ABN AMRO Archieven - Utilities

In zijn energiemonitor ziet senior Energie-econoom Hans van Cleef van ABN Amro de vraag naar olie en gas herstellen. Zowel OPEC als het IEA stellen hun verwachtingen opwaarts bij terwijl olievoorraden tot hun gebruikelijke niveaus slinken.

De afgelopen weken schommelde de olieprijs in een relatief smalle bandbreedte. Tot dusverre werd het opwaarts prijspotentieel als gevolg van hogere vraagverwachtingen (in de VS en Azië) tegengewerkt door tegenvallend economisch herstel in Europa en hogere olieproductie door OPEC+. Maar eerder deze week stegen de olieprijzen toch door als gevolg van de aanhoudende dalingen van de Amerikaanse oliereserves en hoop op verder economisch herstel.

Zowel de OPEC als het Internationaal Energieagentschap (IEA) hebben hun verwachtingen ten aanzien van de vraag naar olie in 2021 opwaarts bijgesteld. Het aantrekken van de vraag zal volgens de OPEC met name in de tweede helft van het jaar plaatsvinden, als de effecten van de vaccinatieprogramma’s steeds meer zichtbaar worden.

OPEC+ verhoogt olieproductie

Nu de vraag naar olie herstelt, is er volgens OPEC+ langzaam maar zeker meer ruimte voor een stijging van het aanbod. Tijdens het overleg van begin april werd dan ook besloten dat OPEC+ de productie gaat verhogen. Of beter gezegd, minder gaat verlagen. Het productieverlagingsakkoord wordt immers afgebouwd.

Voorraden normaliseren

In 2020 daalde de vraag naar olie sterk als gevolg van de maatregelen om covid-19 te bestrijden. Tijdens de tweede helft van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 heeft OPEC+ de productie dusdanig laag gehouden, dat er eigenlijk een tekort ontstond. Als gevolg hiervan moest er worden geput uit de tijdens de eerste helft van het jaar opgebouwde ruime oliereserves. Vanaf augustus 2020 lieten de OESO-voorraden dan ook een daling zien en zijn deze terug op het 5-jaars gemiddelde.

Gasprijs even hoog

Opvallend ten opzichte van de afgelopen twee jaar is het feit dat de gasprijs medio april nog steeds relatief hoog is. De kou in de afgelopen weken speelde daarbij een rol, maar ook de opbouw van nieuwe voorraden zijn hierin van belang. De opbouw van gasvoorraden blijft achter ten opzichte van het patroon van de laatste twee jaar. De vraag naar aardgas blijft daarom langer hoog, maar zal afnemen zodra de voorraden op peil zijn en gevuld voor het nieuw winterseizoen.

Ook wijst het IEA in haar recente Gas Market Report op de kwetsbare groeiverwachtingen voor de rest van dit jaar. Net als bij de oliemarkt is de verwachting dat de vraag naar aardgas verder zal aantrekken op het moment dat de economie verder herstelt, en de invloed van covid-19 steeds verder afneemt.

Gasprijsramingen iets verhoogd

Als gevolg van de koude weersomstandigheden en daarmee samenhangend de hogere vraag naar aardgas, is het prijsherstel dat we voor de tweede helft van het jaar hadden voorzien reeds een feit. Hoewel de prijs iets kan dalen op het moment dat de voorraden weer zijn aangevuld, zal de prijs gemiddeld genomen toch iets hoger komen te liggen in 2021.

Kijk hier voor de volledige energiemonitor

Het economisch bureau van ABN-Amro voorspelt een krimpende industriële productie in 2020. In 2019 was de industrie al met één procent gekrompen. In 2020 voeren handelsspanningen, maar ook de stikstof- en PFAS-crisis de druk op. De economen van ABN-Amro verwachten dat de industrie 1,5 procent zal krimpen.

Wereldwijde handelsspanningen en een kwakkelende Duitse auto-industrie zorgde voor een  enigszins teleurstellend 2019 voor de Nederlandse industrie. Het gevolg was een krimp van de industriële productie met één procent. De wereldwijde productiedaling eist nog steeds zijn tol. Ook het negatieve sentiment onder ondernemers zal volgens ABN AMRO in 2020 effect blijven hebben op de Nederlandse industrie.

Industriële productie

ABN-Amro verwacht dat de industrie ook in het komende jaar met 1,5 procent zal krimpen. Zo is duidelijk sprake van minder bedrijvigheid en neemt het aantal exportorders af. In 2020 zal vooral de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China doorslaggevend zijn voor een mogelijk herstel van de productie. ABN AMRO verwacht dat de handelsspanningen dit jaar afnemen, waarna de Nederlandse industriële productie licht kan aantrekken.

Stikstof en PFAS

Ook de stikstof- en PFAS-problematiek drukt op de industriële sector. Zo staat de metaalbewerking volgens ABN AMRO een moeilijk jaar te wachten. De stikstof- en PFAS-problematiek is nadelig voor bouwprojecten, wat resulteert in een daling van de vraag naar metaalproducten.

De stikstof- en PFAS-problematiek zorgt ook voor een dalende vraag naar bouwmachines en bouwmaterieel, zoals hijs- en hefwerktuigen. Deze daalt in het komende jaar ook met twee procent. De elektrotechniek, waarvan de bouw een belangrijke eindmarkt is, wordt ook getroffen door de ontwikkelingen. In 2020 bevindt dit segment zich nog steeds in moeilijk vaarwater en krimpt naar verwachting ook met twee procent.

In de Energiemonitor van ABN AMRO ziet Hans van Cleef dat er gas in overvloed is. De gasprijs is dan ook op een laag niveau dat sinds 2016 niet meer is gezien. Toch verwacht de senior energie-econoom dat er een kentering kan komen in de daling. Gasprijzen onder de twee dollar per mmBtu zijn sowieso geen lang leven beschoren omdat de productie daarmee niet meer interessant is.

Henry Hub

De prijs van Henry Hub natural gas zit al geruime tijd in een neerwaartse trend. Als belangrijkste reden worden de hoger dan verwachte voorraden genoemd. Marktspeculanten gaan uit van verdere prijsdalingen.

Als gevolg van de aanhoudende productiegroei, en de minder sterke groei van de exportcapaciteit (LNG) stelde ABN AMRO de verwachtingen neerwaarts bij. De gemiddelde prijs van Henry Hub is aangepast van USD 3,25/mmBtu naar USD 2,50/mmBtu voor 2019, 2020 en voor 2021.

TTF

Een vergelijkbaar beeld van ruim aanbod ziet Van Cleef bij gas dat wordt geprijsd via de Transfer Title Facility (TTF). Opvallend blijft dat het TTF-contract voor 2020 nog steeds een stuk hoger noteert dan het maandcontract. De economen van ABN AMRO denken dat de TTF-prijs voor het maandcontract te laag is en zal herstellen in de komende maanden. Het herstel zal gebaseerd zijn op een combinatie van meer vraag naar gas voor verwarming en opwekking van elektriciteit, en afname van het LNG-aanbod door stijgende vraag vanuit Azië.

ABN AMRO verlaagde voor 2020 de gemiddelde verwachte TTF prijs van EUR 23/MWh naar EUR 20/MWh en voor 2021 van EUR 25/MWh naar EUR 22/MWh.

Risico’s

Voor gasprijzen liggen er ook risico’s op de loer die kunnen leiden tot aanzienlijke prijsbewegingen. Kortstondige extreme weersomstandigheden of juist lange milde winters kunnen de prijzen beïnvloeden. Maar ook de onderhandelingen rondom de transit-pijpleiding tussen Rusland en Oekraïne. Bij geen akkoord, en escalatie rondom de gasleveringen, zou de gaslevering richting Europa ook in het geding kunnen komen. Sterke prijsstijgingen vallen in zo’n scenario niet uit te sluiten.

Een ander risico is de CO2-emissieprijs. Indien de prijs van CO2-emissierechten onverhoopt daalt, dan worden kolen weer aantrekkelijker in de elektriciteitsmix.

De volledige monitor is hier te vinden.

ABN AMRO schakelt de komende jaren als eerste Nederlandse grootbank volledig over op elektrisch rijden. Vanaf juli 2019 geeft de bank alleen nog maar elektrische leaseauto’s uit aan personeel die de auto nodig hebben voor hun werk. Op deze manier moet over vijf jaar het hele leasewagenpark van ABN AMRO CO2-neutraal zijn.

ABN AMRO wil het goede voorbeeld geven op het gebied van vervoer en het onnodig gebruik van auto’s zoveel mogelijk terugdringen. Wie een auto van de bank nodig heeft voor zijn werk, kan daarvoor een auto leasen. Vanaf juli 2019 zijn daarvoor alleen nog volledig elektrische auto’s beschikbaar.

De bank wil met de omschakeling een stevige bijdrage leveren aan het terugdringen van CO2-emissies. In 2018 werd in totaal circa 67 miljoen kilometer gereden met bijna tweeduizend lease auto’s van de bank. Het overgrote deel daarvan (95 procent) had een verbrandingsmotor. De CO2 uitstoot hiervan was 11,1 kiloton, dat staat gelijk aan het energieverbruik van bijna 1400 huishoudens.

Naast de omschakeling op elektrisch leaserijden wil ABN AMRO het voor collega’s ook aantrekkelijk maken om hun eigen auto in te ruilen voor slimmere en schonere alternatieven zoals het openbaar vervoer, autodeelservice Amber of een duurzame private lease oplossing.

In de Energiemonitor van ABN AMRO ziet energie-econoom Hans van Cleef de resultaten van de herziening van het Europese emissiehandelssysteem. De CO2-prijs is maar liefst tweehonderd procent gestegen en dat kan niet zonder gevolgen zijn voor de energieprijzen. Zowel de gas- als elektriciteitsprijzen zitten in de lift.

Gedurende de afgelopen weken is de prijs van CO2-emissierechten gestegen van nog geen acht euro per ton aan het begin van het jaar tot meer dan 25 euro. Dit is een stijging van meer dan tweehonderd procent. Als gevolg van een herziening van het Europese Emissions Trading System (EU ETS) wordt het overaanbod aan emissierechten per 1 januari 2019 versneld uit de markt genomen onder de Market Stability Reserve (MSR)-wetgeving. Als gevolg van deze op handen zijnde besluitvorming vond de koers van deze emissierechten al steun, maar zeker na het daadwerkelijke besluit op 8 april is de prijsstijging in een stroomversnelling terecht gekomen.

Gas

Naast de prijs van CO2-emissierechten zitten ook andere energieprijzen in de lift. Zo is bijvoorbeeld de prijs van gas in Europa flink gestegen. De prijsstijging was mede het gevolg van seizoenvraag naar elektriciteit als gevolg van de warme zomer (airco’s) en inmiddels neemt de vraag naar gas ten behoeve van verwarming ook weer toe. Tot slot is de prijs van gas aanzienlijk gestegen in de afgelopen weken door een stijgende vraag voor het vullen van de gasopslag voor de winter.

Elektriciteit

De prijs voor elektriciteit (baseload, kalenderjaar 2019) is gestegen tot 63 euro per megawattuur. De hoge prijs voor CO2-rechten en de hogere gas- en kolenprijs zorgen voor steun voor de elektriciteitsprijzen. Ook de prijs van kalenderjaren die verder in de toekomst liggen, zijn aanzienlijk gestegen.

Prijsstijging

De energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden zal volgend jaar stijgen. Naast hogere grondstofprijzen zullen ook de belastingen verder toenemen. De Opslag voor Duurzame Energiebronnen zal voor huishoudens gaan stijgen met 133 euro per jaar in 2019 en zal oplopen tot zo’n 230 euro in 2023. De andere helft van de financieringslast komt bij het bedrijfsleven te liggen. Deze lastenverzwaring is het gevolg van afspraken uit het energieakkoord van 2013. De extra lasten als gevolg van het aanstaande Klimaatakkoord zijn hierin niet meegenomen.

Kijk hier voor de volledige Energiemonitor