gemeente Amsterdam Archieven - Utilities

De gemeente Amsterdam verkoopt haar aandelen in Afval Energie Bedrijf (AEB). Volgens het college bereid ze zich voor op een competitief verkoopproces waar in het voorjaar een definitieve besluit over wordt genomen.

Sinds november zijn alle verbrandingslijnen van AEB weer operationeel. De gemeente heeft AEB  liquiditeitssteun gegeven tot maximaal tachtig miljoen euro. Tot nu toe is daarvan 35 miljoen euro aan AEB verstrekt. De komende maanden bereidt het college het verkoopproces verder voor. Er wordt een boekenonderzoek gedaan en informatie samengesteld voor potentiële kopers.

Uitgangspunten voor verkoop

Het college heeft de uitgangspunten voor de verkoop vastgesteld. De prijs is het belangrijkste verkoopcriterium. De partijen moeten verder voldoen aan een aantal geschiktheidseisen. Er wordt een screening gedaan op integriteit en de partijen moeten kunnen aantonen dat ze voldoende financiële draagkracht hebben. Ook moeten ze honderd procent van de aandelen overnemen, transactiezekerheid bieden en de aansprakelijkheidsrisico’s voor de gemeente beperken.

De gemeente eist verder dat de overnamekandidaat van plan is om langere tijd aandeelhouder te blijven. Ook moet de gedroomde kandidaat publieke belangen zekerstellen zoals warmtelevering en de verwerking van gemeentelijke afvalstromen. Andere eisen zijn zorgen voor behoud van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, waarborgen van de continuïteit van AEB en het streven naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering.

Afvalverwerkingscontract

Het afvalverwerkingscontract van de gemeente met AEB loopt eind 2022 af. Het college kiest ervoor geen nieuw afvalverwerkingscontract aan AEB mee te geven bij de verkoop. Dat zou het verkoopproces ingewikkelder maken, omdat er dan een gecombineerd aanbestedingsproces en verkoopproces ontstaat. Amsterdam kiest voor de periode na 2022 een afvalverwerker met de beste aanbieding op basis van prijs, duurzaamheid en circulariteit.

Publieke taken naar gemeente

Een aantal publieke taken op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking gaan naar de gemeente. Zo zal de gemeente de afvalpunten beheren en exploiteren. Hierdoor komen zo’n 55 medewerkers in dienst bij de gemeente. En Amsterdam krijgt de regie op het vermarkten van de gescheiden ingezamelde afvalstromen, zoals papier, glas en textiel.

Besluitvorming

In februari wordt het principebesluit aan de gemeenteraad voorgelegd voor wensen en bedenkingen. Naar verwachting wordt in april/mei het go-besluit van het college voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit besluit wordt de definitieve uitwerking van het verkoopproces van AEB, inclusief de verkoopcriteria, kaders en voorwaarden, voorgelegd. Als hier positief over wordt besloten, kan het college verder met het verkoopproces. Het verkoopproces duurt waarschijnlijk tot eind 2020.

De gemeente Amsterdam gaat het noodlijdende Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) met zestien miljoen euro steunen op de korte termijn. De gemeente staat hierbij garant voor zes miljoen, samenwerkende banken dragen tien miljoen euro krediet bij. Bij AEB zijn begin juli vier van de zes productielijnen stilgelegd in verband met achterstallig onderhoud en veiligheid.

Sinds vorig jaar staat AEB onder verscherpt toezicht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied na een serie branden. Bij het doorvoeren van verbeteringen boekte het bedrijf echter te weinig progressie. Het Afvalenergiebedrijf startte mede naar aanleiding van het verscherpt toezicht een verbetertraject die de veiligheid van de installaties en systemen optimaliseert. De snelheid waarmee het bedrijf de verbeteringen doorvoert, is tot nu toe onvoldoende. Om de veiligheid te borgen, constateerden medewerkers en het management dat het noodzakelijk was de verbrandingslijnen gedeeltelijk uit bedrijf te nemen.

Een speciaal crisisteam van de gemeente werkt momenteel plannen uit om het ophalen en de verwerking van Amsterdams huishoudelijk afval te waarborgen. Ook wordt gekeken hoe de warmtelevering van 35.000 huishoudens op de korte en lange termijn kan worden gegarandeerd. De financiële injectie moet helpen deze doelen te realiseren.

Achterstallig onderhoud

AEB voert in het in bedrijf zijnde gedeelte van de installatie (twee van de zes productielijnen) een programma van maatregelen door dat zich richt op het wegwerken van achterstallig onderhoud. Daarnaast verbetert het zijn processen, werkwijzen en cultuur. Zodra het verbeterprogramma succesvol is afgerond, worden de volgende twee verbrandingslijnen weer in gebruik genomen. Daar wordt dan het verbeterprogramma doorgevoerd. Tot slot volgen de resterende verbrandingslijnen. De doorlooptijd van het hele programma neemt de komende maanden in beslag. Na afronding van het programma zijn alle verbrandingslijnen weer volledig in gebruik.

Amsterdam moet in 2050 een aardgasloze stad zijn, zo maakt het college van burgemeester en wethouders vandaag bekend in haar strategie ‘Naar een Stad zonder Aardgas’. Om snel ervaring op te doen met het op grote schaal aardgasloos maken van bestaande woningen, wijzen Amsterdamse woningcorporaties al in 2017 de eerste 10.000 woningen aan waar dit gaat gebeuren.

In Amsterdamse nieuwbouwwijken zoals de Houthavens of het Amstelkwartier liggen al geen gasleidingen meer en in 2020 zullen 102.000 woningen zijn aangesloten op warmtenetten. De meest ingrijpende keuze is dat nu wordt begonnen met het op grote schaal bestaande gebouwen van het aardgas afhalen, om ervaring op te doen met welk alternatief op welke plek het beste past. Daarbij kan onder meer ook gedacht worden aan volledige elektrische warmtesystemen of geothermie.

Belangrijke rol voor het Rijk

In ‘Naar een Stad zonder Aardgas’ wordt ook bepleit dat het Rijk nog een belangrijke rol te spelen heeft in het aanpassen van belemmerende wet- en regelgeving en dat er meer bevoegdheden naar de gemeente moeten om lokaal de juiste keuzes te maken. Ook voor de financiering wordt naar het Rijk gekeken.

Bijna de helft van de energie die Amsterdamse bewoners en bedrijven verbruiken, is voor het opwekken van warmte. Ongeveer 90 procent van die warmte wordt gemaakt door aardgas te verbranden. Daarmee is aardgas verantwoordelijk voor 30 procent van de Amsterdamse CO2-uitstoot.