Klimaatexperts willen negatieve CO2-emissies - Utilities
nieuws

Klimaatexperts willen negatieve CO2-emissies

Publicatie

2 mei 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Het klimaatkwartet Bert Metz, Leo Meyer, Sible Schöne en Wim Turkenburg stuurde namens klimaatbureau HIER een oproep aan minister Wiebes voor het uit de lucht halen van CO2. Het viertal ziet ook voor de industrie een rol weggelegd met CCS bij de verbranding van bioplastics en biobrandstoffen. 

Het uit de lucht halen van CO2 zal een belangrijke rol moeten spelen bij het realiseren van de klimaatdoelstelling van Parijs. Dat gebeurt nu niet, terwijl het realiseren van dergelijke negatieve emissies een substantiële bijdrage kan leveren aan de benodigde reductie in 2030, naast alle noodzakelijke maatregelen om de uitstoot van CO₂ terug te dringen.

Dat schrijven Bert Metz, Leo Meyer, Sible Schöne en Wim Turkenburg in een brief aan minister Wiebes. Er is volgens de experts ook een programma van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie nodig om beter inzicht te krijgen in methoden en technieken om tot negatieve emissie van broeikasgassen te komen en op de kansen hierbij voor Nederland.

Vastleggen

Het onttrekken van CO2 aan de lucht kan op diverse manieren, zoals herbebossing en het verhogen van het organisch-stofgehalte van landbouwgronden en van de grond in natuurgebieden. Een andere optie is het afvangen en opslaan van CO2 uit processen (bij zowel industrie als elektriciteitscentrales) waarbij biomassa als grond- of als brandstof wordt gebruikt. Ook kan men installaties bouwen waarmee CO2 direct uit de lucht kan worden gehaald en langdurig kan worden omgezet in duurzame producten zoals koolstofvezels. Verder kan CO2 worden vastgelegd in gesteenten zoals olivijn.

Industrie: CCS en biowkk

Bij de industrie zullen fossiele grondstoffen moeten worden vervangen door biomassa en andere hernieuwbare grondstoffen. Negatieve emissie kan dan worden verkregen door afvangen van CO2 bij chemische processen, warmteproductie met biomassa en bij de productie van biobrandstoffen.

De chemische industrie heeft zich inmiddels ook tot taak gesteld fossiele grondstoffen deels door biomassa te vervangen. Het gaat daarbij vooral om de productie van bulkchemicaliën die voor de productie van kunststoffen worden gebruikt. De meeste kunststoffen komen in Nederland uiteindelijk in afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) terecht. Door deze installaties van CO2 afvang en opslag te voorzien, kan omstreeks 2030 circa 0,6 Mton CO2 per jaar uit de lucht worden gehaald.

Bij gebruik van biomassa voor de productie van koolstof, een grondstof voor diverse industriële producten, kan via AVI’s-met-CCS nog zo’n 0,6 Mton per jaar aan de lucht worden onttrokken. Dit betekent een negatief emissiepotentieel van 1,2 Mton CO2. En in 2050 kan het negatief emissiepotentieel van de industrie wellicht zo’n 3,5 Mt CO2 per jaar zijn.

Warmte-kracht installaties (WKK’s) die hoge temperatuur-warmte voor de industrie produceren, kunnen door omschakeling op biomassa als brandstof en door CO2 afvang en opslag omstreeks 2030 jaarlijks naar schatting zo’n 2,5 Mton CO2 uit de lucht halen. Tel daarbij het gebruik van CCS bij AVI’s op, zoals in het regeerakkoord genoemd, dan komt daar – door het organisch materiaal in het afval – nog circa 1,4 Mton per jaar bij. Een kleine 4 Mton per jaar negatief dus.

Biobrandstoffen

In 2050 zal het potentieel naar verwachting aanzienlijk groter zijn, mede afhankelijk van de inrichting van industriële processen en van het energiesysteem. Negatieve emissie van CO2 kan ook worden bereikt bij de productie van biobrandstoffen. Het gaat dan om brandstoffen die door vergisting worden verkregen of uit synthesegas worden gemaakt dat door vergassing van houtige biomassa kan worden verkregen. Bij deze productieprocessen komt een deel van de koolstof in de vorm van CO2 vrij. Die kan worden afgescheiden en opgeslagen.

Koolstofvezels

Op langere termijn kan wellicht ook de productie en het gebruik van koolstofvezels dat uit atmosferisch CO2 is gemaakt een rol gaan spelen. Deze vezels kunnen als constructiemateriaal in een veelheid van sectoren worden ingezet, zoals de energiesector (productie windturbines), de transportsector (productie fietsen, auto’s, treinen en vliegtuigen) en de gebouwde omgeving. Alles bij elkaar gaat het voor 2030 om een realiseerbaar negatief potentieel van zo’n 7,5 Mt CO2 per jaar.

Bron: HIER

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.