NHN Archieven - Utilities

De financieringsaanvraag voor het project Low carbon Off Grid Communities (Logic) is definitief goedgekeurd. Het transnationale project Logic is gericht op het beschikbaar stellen van betaalbare, duurzame energie voor afgelegen gebieden in de wereld. Door de ontwikkeling van uiteenlopende technieken wordt er bijgedragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Met het goedkeuren van de aanvraag financiert Europa zestig van het 4,1 miljoen kostende project.

In totaal werken negen partners uit diverse Noordwest Europese landen in drie pilots samen aan de ontwikkeling, de demonstratie en de implementatie van een duurzame energiemix. Een van de pilots zal op Texel plaats vinden. Het eiland is, naast het nog te renoveren Monument op de Afsluitdijk een van de locaties waar deze stroomvoorziening in de praktijk zal worden getest en toegepast.

Getijde-energie

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is in dit project verantwoordelijk voor het projectmanagement en de coördinatie. Daarnaast is het ontwikkelingsbedrijf penvoerder namens de samenwerkingspartners. Andere regionale partners zijn: Stichting Off Grid Test Center (OGTC), Tocardo International en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN legt uit: ‘Vooral de combinatie van verschillende energieopwekkers in één systeem op deze schaal is nog niet eerder ingezet.’

Hans van Breugel, CEO van samenwerkingspartner Tocardo International vult aan: ‘De samenwerking in Logic is voor Tocardo en het Off Grid Test Center een kans om onze getijde turbine in combinatie met zon, wind en opslagsystemen in te zetten in slimme energienetwerken.’

Europese ondersteuning

De Europese Unie spant zich in om de energietransitie te versnellen. Voor geïndustrialiseerde landen heeft de EU de ambitieuze doelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen tot 95 procent in 2050. Om hieraan te kunnen voldoen, zijn verschillende regelingen beschikbaar om innovaties binnen deze energietransitie ondersteunen. Interreg North West Europe (NWE) is een transnationaal programma gericht op deelname van partijen uit 7 landen. Het programma ondersteunt activiteiten en pilots op het gebied van drie thema’s, innovatie, efficiënt gebruik materialen en grondstoffen en vermindering van de CO2-uitstoot.

Off Grid Test Centre

In het OGTC in Den Oever wordt gezamenlijk onderzoek uitgevoerd en worden verschillende systemen getest. Vier duurzame energietechnologieën, wind, zon, getijde en opslag vormen de bronnen waarmee het OGTC in wisselende samenstellingen testen kan uitvoeren. Het testcentrum brengt deze bronnen samen tot betrouwbare hybride systemen voor afnemers.

Een consortium bestaande uit RGS Development, Tata Steel, ECN, ENGIE en Ontwikkelingsbedrijf NHN kreeg een Demonstratie energie-innovatie subsidie (DEI) toegewezen voor het initiatief ‘Waste Radiation Heat to Power and Steam’ (WRAPS). Het Ministerie van Economische Zaken stelt met Topsector Energiesubsidie in totaal 1,5 miljoen Euro beschikbaar voor het project, dat ten doel heeft om energie uit industriële restwarmte te halen.

Onder de noemer ‘WRAPS’ werken de organisaties samen om de restwarmte van hoge temperatuur (700-1200⁰C) te benutten, die vrijkomt bij de productie van onder andere staal, metaal en glas. Daarvoor ontwikkelde RGS Development uit Broek op Langedijk Thermagy hittepanelen die stralingswarmte omzetten in elektriciteit en warm water. ENGIE levert een Qpinch hittetransformator, die het vrijgekomen warme water in het proces omzet in stoom. Het demonstratieproject behelst een installatie, die in totaal één megawatt aan stroom en stoom terugwint uit ongeveer twee megawatt aan restwarmte. Het project loopt van midden 2017 tot eind 2019.

Tata Steel IJmuiden is een vooruitstrevende staalproducent en een ideale locatie  om deze innovatieve techniek te testen. ‘Veel van de restwarmte in onze processen wordt al gebruikt om gas en verbrandingslucht voor te verwarmen en op sommige plaatsen om stoom te maken. Je kunt geen staal gieten zonder dat er stralingswarmte vrijkomt. De introductie van Thermagy maakt het nu mogelijk ook de hoge temperatuur stralingswarmte nuttig te gebruiken’, verklaart Gerard Jägers, Programma Manager Energie Efficiency bij Tata Steel in IJmuiden.

Deze ontwikkeling draagt bij aan het terugdringen van fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot. ‘Met de subsidie willen we de waarde van de toepassing van de Thermagy technologie op grotere schaal bewijzen”, aldus Maarten den Heijer, CEO van RGS Development. ‘Het is een prachtige kans om deze duurzame primeur in de eigen regio gestalte te geven en daarmee tevens de ambitie van de regio op het gebied van duurzame energie te versterken. Thermagy is voor een groot aantal energie-intensieve  industriële bedrijven interessant. Het wereldwijde potentieel is enorm.”

Op basis van studies wordt geschat dat de hoeveelheid ongebruikte restwarmte van hoge temperatuur in de Europese industrieën 100+ petajoule per jaar kan bedragen, gelijk aan de totale 2020 doelstelling voor energiereductie in Nederland. Met het gedemonstreerde concept kan aan deze doelstelling in de komende jaren een significante bijdrage worden geleverd. Een fantastisch streven, vindt ook Bjorn Borgers van Ontwikkelingsbedrijf NHN: “WRAPS is een goed voorbeeld van regionale samenwerking in de regio Noord-Holland Noord. Het bedrijfsleven, de overheid en diverse kennisinstellingen werken samen om valorisatie van innovaties mogelijk te maken. De focus ligt hierbij op creatieve, duurzame en energiebesparende oplossingen.’

WRAPS is één van de duurzame energie-initiatieven in de regio, benadrukt Paul Stroomer namens ENGIE. ‘Net als Ambigo, IDEA, Investa en Energienetwerk Heerhugowaard is dit één van de parels aan de ketting van energie-innovatieprojecten in de regio Alkmaar. Met onze regionale partners ontwikkelen we Noord-Holland Noord als kenniscentrum en demonstratiegebied voor duurzame innovatie. Daarmee wordt de regio steeds aantrekkelijker voor bedrijven en onderwijs.’