Enexis Archieven - Utilities

Enexis Netbeheer investeert 250 miljoen euro extra in haar energienet. De netbeheerder verwacht de komende jaren flinke hoeveelheden duurzame energie uit zon en wind aan te sluiten op haar netwerk. Tot 2021 gaat het om bijna 2200 megawatt. Dat is voldoende om een kleine miljoen huishoudens te voorzien van duurzame energie. In de jaren daarna verwacht de DSO nog eens ruim 3300 megawatt aan te kunnen sluiten.

In een aantal regio’s leidde de toename van zonne-energie ertoe dat de capaciteit van het net binnen twee jaar tijd net zo snel moet groeien als in de dertig jaar daarvoor. Dit geeft aan hoe groot de uitdaging is en waarom het soms niet lukt om snel nieuwe parken aan te sluiten. De doorlooptijd van netverzwaringen is immers enkele jaren.

Regionale verschillen

Omdat de netbeheerder niet oneindig kan verzwaren en niet onbeperkt kabels kan blijven leggen, zijn nieuwe, innovatieve oplossingen nodig. Ook is regie vanuit overheden in de Regionale Energie Strategieën van groot belang. Uit de cijfers van Enexis blijkt dat er regionaal verschillen zijn die vragen om een regionale aanpak.

Versnellen

Onlangs kreeg Liander, DSO van een ander verzorgingsgebied, een boete omdat het bedrijf te laat was met een aansluiting. De Nederlandse netbeheerders kunnen de verplichte aansluitingstijd van achttien weken nauwelijks bijbenen en moeten behoorlijk investeren om woningen en zonneparken aan te sluiten.

Enexis inventariseerde per regio waar de knelpunten liggen.

TSO Enexis start een proef met demand side management. Het bedrijf werft de komende periode 250 huishoudens die hun elektriciteitsgebruik willen aanpassen aan het aanbod. De slimme energymanager Maxem FLEX wordt hiertoe gekoppeld met de laadpaal, warmtepomp en batterijen van de proefpersonen.

Voor het eerst gaan elektrische auto’s en warmtepompen slim aangestuurd worden om pieken in het elektriciteitsnet op te vangen. Tijdens deze pilot ‘Flexibel laden en verwarmen achter de meter’, willen de deelnemende partijen nader inzicht krijgen in de acceptatie van de consument voor het door een energiemanager laten regelen van energie in en om het huis. Ook wordt onderzocht hoe de techniek om het energieverbruik in en om het huis slim te regelen verder kan worden ontwikkeld. Dit is belangrijk omdat het elektriciteitsverbruik van Nederlandse huishoudens flink stijgt. In deze unieke proef wordt nu gekeken of met deze slimme sturing huishoudens ook een bijdrage kunnen leveren aan het opvangen van pieken van het elektriciteitsnet. Het project loopt tot december 2019.

Door de omschakeling naar elektrisch rijden en naar elektrische verwarming door middel van warmtepompen gaat het elektriciteitsverbruik in Nederlandse huishoudens flink stijgen. Wanneer er gelijktijdig elektrisch gekookt wordt, het huis elektrisch verwarmd en de elektrische auto opgeladen wordt, kan dit in de toekomst leiden tot overbelasting van de netaansluiting of zelfs van het achterliggende elektriciteitsnet, met als mogelijk gevolg dat de elektriciteit thuis volledig uitvalt. Een oplossing is het verzwaren van die netaansluiting of het versterken van het net, maar dat is een dure oplossing terwijl dat wellicht niet altijd nodig is. Het is dan ook voor huishoudens interessant om met slimme technieken het elektriciteitsverbruik te sturen om dergelijke overbelasting te voorkomen.

Energy Manager Maxem FLEX

Rijders van elektrische auto’s kunnen slimmer hun energieverbruik sturen door gebruik te maken van de Energy Manager Maxem. De Maxem FLEX is een apparaat dat aan de elektriciteitsmeter in de meterkast wordt gekoppeld en een huishouden realtime inzicht geeft in het elektriciteitsverbruik en de opbrengst van eventuele zonnepanelen. Op basis hiervan wordt het laadpunt voor de elektrische auto, de warmtepomp en mogelijk de thuisbatterij aangestuurd zodat de stoppen in je meterkast niet doorslaan en er binnen de capaciteit van de netaansluiting optimaal gebruik wordt gemaakt van de eigen zonne-energie.

Daarnaast kan je deze grote elektriciteitsverbruikers in en om het huis ook in zetten om te zorgen dat pieken op het lokale elektriciteitsnet opgevangen worden door te variëren met de capaciteit op de netaansluiting op het moment dat er schaarste is aan capaciteit in het net. Zo kan het elektriciteitsgebruik van huishoudens flink toenemen zonder dat dure investeringen gedaan moeten worden in zwaardere netaansluitingen, grotere elektriciteitskabels en zwaardere transformatoren in de wijk. Door het slim aansturen van grote elektriciteitsverbruikers kunnen dure investeringen voor consumenten én netbeheerder voorkomen worden en blijft de overgang van fossiele naar duurzame energie betaalbaar.

Het project ‘Flexibel laden en verwarmen achter de meter’ is een gezamenlijk initiatief van Cohere, Enpuls, Enexis Netbeheer, ElaadNL en Living lab smart Charging. De komende periode worden 250 huishoudens geworven om deel te nemen aan het proefproject.