Kabinet maakt plannen bekend voor windparken op zee 2024-2030 - Utilities
nieuws

Kabinet maakt plannen bekend voor windparken op zee 2024-2030

Publicatie

27 mrt 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Routekaart Windenergie op zee 2030, TenneT

Vandaag heeft het kabinet met de ‘Routekaart windenergie op zee 2030’ zijn plannen voor de doorgroei van windenergie op zee tussen 2024 en 2030 gepresenteerd. Deze routekaart geeft aan welke windenergiegebieden op de Nederlandse Noordzee wanneer en met welke omvang uitgegeven en in gebruik genomen worden. De voortzetting van dit succesvolle beleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor wind op zee geeft zowel de offshore windindustrie als TenneT duidelijkheid en continuïteit. De windparken die in de komende jaren worden voorbereid komen in Hollandse Kust (west), Ten noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver.

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 vijf windparken moeten zijn gerealiseerd die, samen met de bestaande windparken, een totaal vermogen hebben van circa 4,5 gigawatt. Op grond van het regeerakkoord moet daar tussen 2024 en 2030 voor nog eens 7 gigawatt aan windparken op zee bij komen. Ook in het Klimaatakkoord zal windenergie op zee een rol spelen.

Profiteren van huidige gestandaardiseerde aansluitmethode

Windenergiegebieden die zich relatief dicht bij de Nederlandse kust bevinden, kunnen volgens TenneT het beste op basis van wisselstroom worden aangesloten. Elektriciteit die in deze gebieden zou worden opgewekt, kan met een standaard transformatorplatform van TenneT en dan via 220 kilovolt-wisselstroomkabels (AC) in de zeebodem naar een hoogspanningsstation op het vasteland dicht bij de kust worden aangesloten. Dit gestandaardiseerde aansluitsysteem met een capaciteit van 700 megawatt (MW) per stuk wordt door TenneT ook gebruikt voor de windenergiegebieden Borssele (2 x 700 MW), Hollandse Kust (zuid) (2 x 700 MW) en Hollandse Kust (noord) (700 MW). Met het oog op verdere kostenreductie en beperking van het ruimtebeslag, biedt deze nieuwe routekaart de kans om de ontsluiting van het noordelijk deel van Hollandse Kust (west) gecombineerd voor te bereiden met het huidige project Hollandse Kust (noord).  Het gestandaardiseerde 700 MW ontwerp wordt nader geoptimaliseerd voor toepassing in de gebieden Hollandse Kust (west) en ten noorden van de Waddeneilanden.

Economische kansen

Het kabinet ziet in de uitvoering van de routekaart 2030 een impuls voor het Nederlandse bedrijfsleven en de economie. Naar schatting gaat het om 15 tot 20 miljard aan investeringen en 10.000 banen gedurende 2024-2030. Het Nederlandse marktaandeel voor wind op zee (25 procent in Europa) kan verder worden uitgebouwd, ook richting Azië en Amerika. Tegelijkertijd betekent de beschikbaarheid van almaar goedkopere, duurzame energie een concurrentievoordeel voor onze industrie. Ook gerelateerde activiteiten zoals transport, opslag en de omzetting naar andere energiedragers zoals waterstofgas kunnen door de routekaart een impuls krijgen.

Eiland bij IJmuiden Ver

Om offshore windenergie op grote schaal en op grotere afstand kosteneffectief aan te kunnen sluiten, zoals in IJmuiden Ver het geval is, wordt de toepassing van gelijkstroomverbindingen noodzakelijk. Verdere innovatie moet het mogelijk maken dat deze gelijkstroomverbindingen een vermogen krijgen tussen de 1.200 en 2.000 megawatt. Deze hogere vermogens maken het mogelijk IJmuiden Ver met minder verbindingen en met minder ruimtelijke impact in te passen.

TenneT onderzoekt samen met de betreffende ministeries de mogelijkheid om in IJmuiden Ver een eiland te realiseren waarop conversie- en transformatorstation kunnen worden geplaatst. Windparken worden hier vervolgens op aangesloten. Dit is mogelijk goedkoper dan meerdere grote gelijkstroomplatforms op zee. Een eiland biedt – naast de mogelijke kostenvoordelen – ook mogelijkheden voor omzetting van windenergie naar waterstof, het faciliteren van een zogenoemde Windconnector, en haven- en onderhoudsfaciliteiten. Een Windconnector naar het Verenigd Koninkrijk maakt het mogelijk de infrastructuur te gebruiken voor zowel de aansluiting van windparken als verdere integratie van de internationale elektriciteitsmarkt. Het net op zee kan op deze manier tot wel twee keer efficiënter worden benut. Dit draagt bij aan een verlaging van de kostprijs van windenergie op zee (link Persbericht Windconnecter). Een eiland bij IJmuiden Ver kan ook waardevolle ervaringen opleveren voor een grootschaliger energie-eiland verder weg op de Noordzee na 2030.

Doorgroei

Het kabinet geeft verder aan dat de bouw van nog meer windparken op zee na 2030 alleen zinvol is als ook niet-elektrische energiegebruik (tachtig procent totale energievraag) duurzaam wordt. Dit vraagt om een omschakeling naar duurzame elektriciteit bij de industrie, verwarming van gebouwen en mobiliteit, maar ook het maken van “groene moleculen” zoals waterstof geproduceerd met elektriciteit van windparken. Dit is precies waarover aan de onderhandelingstafels van het Klimaatakkoord gesproken wordt. Met het oog op een eventuele verdere doorgroei van windenergie op zee zal het kabinet mogelijk op termijn nieuwe windenergiegebieden aanwijzen. In de later dit jaar te publiceren Noordzeestrategie 2030 wil het hiervoor een visie en kansrijke opties neerleggen. Visserij en natuur, maar ook de inpassing in de energievoorziening en het vinden van ruimte op land voor de distributie van de energie vormen daarbij de belangrijkste uitdagingen.

Bron: Rijksoverheid

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West