WBL Archieven - Utilities

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) haalt alles uit water. Daarom wordt de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weert ingrijpend aangepast door het bouwen van een Verdygo installatie, een investering van ruim twintig miljoen euro. Voor de uitvoering van de modulaire ontwerp- en bouwtechniek werkt WBL intensief samen met marktpartijen via een raamovereenkomst. Aanleiding is de aanscherping van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Hoe bouw je een RWZI nieuwe stijl? Michel Bouts, bestuurder Waterschapsbedrijf Limburg: ‘Op basis van het visiedocument ‘De waterschapsmarkt van de toekomst’ hebben we het roer radicaal omgegooid. We werken nu met raamcontracten voor aannemers.” Remco Hoeboer, Directeur Mobilis | TBI: ‘De eerste fase van een project bestaat uit een bouwteam, waarin zowel WBL als de betreffende aannemers hun kennis en kunde kunnen inbrengen. Op deze manier wordt er maximale maatschappelijke waarde gecreëerd.’Integrale samenwerking, duurzaamheid, veiligheid en innovatie zijn thema’s die ingebed zijn in deze contracten.

Bouts: ‘Tijdens het ontwerp dragen we samen verantwoording en delen we optimaal onze wederzijdse kennis. Zo kunnen we oplossingen bieden, voordat zich problemen voordoen. Je anticipeert en verkleint de faalkosten.’ Hoeboer: ”Op deze manier past WBL een efficiënte methode toe als resultaat van de vroegtijdige integrale samenwerking. Dat is uniek in de waterschapswereld.’

Bovengronds en modulair

Weert kan zich opmaken voor een biologische zuivering volgens de Verdygo-methode. Dit nieuwe type rwzi breekt met het verleden. Sterker nog, met Verdygo heeft WBL de afvalwaterzuivering opnieuw uitgevonden. ‘En dat is niet alleen goed nieuws voor de ecologische waterkwaliteit’, vertelt Bouts. ‘Deze installatie wordt bovengronds gebouwd met standaardmodules, waardoor we flexibel kunnen inspelen op klimaatverandering, demografie en ontwikkelingen in zuiveringstechniek. Elke module kan weer opnieuw worden gebruikt.’

Verdygo is modulair, zodat units in een installatie makkelijk kunnen worden bijgeplaatst, bijvoorbeeld om grondstoffen en medicijnen uit het afvalwater terug te winnen. Innovaties op gebied afvalwaterzuivering zijn eenvoudig inpasbaar. Er is veel belangstelling voor Verdygo van andere waterschappen; internationaal zijn er zelfs concrete verzoeken voor samenwerking.”

Lagere kosten

Verdygo kent een eigen manier van bouwen: bovengronds en met gestandaardiseerde modules. De primeur brengt ook een kostenvoordeel met zich mee van zo’n twintig procent ten opzichte van traditionele bouwmethodes met ingegraven bassins. Bovendien wordt de bouwtijd verkort met een derde. Ook wat betreft onderhoud bespaart de nieuwe bouwmethode zo’n twintig procent in kosten.

Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschapsbedrijf Limburg en dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe tekenden een intentieverklaring voor verdergaande samenwerking op het terrein van circulaire economie en duurzaamheid. Met de oprichting van een innovatieplatform geven beide organisaties vorm en inhoud aan genoemde samenwerking.

Binnen het innovatieplatform gaan beide partijen samenwerken om nieuwe modules te ontwikkelen conform de, door Waterschapsbedrijf Limburg ontwikkelde, modulaire Verdygo-bouwtechniek. ‘Een concept dat gebaseerd is op de ontwikkeling van een modulaire, flexibele en duurzame afvalwaterzuiveringsinstallatie,’ licht Michel Bouts, bestuurslid van Waterschapsbedrijf Limburg, toe. ‘Het resultaat: een kortere bouwtijd, lagere netto kosten en vanwege modulariteit de mogelijkheid om innovatieve processen snel toe te passen en bijvoorbeeld grondstoffen uit afvalwater terug te winnen. Verdygo is inmiddels succesvol toegepast op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties in Roermond en Simpelveld. Voorts hebben landelijk meerdere waterschappen belangstelling getoond en ook internationaal – met name in het Midden Oosten- , liggen er concrete verzoeken tot samenwerking.’

Circulair

Een van de ambities van Waterschap Vallei en Veluwe is om volledig circulair te worden. Heemraad Bert van Vreeswijk: ‘De circulaire economie is een systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van de producten te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Dit modulaire concept passen we nu eerst toe bij het ontwerpen en realiseren van rioolzuiveringsinstallaties. Je zou dit concept ook binnen andere processen van het waterschap kunnen gebruiken, zoals bij het beheer van oppervlaktewater.’

Douwe Jan Tilkema, directeur van Waterschap Vallei en Veluwe: ‘Deze modulaire techniek is een uitstekend middel om onze bouwprojecten circulair te ontwerpen en te realiseren. Het helpt ons om installaties op een eenvoudige manier uit te breiden en af te bouwen zodra er minder capaciteit nodig is. Ik ben ervan overtuigd dat dit modulaire bouwconcept een belangrijke bijdrage levert aan onze ambitie om als waterschap circulair te zijn. De componenten kun je hergebruiken. Daarmee wordt de levensduur verlengd en verspilling tegengegaan.’

Verdygo

Ook Guus Pelzer, directeur van Waterschapsbedrijf Limburg is overtuigd van de meerwaarde:  ‘Met de toepassing van de Verdygo-techniek hebben we op twee van onze eigen installaties een forse stap voorwaarts gezet op weg naar verdergaande duurzaamheid van onze infrastructuur. We zijn verheugd dat Verdygo nu ook elders in Nederland ingezet gaat worden. Om te beginnen door Waterschap Vallei en Veluwe. Ik heb alle vertrouwen in het welslagen van onze samenwerking.  Immers, onze neuzen staan dezelfde kant op. Zo heeft ons bedrijf onlangs de landelijke waterinnovatieprijs 2018, categorie circulaire economie, gewonnen.’

Het Limburgse afvalwater wordt straks nog duurzamer gezuiverd: 33.000 zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Limburg gaan daar voor zorgen. Bestuurslid Michel Bouts: ‘Hiermee realiseert Waterschapsbedrijf Limburg in één klap de doelstelling om veertig procent van de benodigde energie duurzaam op te wekken.’

Veertig procent van het eigen energieverbruik duurzaam opwekken in 2020. Dat is de doelstelling die de waterschappen in een convenant met de rijksoverheid hebben afgesproken. Waterschapsbedrijf Limburg, dochterbedrijf van Waterschap Limburg, produceert jaarlijks 150 miljoen kubieke meter gezuiverd afvalwater en vormt hiermee een belangrijke schakel in de waterketen. Het zuiveren van afvalwater kost veel energie. Op dit moment wordt al 28 procent van de energiebehoefte op duurzame wijze in eigen beheer opgewekt door het slib dat overblijft in het zuiveringsproces te vergisten en het biogas om te zetten in elektriciteit. ‘We hebben dus nog een mooie uitdaging om een  forse stap vooruit te zetten in de verduurzaming van ons energieverbruik en dat gaan we nu doen’, aldus Michel Bouts, lid Dagelijks Bestuur Waterschapsbedrijf Limburg.

De inzet van zonne-energie is  een belangrijke stap om te groeien naar de veertig procent duurzame energie die afgesproken is in het convenant. Uit een haalbaarheidsstudie door adviesbureau SWECO  blijkt dat de realisatie van zonnepanelen voor de zeventien Limburgse rioolwaterzuiveringsinstallaties zonder meer rendabel is. Daarnaast komen er zonnepanelen op het dak van het kantoor in Roermond. Dit kantoor huisvest na de zomervakantie behalve Waterschapsbedrijf Limburg ook Waterschap Limburg en wordt momenteel verbouwd. Dit ambitieuze zonnepanelen project behoort tot de grotere projecten in Nederland en verduurzaamt het energieverbruik kostenneutraal  met 12,3 procent.

Aan de optimale inzet van zonne-energie is ook in financieel opzicht grondig gerekend. Waterschapsbedrijf Limburg wil duurzaam werken tegen de laagste kosten voor de burger. Het zuiveringstarief dat jaarlijks aan de Limburgers in rekening wordt gebracht is al voor het 2e jaar op rij  het laagste tarief van Nederland. De omschakeling naar duurzame energie levert ook nog een netto kostenbesparing op van gemiddeld 230.000 euro per jaar.

De daken van het kantoor in Roermond en een zonnepaneelweide op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Heugem zijn het eerst aan de beurt. Eind 2019 is het totale project gereed.