USG Archieven - Utilities

Duurzaamheid en innovatie is belangrijk op Chemelot. Een van de bedrijven op het terrein waarvoor dit ook geldt is Utility Support Group (USG). Het bedrijf gaat op korte termijn een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar een demonstratie power-to-heat installatie.

Power-to-heat (P2H) is een verzamelterm voor het omzetten van elektriciteit in stoom en warmte. Het is op korte termijn te realiseren en vormt een eerste stap in de transitie naar volledige elektrificatie van de industrie, die het gebruik van fossiele brandstoffen overbodig maakt. Voor USG betekent power-to-heat het produceren van warmte of stoom op basis van groene elektriciteit.

Verduurzaming

Sonny Schepers, senior sustainability engineer bij USG, vertelt: ‘Er komt steeds meer druk te liggen op de industrie om de emissie van broeikasgassen te reduceren en invulling te geven aan verduurzaming. We weten dat we in 2050 de emissie van broeikasgassen met 95 procent gereduceerd moeten hebben ten opzichte van 1990. Het gevaar bestaat dat verduurzaming teveel een ambitie blijft. We kunnen natuurlijk veel praten en bedenken, maar het is nog beter om te zien dat we nu concreet invulling gaan geven aan die ideeën.’

Drie externe partijen werken mee aan het onderzoek: Stork Thermeq met expertise op het gebied van elektrische stoomketels, Huikeshoven BV met expertise op het gebied van industriële gloeispiralen en Recoy met expertise op het gebied van de financiële optimalisatie van P2H.

Haalbaarheidsstudie

P2H wordt in recente studies (door onder andere VEMW en VNCI) als een kansrijke en concrete mogelijkheid voor vergroening van de industrie genoemd. Gezien deze potentie van P2H voor de verduurzaming van Chemelot, is het zaak om concrete stappen te zetten en te beginnen met het opbouwen van praktijkervaring. De haalbaarheidsstudie zal niet alleen antwoord geven op de vraag of een demo P2H-installatie mogelijk is, maar ook waar mogelijke beperkingen liggen.

Sonny: ‘Zonder concrete invulling van innovaties en verduurzaming lopen we een achterstand op, met als risico het ingrijpen van de overheid als duurzaamheidsplannen van Chemelot niet worden verwezenlijkt. Om duurzaamheid te stimuleren, denkt de overheid op dit moment na over in te zetten instrumenten en wij verwachten dat op korte termijn subsidiemogelijkheden ontstaan voor P2H. Daar wil je natuurlijk ook snel op kunnen inspringen. Verder biedt P2H in de toekomst financiële voordelen als elektriciteitsprijzen dalen terwijl CO2 en gasprijzen stijgen of als onbalansprijzen steeds grilliger worden.’

De studie start in november en wordt naar verwachting in januari 2019 afgerond. Bij een positieve uitkomst zal een investeringsvoorstel worden uitgewerkt voor de daadwerkelijke realisatie van een demo P2H-installatie.