NVDE Archieven - Utilities

Houtige biomassa is zeventig tot ruim negentig procent klimaatvriendelijker dan aardgas, blijkt uit onderzoek van Royal HaskoningDHV in opdracht van de NVDE. Het onderzoek vergeleek de emissies van houtige biomassa en van aardgas. In beide gevallen werd de broeikasgasemissie van de hele keten bekeken: van bos of gaswinning tot en met de levering van warmte aan huizen en industrie.

Bij het gebruiken van biomassa voor warmteproductie komen gemiddeld meer verzurende en vermestende verbindingen en fijnstof vrij dan bij aardgas. Om de effecten door emissies van broeikasgassen en schadelijke stoffen onderling te vergelijken zijn beide omgerekend in milieukosten. Per saldo liggen de totale milieuschadekosten bij de biomassaketens ruimschoots lager dan bij de gasketens. Dit betekent dat de maatschappelijke winst van CO2-reductie beduidend groter is dan de schade van andere stoffen.

Biomassa klimaatvriendelijker

Royal HaskoningDHV onderzocht wat er gebeurt met de emissies door warmtelevering bij het aardgasvrij maken van woningen door gasgestookte CV-ketels te vervangen door een nieuw aan te leggen warmtenet, gevoed door een biomassaketel. Ook onderzocht ze datzelfde effect bij het vervangen van een aardgasketel voor stoomlevering voor industriële processen door een biomassaketel.

Het onderzoek beschouwde vier vormen van biomassa: houtsnippers uit onderhoud aan bos en plantsoenen in Nederland; houtpellets uit pulphout uit bos uit de VS; reststromen uit de VS; en houtpellets uit de Baltische Staten. Ze vergeleek dit met aardgas uit Rusland, Noorwegen en Qatar. De studie focust op de broeikasgasemissies in de ketens van houtige biomassa en aardgas.

Andere aspecten van deze vergelijking werden niet in detail beschouwd, zoals de effecten van biomassagebruik op bosbeheer en de leefomgeving in de regio van herkomst, de koolstofbalans en biodiversiteit, en de geopolitieke dimensie van import. Ook is ervan uitgegaan dat de gebruikte biomassa voldoet aan de geldende duurzaamheideisen.

Duurzaamheid aardgas-import

Volgens Royal HaskoningDHV is er grote onzekerheid over de methaan-emissies bij productie en transport in Rusland. De werkelijke emissies zijn mogelijk significant hoger dan waarmee nu is gerekend. Dat betekent dat de klimaatvoordelen van biomassa nog groter zouden zijn. De NVDE pleit ervoor dat er voor aardgas ook duurzaamheidscriteria gaan gelden, zoals die er al zijn voor biomassa. Van der Gaag: ‘Nederland is importeur van aardgas en heeft aardgas ook nog een tijd nodig. Daarom is het van belang dat ook deze keten transparant en zo duurzaam mogelijk is.’

NVDE en Energie-Nederland hebben een plan van aanpak bekendgemaakt. Dit bevat acties om de kostprijs van elektriciteit uit windmolens op land en zonnestroom in Nederland verder omlaag te brengen. Dit actieplan voor lagere kosten is tot stand gekomen samen met bedrijven uit de windsector (verenigd in NWEA) en de zonnebranche (Holland Solar).

Het plan van aanpak richt zich op maatregelen die de kosten verlagen waarop de wind- en zonnesector zelf direct invloed hebben. Voor een deel lopen ze al. Over de kostprijsreductie voor wind op land en zon-pv zijn in het Klimaatakkoord diverse ambitieuze afspraken gemaakt.

De wind- en zonnesector zien goede mogelijkheden om onderling samen te werken en hun bijdrage te blijven leveren aan kostenverlaging. Dat zijn vier concrete sporen voor verbetering: efficiëntere bedrijfsvoering door normering en standaardisering, het verbeteren van de financierbaarheid van projecten, optimaliseren van de productie door betere voorspellingen en monitoring en tot slot het optimaliseren van de netaansluitkosten.

Euro’s per MWh lagere kosten

De kostprijsreductie die met deze acties wordt bereikt ligt in de orde van enkele euro’s per MWh. Verdere reductie komt van technologische ontwikkeling en andere afspraken uit het Klimaatakkoord, die direct leiden tot lagere kosten of de concurrentie tussen marktpartijen stimuleren. Met dit totaalpakket komt in 2025 een kostprijsniveau in zicht waarbij er geen subsidie meer nodig is voor wind op land en zon-pv.

 

Vandaag, op 11 februari 2020, is het Green Energy Day 2020. Alle duurzame energie die we in Nederland produceren is ‘op’ voor dit jaar. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) lanceert vandaag de website www.greenenergyday.nl. Hier worden helden portretteerd die meehelpen om deze dag verder op te schuiven. Dit zijn consumenten en medewerkers van bedrijven die vertellen hoe ze met passie bijdragen aan meer duurzame energie of energiebesparing.

Het aandeel duurzame energie is naar verwachting 11,4 procent in 2020 (Klimaat en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving, november 2019). In tijd uitgedrukt is dat 42 van de 365 dagen. In 2019 viel Green Energy Day op 1 februari, want toen was 8,7 procent van de geproduceerde energie hernieuwbaar*. Vorig jaar is het dus al gelukt om Green Energy Day tien dagen op te schuiven.

“We hoeven Green Energy Day elk jaar maar tien dagen op te schuiven, om in 2050 op 31 december uit te komen,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Dan is al onze energie hernieuwbaar. Dat is goed te doen. Met deze dag halen we de doelen dichterbij en laten we zien dat het te doen is om ze te halen, als we nu in actie komen.”

De NVDE introduceerde het begrip Green Energy Day vorig jaar om beter voor te stellen waar we nu staan en hoe we met jaarlijkse stappen uit kunnen komen op honderd procent hernieuwbare energie in 2050. Mensen die zich hiervoor inzetten komen in het zonnetje te staan en enthousiasmeren anderen.