Trias Westland Archieven - Utilities

Zes jaar na de ondertekening van de intentieovereenkomst is de Triasboring van start gegaan. Het geothermieproject op vier kilometer diepte van Royal FloraHolland, HVC en Capturam moet een groot aantal kassen in het Westland van duurzame warmte voorzien.

Directeur Marco van Soerland: ‘Zes jaar na de ondertekening van de intentieovereenkomst voor een geothermieproject op vier kilometer diepte, kunnen we eindelijk gaan boren. Het is een bijzondere dag voor alle betrokken telers, HVC, Capturam, Royal FloraHolland, de gemeente en het projectteam. Wij kijken natuurlijk allemaal uit naar de welltest in januari. En wat de uitkomst ook zal zijn: met dit project maken we grote stappen in de energietransitie in Zuid-Holland. Door de kennis die we opdoen over warmte in diepe aardlagen en door hier hoe dan ook een kwalitatief hoogwaardig geothermieproject neer te zetten.’

Wat er ondergronds gaat gebeuren

Maandag is men begonnen met de eerste boring, in de olie- en gasindustrie ook wel ‘spud’ genoemd. Het betreft een gat van 125 meter diep op de plek waar in juni de beschermlaag is geplaatst voor de watervoerende lagen. Nadat dit ‘ondiepe’ gat is geboord, volgt de eerste sectie van de diepe boring. De komende zeven tot negen dagen wordt een gat geboord van 1.298 meter diep en een diameter van circa zestig centimeter. Bij deze diameter is het zaak het boorgruis goed naar boven te krijgen. Elke tien meter wordt een monster genomen van de modder en het gruis dat naar boven komt. Aan de hand van deze monsters weet de boorcrew in welke aardlaag en op welke diepte de boorkop zich bevindt. Als de volledige diepte van sectie 1 is bereikt, wordt de pijp ingebracht en wordt cement geperst tussen het boorgat en de pijp om het gat te verstevigen.

Vier secties naar 4.560 meter diep

Na ongeveer twee weken is sectie 1 gereed. Daarna volgt sectie 2 met een diameter van zo’n 43 centimeter tot 2.559 meter diep. Sectie 3 is een boorgat met een diameter van circa dertig centimeter tot 4.204 meter diep. Sectie 4 boort door naar de Triaslaag op 4.560 meter diep. Dit laatste gat wordt niet gecementeerd in verband met de winning van warmte. De brontest vindt naar verwachting plaats in januari 2018.

Deze week is het startschot gegeven voor het geothermieproject Trias Westland. In dit project gaan 49 (glastuinbouw)bedrijven op vier kilometer diepte boren naar warmte. Met deze aardwarmte verwarmen de Westlandse bedrijven straks hun kassen en gebouwen op een duurzame manier en tegen een stabiele kostprijs.

In de Westlandse bodem is volop duurzame energie te vinden. De aardbodem bevat natuurlijke waterhoudende grondlagen; hoe dieper, hoe warmer het water in de aarde is. Het hete water kan worden opgepompt en met een warmtewisselaar worden overgedragen aan een warmtenet, zodat het water naar de afnemers verspreid kan worden. Na gebruik wordt het afgekoelde water terug de aarde in gepompt en door de aardkern weer opgewarmd. Dankzij een aansluiting op aardwarmte hoeven telers veel minder aardgas te gebruiken. Bovendien is aardwarmte eeuwig beschikbaar en het gebruik leidt tot fors minder CO2-uitstoot in Greenport Westland. Ook verbetert de luchtkwaliteit, omdat er minder stikstof wordt uitgestoten en neemt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af.

Vier kilometer diep

De boring, die plaats zal vinden aan de Lange Broekweg in Naaldwijk ter hoogte van de Zandheullaan, is een uniek en innovatief project in Nederland. Eerdere boringen in Nederland gingen namelijk tot circa 2,5 kilometer diepte in de zogenaamde Onderkrijtlaag. Trias Westland onderzoekt of genoeg warm water te winnen is op vier kilometer diepte uit de Trias-aardlaag. Een proefboring moet aantonen of de beoogde warmte ook daadwerkelijk aanwezig en winbaar is om alle deelnemende bedrijven te kunnen aansluiten op aardwarmte. Als blijkt dat de Trias-aardlaag niet geschikt is om voldoende warmte te winnen, wordt een tweede reguliere aardwarmteboring uitgevoerd op circa 2,5 kilometer diepte en kan een deel van de bedrijven worden aangesloten.

De werkzaamheden op de boorlocatie zijn inmiddels gestart. Direct omwonenden zijn hierover geïnformeerd. De kassen op de boorlocatie worden momenteel verwijderd. In juni wordt de conductor geplaatst; een soort beschermhuls voor de boring. In de zomer vinden de voorbereidende grondwerkzaamheden plaats. Er worden onder andere meer dan tweehonderd heipalen aangebracht om de boortoren te kunnen dragen, waarna de toren wordt opgebouwd. In het najaar vindt de eerste boring plaats die ongeveer honderd dagen zal duren. Ook de tweede boring duurt ongeveer honderd dagen. Naar verwachting kunnen in de zomer volgend jaar de eerste bedrijven op het warmtenet worden aangesloten. De boortoren wordt geleverd door KCA Deutag en een aantal belangrijke services door Schlumberger. De bovengrondse installaties worden gemaakt door VB Geo Projects.

Krachtige samenwerking

Dit is een project van en voor de telers. Krachtig is dat zij via een eigen coöperatie samenwerken met elkaar én met grote regionale partijen. Voor de aansluiting op het warmtenet betalen zij jaarlijks een vast bedrag op basis van werkelijke kosten. De warmte nemen zij af tegen werkelijke kosten, waarbij zij profiteren van eventuele meevallers. Wat zij niet gebruiken kunnen ze onderling verhandelen; zo kunnen ze de kosten laag houden en de warmtebron optimaal benutten. Na vijftien jaar is de Westlandse warmtecoöperatie volledig eigenaar van het geothermiebedrijf.