Gasunie klaar voor afbouw Groningen-gas - Utilities
nieuws

Gasunie klaar voor afbouw Groningen-gas

Publicatie

30 mrt 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

aardgas, Gasunie

Gasunie heeft aan de minister Wiebes advies uitgebracht hoe de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk omlaag kan worden gebracht. In eerste instantie tot twaalf miljard kuub per jaar. Verder geeft het gastransportbedrijf een indicatie hoe de productie verder naar beneden kan. Zonder dat de leveringszekerheid  in gevaar komt. Een belangrijke maatregel is de bouw van een stikstofinstallatie bij Zuidbroek.

Een stikstofinstallatie voegt stikstof toe aan hoogcalorisch gas uit Nederlandse en buitenlandse bronnen, waardoor dit gas geschikt wordt gemaakt voor huishoudelijk gebruik. De nieuw te bouwen stikstofinstallatie maakt een reductie van circa 7 miljard m3 Groningen-gas per jaar (bij een koud jaar) mogelijk. Hierdoor kan direct na ingebruikname van de installatie begin 2022 het beoogde productieplafond van twaalf miljard kubieke meter gerealiseerd worden. Dit productieplafond van twaalf miljard kubieke meter is mede haalbaar doordat ook de vraag naar laagcalorisch gas vanuit Duitsland, Frankrijk en België vanwege de afbouw van de exportmarkt de komende jaren met twee miljard kuub per jaar afneemt. Gasunie zet de voorbereiding van de stikstofinstallatie nu in volle gang en start vandaag met de marktconsultatie hiervoor. Ook vindt verder overleg met de minister van EZK plaats over mogelijke aanpassing van wet- en regelgeving die benodigd is om de bouw van de stikstofinstallatie te kunnen realiseren.

Verdere verlaging gaswinning

Gasunie ziet nog meer mogelijkheden om de gaswinning uit het Groningenveld te verlagen. Door de inkoop van extra stikstof in combinatie met aanpassing van bestaande installaties is vanaf medio 2020 een extra besparing aan Groningengas mogelijk van 1 tot 1,5 miljard kuub per jaar, omdat daarmee de inzet van de bestaande stikstofinstallaties verhoogd kan worden. Bovendien levert de ombouw van de Nederlandse industrie naar hoogcalorisch gas een verlaging van de Groningenproductie op tussen 2,3 miljard en 3,4 miljard kuub per jaar. Het gasbedrijf onderzoekt eveneens of na de ingebruikname van de nieuwe stikstofinstallatie de gasberging in Norg geschikt gemaakt kan worden voor de opslag van laagcalorisch gas dat via menging met stikstof uit hoogcalorisch gas wordt gemaakt.

Gasunie heeft, samen met het ministerie van EZK en een klankbordgroep bestaande uit het Planbureau voor de Leefomgeving en TNO, bij de verschillende voorgestelde maatregelen een inschatting gemaakt van de hoeveelheid Groningengas die nodig is in een koud jaar.

Inzet hernieuwbare gassen

Door het vergroten van het aanbod van duurzame (hernieuwbare) gassen (groen gas, waterstof) kan een substantiële bijdrage worden geleverd aan het verminderen van de behoefte aan Groningengas. Gasunie stimuleert de inzet van hernieuwbare gassen, omdat zij minder CO2 uitstoten en daardoor de energietransitie helpen versnellen. Door de inzet van hernieuwbare gassen kan per 2025 ongeveer 1 miljard kubieke meter Groningengas per jaar vervangen worden. Het betreft de inzet van groen gas (via vergisting en vergassing) en een versnelde uitrol van superkritische watervergassing en vergistingsoplossingen. Gasunie heeft in 2017 samen met SCW Systems een demo-vergassingsinstallatie gebouwd in Alkmaar met als doel om deze nieuwe technologie ook op industriële schaal toepasbaar te maken.

Waterstof

Waterstof kan eveneens fungeren als een vervanger van aardgas. Er zijn volop ontwikkelingen op dit gebied. Vanaf ca 2025 zou duurzame waterstof (onder andere afkomstig van wind op zee) jaarlijks een hoeveelheid gas oplopend tot ongeveer zes miljard kubieke meter kunnen vervangen. Gasunie verkent samen met partners in het North Sea Wind Power Hub-consortium de mogelijkheden om grootschalige windprojecten op de Noordzee te combineren met productie, opslag en transport van duurzame energie in de vorm van waterstof.

Energiebesparing

Natuurlijk blijft energiebesparing door betere isolatie noodzakelijk om het energiegebruik snel terug te dringen. Daarnaast kan de inzet van warmtenetten en hybride warmtepompen de vraag naar aardgas helpen terugdringen. Gasunie is partner in de Warmtealliantie Zuid-Holland die een groot warmtenet in Zuid-Holland wil realiseren. Hiermee kunnen één miljoen huishoudens en een vergelijkbaar deel aan tuinbouw en industrie met (rest)warmte worden beleverd. Berekend is dat daardoor op jaarbasis circa 1 miljard kubieke meter aan Groningengas bespaard kan worden.

Operationele resultaten 2017

De rol van aardgas in de energiemix zal veranderen, maar op de korte en middellange termijn speelt aardgas in Nederland en Europa nog een belangrijke rol, onder andere als vervanger van kolen. Uit het jaarverslag 2017 dat Gasunie presenteert, blijkt dat de hoeveelheid getransporteerd aardgas met 1.213 terawattuur (124 miljard kuub) vorig jaar vrijwel op hetzelfde niveau bleef als in 2016 (1.236 terawattuur, 126 miljard kuub). Daarbij werd bijna honderd procent transportzekerheid gerealiseerd. In 2017 heeft één kortstondige onderbreking bij een afnemer plaatsgevonden. Daarnaast zijn de veiligheidsprestaties in 2017 verder verbeterd.

Om in 2017 de dalende productie van Groningen-gas op te vangen, heeft Gasunie 11 procent meer hoogcalorisch gas geschikt gemaakt voor gebruik door huishoudens en bedrijven dan in 2016. De inzet van kwaliteitsconversie door toevoeging van stikstof is sinds de daling van de Groningen-gasproductie flink gestegen: van 5,7 miljard kubieke meter in 2013 naar maar liefst 25,8 miljard kuub in 2017. Dat is net zoveel als het totale binnenlandse verbruik van laagcalorisch gas.

Financiële resultaten 2017

Over 2017 heeft Gasunie solide resultaten geboekt. De omzet daalde met 307 miljoen euro naar 1.241 miljoen euro. Deze daling werd met name veroorzaakt door een afname van de toegestane omzet van het gastransportbedrijf, regulatoire verrekeningen vanuit voorgaande jaren en afgenomen capaciteitsverkopen. Tegenover deze omzetdaling stond een daling van de lasten, voornamelijk als gevolg van lagere bijzondere waardeverminderingen. De gerapporteerde nettowinst is daardoor ten opzichte van vorig jaar met 76 miljoen toegenomen tot 259 miljoen euro.

Exclusief de bijzondere waardeverminderingen in 2016 en 2017 is sprake van een afname van de genormaliseerde nettowinst met 151 miljoen tot 370 miljoen euro, hetgeen voornamelijk is toe te schrijven aan bovengenoemde afname van de omzet. Het effect van de omzetafname werd gedeeltelijk beperkt door kostenbesparingen, lagere financieringslasten en een hoger resultaat op deelnemingen. Op basis van deze resultaten keert Gasunie aan haar aandeelhouder, de Nederlandse Staat, een dividend uit van 259 miljoen euro.

Tijdens Deltavisie 2018 op 7 juni in Spijkenisse spreekt Gasunie-bestuurder Ulco Vermeulen over de groene moleculen die in aantocht zijn. Hoe anticipeert het gastransportbedrijf daarop? Meer over Deltavisie 2018 en inschrijven.

Bron: Gasunie

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West