Industrie versnelt energietransitie - Utilities
nieuws

Industrie versnelt energietransitie

Publicatie

23 nov 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Energy Enlightenmentz, EZ, RWE

Het nieuwe kabinet zet zwaar in op het terugdringen van de CO2-uitstoot. Op 12 december komen  industriële grootverbruikers en technologiebedrijven bij elkaar om te bespreken hoe zij dit voor elkaar kunnen krijgen. Sprekers van het ministerie van EZ, RWE en OCI Nitrogen laten zien wat hun rol is in de energietransitie.

 

In de energie-intensieve industrie gaat de meeste energie naar hogetemperatuurwarmte. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoekt dan ook samen met de ministeries van Infrastructuur en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en een groot aantal marktpartijen naar duurzame alternatieven voor hogetemperatuurwarmte in de Transitieroute Hogetemperatuurwarmte (THT) 2050. Marian Hopman van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat coördineert als programmamanager het overleg met publieke en private partijen en zal tijdens Industry & Energie de resultaten bekendmaken van de verkenning.

Bioraffinaderij

AkzoNobel, Avantium en RWE onderzoeken de mogelijkheden om samen een bio raffinaderij te bouwen op het Chemie Park Delfzijl. In de raffinaderij zullen zuivere suikers worden gemaakt uit houtsnippers. Door als keten samen te werken, halen de partijen alles uit de beschikbare grondstof met een zo laag mogelijke milieubelasting. Taco Douma van RWE heeft al ervaring met biomassa aangezien het bedrijf al langer biomassa meestookt in zijn kolencentrales. Die kennis zet het bedrijf ook in om de bio raffinaderij een vliegende start te geven.

Innovatie

Gert-Jan de Geus, CEO van OCI Nitrogen, is er van overtuigd dat de industrie een significante bijdrage kan leveren aan de terugdringing van de CO2-uistoot. OCI Nitrogen is een grote speler in de wereld van kunstmest voor de landbouw en melamine, een grondstof voor coatings en harsen. De voormalige DSM-fabrieken staan er inmiddels een aantal jaren, maar zijn in de tussentijd constant uitgebreid, verbeterd en gestroomlijnd. Het bedrijf blijft gelukkig investeren in innovatie en energiebesparing, al is dat niet altijd even eenvoudig. Gert-Jan de Geus zal zijn ervaringen delen tijdens het congres Industrie & Energie 2017.

 

Breakout sessies

Deelnemers van Industrie & Energie 2018 kunnen twee keuzes maken uit in totaal zes sessies met verschillende inspirerende onderwerpen.

1             Modelaanpak financiering industriële energiebesparing

Stijn Santen, projectleider namens FME en TKI I&E

 

2             CO2 besparing met hoge temperatuur warmteopslag

Tata Steel ontving een DEI-subsidie voor het initiatief ‘Waste Radiation Heat to Power and Steam’. Een consortium werkt samen om de restwarmte van hoge temperatuur (700-1200⁰C) te benutten, die vrijkomt bij de productie van onder andere staal, metaal en glas. Hittepanelen zetten stralingswarmte om in elektriciteit en warm water en een Qpinch hittetransformator zet het vrijgekomen warme water in het proces om in stoom.

Gerard Jägers, Tata Steel

3             Groene waterstof in de industrie: noodzakelijk en haalbaar

Siemens heeft in de laatste vijf jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt in de bouw van steeds grotere elektrolyse systemen. Zowel in de verduurzaming van de energiewereld als in de industriële toepassing van waterstof wordt elektrolyse een steeds grotere rol toegedicht. Voor de toekomst kan waterstof, mits duurzaam opgewekt, niet alleen als energiedrager, maar ook als feedstock voor de chemische industrie de oplossing zijn om de afgesproken CO2-reductie te behalen. Technologische ontwikkelingen bepalen de schaalgrootte en daarmee de kostprijs van groene waterstof.

Multi-MW systemen worden door Siemens binnenkort geïntroduceerd, maar voor grote industriële systemen zal samenwerking tussen de verschillende sectoren nodig zijn om de hoge ontwikkelingskosten te kunnen opbrengen.

Jaap Bolhuis, Siemens

 4             Workshop elektrochemie

Zonnepanelen en windmolens genereren steeds meer elektriciteit. Het probleem is echter dat het elektriciteitsnet niet is berekend op de schommelingen in deze energietoevoer, met name op piekmomenten. Direct gebruik hiervan door de industrie is veelbelovend. Voltachem beschreef al eerder de status van verschillende vormen van elektrificatie, zoals Power-2-Heat, Power-2-Hydrogen en Power-2-Chemicals. De volgende stap is de verdere ontwikkeling van deze technologieën om deze bruikbaar te maken voor de chemische industrie.
Martijn de Graaff, TNO-Voltachem

 5              Meer waarde uit restwarmte

Hergebruik van restwarmte biedt veel kansen voor de energiegrootverbruikers. Zo investeert DOW Chemicals is een installatie waar lagedruk reststoom wordt gecomprimeerd waardoor de druk en daarmee de temperatuur oploopt, ook wel stoomrecompressie genoemd. De benodigde elektrische energie die daarvoor nodig is, is veel lager dan de thermische energie die zo’n systeem oplevert. De coëfficiënt of performance (COP) ofwel de verhouding geproduceerde warmte versus de ingevoerde hoeveelheid elektriciteit kan dan ook oplopen tot een waarde van negen tot soms wel elf. Ofwel één megajoule elektrisch levert elf megajoule thermisch op. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen van succesvol warmtehergebruik.

Egbert Klop, Industrial Energy Experts

 6              CO-hergebruik van staal naar chemie
Bij de productie van staal blijven koolmonoxide-rijke restgassen over. Dit gas kan als feedstock dienen voor de chemische industrie. In het Coresym-project onderzochten ArcelorMittal, Dow, Tata Steel, Nuon en AkzoNobel onder auspiciën van ISPT de mogelijkheden van het hergebruiken van hoogoven restgassen als grondstof voor methanol, ethanol of bijvoorbeeld ethyleen. Het potentieel van deze industriële symbiose is groot, net als de vermeden emissies van zowel koolmonoxide als -dioxide.

Andreas ten Cate Director International Business Development ISPT

 

Inschrijven en meer informatie vindt u hier

Bron: Utilities

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West