De Rechtspraak Archieven - Utilities

De Nederlandse Staat moet meer inspanningen verrichten om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat bepaalde de Voorzieningenrechter in Den Haag nadat Milieudefensie en stichting Adem een zaak had aangespannen tegen de Staat omdat zij van mening is dat de gepresenteerde plannen onvoldoende zijn. De rechter geeft de eisers daarin gelijk.

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak van Milieudefensie en stichting Adem tegen de Staat over de luchtkwaliteit in Nederland. De voorzieningenrechter veroordeelt de Staat om een luchtkwaliteitsplan vast te stellen dat aan de regelgeving voldoet. Het plan moet maatregelen bevatten die ervoor zorgen dat alle overschrijdingen op de kortst mogelijke termijn zullen zijn verdwenen. Ook heeft de voorzieningenrechter de Staat verboden om maatregelen te nemen die tot voortgaande of nieuwe overschrijdingen van de grenswaarden zullen leiden.

Grenswaarden

Europese regelgeving, die ook is vastgelegd in de Nederlandse wet, schrijft voor dat de hoeveelheid van verontreinigende stoffen in de lucht onder bepaalde grenswaarden moet worden gebracht en gehouden. De Staat is daarvoor verantwoordelijk. De termijn om aan de grenswaarden te voldoen is al geruime tijd verstreken, maar de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide worden nog steeds op meerdere locaties in Nederland overschreden.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Volgens de wet moet er bij overschrijdingen een plan worden gemaakt met maatregelen om op de kortst mogelijke termijn aan de grenswaarden te voldoen. De Staat heeft een plan opgesteld met maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, te weten het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dit plan voldoet niet aan de daarvoor in de  Europese en Nederlandse regelgeving gestelde eisen.  Zo geeft het NSL alleen een opsomming van generieke landelijke maatregelen, maar een opsomming van de per knelpunt te treffen maatregelen ontbreekt. Verder blijkt uit het plan niet dat de overschrijdingen op de kortst mogelijke termijn zullen zijn verdwenen. Het NSL geeft daarvoor een horizon van 2020 maar in het verleden is  de termijn voor het bereiken van de grenswaarden al meermaals verplaatst.

Bodemprocedure

Volgens eisers doet de Staat niet voldoende om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Eisers zijn daarom ook een bodemprocedure tegen de Staat gestart. De behandeling in de bodemzaak zal op 14 november 2017 plaatsvinden.