Provincie Noord-Brabant Archieven - Utilities

De provincie Noord-Brabant vroeg TNO te onderzoeken welke rol kernenergie kan spelen in de provincie. TNO kijkt samen met de Nuclear Research & Consultancy Group naar de kritische factoren die van invloed zijn bij het gebruik van conventionele reactoren. Maar ook naar nieuwe kernreactoren, zoals concepten die thorium en gesmolten zout toepassen.

‘De opwekking van kernenergie is welkom’, aldus gedeputeerde Eric de Bie (Energie). ‘Kernenergie kan Nederland minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen en biedt veel leveringszekerheid, onafhankelijk van zon en wind.’

Thorium

Het onderzoek zal ingaan op alle aspecten van kernenergie: technische mogelijkheden, economische aspecten, inpasbaarheid in het energiesysteem, ontwikkeltijd, kostprijs, risico’s en veiligheid. Daarnaast vroeg de provincie specifiek naar de status van thorium reactoren.

Nog geen Rijksbeleid in Brabant

De rijksoverheid is het bevoegd gezag voor vergunningen voor kerncentrales. De ontwikkeling van een kerncentrale in Noord-Brabant past nu niet in het rijksbeleid. Die staat kerncentrales alleen toe in Borssele, de Groningse Eemshaven en de Rotterdamse Maasvlakte.

Kernfusie

Kernenergie gaat niet alleen over kernsplitsing maar ook over kernfusie. Eric de Bie: ‘Het Brabantse kennisinstituut Differ speelt een belangrijke rol in het internationale onderzoek naar kernfusie. De provincie steunt dergelijk onderzoek al langer en beschouwt een positieve rol van de overheid inzake fundamenteel onderzoek als onontbeerlijk om snelheid te krijgen in innovatie van kernenergie, inclusief kernfusie.’

Het onderzoek van TNO zal in januari 2021 gereed zijn, zodat Provinciale Staten in het voorjaar een koers voor de provincie kunnen bepalen ten aanzien van kernenergie.

 

Op de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg werken vijf bedrijven aan een systeem voor duurzaam watergebruik en hergebruik. Dit zijn een drinkwaterbedrijf, twee waterschappen, de gemeente Tilburg en de provincie. Het algoritme AquaVest van Bureau Frontier Ventures, in februari uitgeroepen tot Water Innovator of the Year, geeft adviezen. Die laten een goede basis zien voor meer samenwerking in de waterketen. De verwerking van alle data en opstellen van scenario’s duurt nog tot eind mei.

Vraag en aanbod worden in Tilburg slim bij elkaar gebracht. Het resultaat moet zowel goed voor het milieu als voor de bedrijfsvoering van betrokken partijen uitpakken.

Dit pilotproject moet ervoor zorgen dat er ook op lange termijn voldoende water van goede kwaliteit is. Doel is een manier te vinden die waterbesparing en kostenbesparing combineert. De deelnemers leveren gegevens aan voor het rekenmodel. Daarna komt AquaVest met scenario’s die tot een verbetering van het totale watersysteem leiden. Te denken valt aan voorstellen voor het gebruik van oppervlaktewater en het gebruik van de uitstroom van een rioolwater of afvalwaterzuivering. In de toekomst wordt ook de waterbehoefte van de landbouw en de natuur meegenomen.

Informatie duurzaam watergebruik

Founding director Duska Disselhoff van Frontier Ventures: ‘Het gebruik van algoritmen voor complexe systemen is op zich bekend. Ons algoritme heeft zich al bewezen in de olie- en gasmarkt. Deze aanpak is nieuw in de waterwereld. Waterschap De Dommel, Brabant Water en de Provincie Noord-Brabant zagen de toegevoegde waarde van AquaVest. We werken nu aan het samenbrengen van zoveel mogelijk gegevens om daaruit waardevolle informatie te kunnen destilleren.’

‘Dit is een ideale pilot’, gaat Disselhoff verder. ‘We hebben zelf een achtergrond in de private sector. Hiermee kunnen we een link leggen naar de publieke organisaties en de samenwerkingen versterken. We willen ook testen of de verwachtingen van de publieke sector impact hebben op de private omgeving.’ In de toekomst leggen de algoritmen koppelingen met publieke databases. Daarin zitten gegevens zoals rivierwaterkwaliteit of grondwaterkwaliteit. Hiermee kunnen projecten gemakkelijker worden uitgevoerd. Ook kan dan pro-actief worden gewerkt aan nieuwe mogelijkheden.

Gebiedsgerichte aanpak

In deze pilot onderzoeken de partijen hoe gebiedsgericht kan worden gewerkt aan het duurzaam omgaan met water. De uitkomsten dienen als basis voor de overheid en industrie om te kiezen welke investeringen zij daadwerkelijk willen doen.

István Koller is strategisch milieumanager voor de industrie bij Waterschap De Dommel. ‘In Brabant hebben we vooral zandgronden. Hoewel er de laatste tijd veel regen is gevallen, houdt het oppervlak niet lang stand. In een droge zomer hebben we nog steeds te maken met waterstress. Hierdoor neemt de beschikbaarheid van grondwater af. Dit betekent dat bedrijven, de landbouw en de natuur concurreren om de schaarse zoetwaterbronnen. Dit terwijl we ook alternatieve waterbronnen beschikbaar hebben. Zo exploiteren we zelf een rioolwaterzuiveringsinstallatie, waarvan we het effluent als irrigatiewater kunnen gebruiken. Als we de waterketen kunnen verlengen of zelfs sluiten, kan dat de stress verlichten. Dat vraagt wel om coördinatie tussen alle betrokkenen. Samen met de Provincie Noord-Brabant hebben we daarom besloten om te investeren in een pilot waarin we AquaVest inzetten als beslissingsondersteunend instrument.’

In dit project werken Agristo, Coca Cola European Partners Nederland, International Flavors & Fragrances, Fujifilm, Brabant Water, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant samen.

 

De gemeente Roosendaal krijgt een subsidie van 1,5 miljoen euro van de provincie Noord Brabant voor de aanleg van een warmtenet. Hiermee ontvangt de wijk Westrand restwarmte van de afvalenergiecentrale van Suez ReEnergy. Men verwacht zo’n duizend huurappartementen en 150 particuliere woningen aan te sluiten.

Wethouder Toine Theunis: ‘Met de subsidie van de provincie is de begroting voor het project sluitend. We werken het projectplan in 2020 uit in een uitvoeringsplan.’ Volgens verwachting sluit het gemeentelijk warmtebedrijf Duurzaam Energie Bedrijf Roosendaal (DER) de eerste woningen in het voorjaar van 2024 aan op het warmtenet.

Andere warmtebronnen

‘De financiële steun van de provincie verlaagt de kosten voor inwoners om aan te sluiten op het warmtenet. Zo is een warm huis betaalbaar én vermindert de CO2-uitstoot.’ aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Energie). ‘Bewoners moeten voor tientallen jaren kunnen vertrouwen op duurzame warmte. Daarom hebben we met de gemeente goede afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld over de temperatuur van het warmtenet. Die moet natuurlijk hoog genoeg zijn om de woningen in een koude winter te verwarmen. Maar niet té hoog, zodat we in de toekomst ook andere warmtebronnen kunnen aansluiten.’

DER bezit en exploiteert een warmtenet voor de nieuwbouwwijk Stadsoevers. Dat warmtenet krijgt restwarmte van Suez ReEnergy en is in 2018 verkozen tot het meest duurzame (kleine) warmtenet van Nederland. Voor de uitbreiding van het warmtenet naar de wijk Westrand zal eveneens gebruik worden gemaakt van restwarmte.