Groot warmtenet Zuid-Holland in de maak - Utilities
nieuws

Groot warmtenet Zuid-Holland in de maak

Publicatie

23 mrt 2017

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

warmtenet

Vijf partijen hebben vandaag onder de naam Warmtealliantie Zuid-Holland een intentieverklaring getekend met als doel het gezamenlijk realiseren van een hoofdinfrastructuur die warmte moet gaan transporteren naar onder andere particulieren, tuinders en bedrijven in de provincie. Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Provincie Zuid-Holland, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam geven met dit initiatief een impuls aan de energietransitie in Zuid-Holland met een nieuwe, CO2-arme energievoorziening.

De ambitie is om bestaande en nieuwe leidingen te bundelen in een hoofdinfrastructuur in Zuid-Holland. Er wordt toegewerkt naar een open transportnet met een onafhankelijk netbeheer waaraan elke warmte-aanbieder kan leveren. De warmte die met het netwerk wordt getransporteerd, wordt uiteindelijk geleverd aan particuliere woningen voor verwarming en warm-watervoorziening, aan tuinders voor de verwarming van kassen, maar ook aan bedrijven die warmte gebruiken voor productieprocessen.

Energieneutraal

In de haven van Rotterdam is veel industriële restwarmte beschikbaar. Ook daarbuiten is een reeks projecten dat kan worden ingepast, met daarbij ook duurzame bronnen als warmte uit geothermieputten. Een eerste inventarisatie geeft aan dat alleen al met de beschikbare warmte uit de haven van Rotterdam in potentie jaarlijkse ruim 500.000 huishoudens van warmte kunnen worden voorzien. Door de inzet en hergebruik van warmte kan het gebruik van fossiele brandstoffen voor warmtevoorziening worden vermeden. Dit leidt tot een belangrijke CO2-reductie.

Voorzitter van het bestuurlijk overleg van de Warmtealliantie Zuid-Holland is Han Weber, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. ‘Wij hebben de ambitie vastgelegd om in 2035 de gebouwde omgeving energieneutraal te hebben en de glastuinbouw in 2050. De inzet en het hergebruik van warmte wordt daarin cruciaal.’

De Warmtealliantie Zuid-Holland gaat de komende tijd hard aan de slag om de ambities te verwezenlijken om uiteindelijk een backbone door het gebied te ontwikkelen waar vraag en aanbod op een slimme manier aan elkaar worden gekoppeld.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West