Fors hogere kosten netbalancering TenneT - Utilities
nieuws

Fors hogere kosten netbalancering TenneT

Publicatie

31 jul 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

TenneT

TenneT noteert in het eerste half jaar van 2017 een hogere omzet dat in dezelfde periode vorig jaar. Die omzetverhoging is met name te wijten aan hogere kosten van systeemdiensten voor netbalancering. Die worden doorberekend aan de klant. De netbeheerder werkt intussen hard door aan versterking van de crossboardercapaciteit en de ontsluiting van offshore windenergie.

TenneT heeft in het eerste halfjaar van 2017 zijn inspanningen op het gebied van Europese energiesamenwerking krachtig voortgezet. De netbeheerder is een samenwerkingsverband aangegaan met zijn Deense tegenhanger Energinet.dk voor de ontwikkeling op de langere termijn van een North Sea Wind Power Hub, die zal bijdragen aan de ontsluiting van betaalbare, grootschalige windenergie op zee. In Duitsland en Nederland werkt TenneT samen met IBM en start-ups sonnen en Vandebron aan de toepassing van blockchain-technologie om decentrale, flexibele elektriciteitsopwekking mogelijk te maken.

TenneT-CEO Mel Kroon: ‘De overgang naar een meer duurzame elektriciteitsvoorziening vraagt om twee belangrijke dingen. Ten eerste moeten we de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkten verder integreren en dus nauwer samenwerken, zodat we beter kunnen omgaan met de grotere weersafhankelijke invoeding van wind- en zonne-energie. Ten tweede moeten we slimme, innovatieve systemen ontwikkelen die op een efficiënte manier het variabele aanbod van deze groene energiebronnen afstemmen op de vraag. Dit kan worden gerealiseerd met behulp van slimme software-oplossingen.’

Europees perspectief

Verdere Noordwest-Europese marktintegratie is nodig om de duurzaamheidsdoelstellingen voor de langere termijn te kunnen behalen. Hiertoe is een consortium opgezet bestaande uit TenneT Nederland, TenneT Duitsland en Energinet, dat naar verwachting zal worden aangevuld met andere partners.

In dit kader heeft TenneT in juni 2017 een kantoor in Brussel geopend om permanent vertegenwoordigd te zijn in het bestuurlijke hart van Europa. TenneT’s operationeel directeur Ben Voorhorst is bovendien met ingang van 1 juli 2017 benoemd tot voorzitter van de Europese netwerkorganisatie ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity).

Onderliggend bedrijfsresultaat

De onderliggende omzet is in het eerste halfjaar van 2017 gestegen naar 1.966 miljoen euro (van 1.546 miljoen euro in 2016). Deze stijging komt voornamelijk doordat TenneT vergoedingen betaalt aan producenten van elektriciteit voor het aanpassen van hun elektriciteitsproductie om overbelasting op het net te voorkomen of het evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van elektriciteit te handhaven. Omdat deze zogenoemde ‘kosten van systeemdiensten’ worden vergoed op basis van doorbelasting, hebben ze geen effect op het onderliggende bedrijfsresultaat (EBIT). De onderliggende EBIT is gestegen van 414 miljoen naar 478 miljoen euro, in lijn met de uitbreiding van onze activa in Nederland en Duitsland.

In het eerste halfjaar van 2017 werd er opnieuw flink geïnvesteerd in de verdere versterking van de elektriciteitsinfrastructuur in Nederland en Duitsland. De investeringen in materiële vaste activa bedroegen 750 miljoen euro in deze periode.

Forse netuitbreidingen in Nederland en Duitsland

TenneT is momenteel bezig met de afronding van de bouwfase van het Nederlandse deel van de vierde grensoverschrijdende elektriciteitsverbinding (interconnector) met Duitsland, van Doetinchem naar het Duitse Wesel. De bouwwerkzaamheden aan de ringverbinding in het noordelijke deel van de Randstad (Randstad 380 kV Noordring) verlopen volgens planning. De aanleg van de twee andere grote projecten aan land (Zuid-West 380 kV – West & Rilland en Noord-West 380 kV) is eveneens begonnen.

TenneT’s projecten aan land in Duitsland zijn omvangrijk en uitdagend als gevolg van de grote afstanden, het grote aantal belanghebbenden, de benodigde vergunningen en de technische en juridische complexiteit. Desondanks heeft een groot aantal nieuwe verbindingen inmiddels de bouwfase bereikt, waaronder de nieuwe verbindingen tussen Noord-Duitsland en Denemarken en de zogeheten Westküstenleitung. De omvangrijke ondergrondse gelijkstroomverbindingen SuedLink en SuedOstLink doorlopen momenteel de goedkeuringsprocedures.

Verbindingen op zee

In Nederland zijn de offshore-projecten Borssele Alpha en Borssele Bèta in ontwikkeling. Beide offshore-netaansluitingen (bestaande uit offshore-transformatorstations en zeekabels) hebben een capaciteit van 700 megawatt en zullen naar verwachting in 2019 gereed zijn. Borssele Alpha en Borssele Bèta zijn de eerste twee van in totaal vijf netaansluitingen die worden aangelegd in de Nederlandse sector van de Noordzee voor toekomstige windparken. De totale in 2023 te realiseren aansluitcapaciteit bedraagt 3.500 megawatt. De nieuwe COBRAcable-verbinding tussen Nederland en Denemarken (capaciteit 700 megawatt) is naar verwachting in 2019 beschikbaar voor de markt.

De Duitse offshore-verbindingen DolWin3 (900 megawatt) en BorWin3 (900 megawatt) zijn momenteel in aanbouw. TenneT streeft ernaar om 7.132 megawatt aan aansluitcapaciteit voor offshore-windparken te realiseren in Duitsland in de periode tot 2019.

Het NordLink-project voorziet in de aanleg van een gelijkstroomkabel (capaciteit 1.400 megawatt) die waterkrachtcentrales in Noorwegen zal verbinden met de door wind- en zonne-energie gedomineerde Duitse elektriciteitsmarkt. De werkzaamheden zijn in volle gang en de zeekabel zal volgens planning in 2020 in bedrijf worden genomen.

 

Bron: TenneT

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West