Rutte III sluit nationaal klimaat- en energie-akkoord - Utilities
nieuws

Rutte III sluit nationaal klimaat- en energie-akkoord

Publicatie

12 okt 2017

Categorie

Soort

nieuws

Tags

De regeringspartijen publiceerden begin oktober het regeerakkoord 2017-2021 en daarin krijgt het klimaat een belangrijke rol. Onder het kopje: Nederland wordt duurzaam, wordt maar liefst een heel hoofdstuk gewijd aan energie en klimaatzaken. De belangrijkste punten op een rijtje.

Misschien wel de belangrijkste mededeling is dat er een nationaal Klimaat- en energieakkoord komt. Als uitgangspunt geldt de doelstelling van 49 procent CO2-reductie in 2030. De hoofdlijnen van de afspraken op het terrein van klimaat en energie in dit regeerakkoord, worden verankerd in een Klimaatwet.

Voor de korte termijn neemt het kabinet maatregelen als vergroening van het belastingstelsel, meer kavels op zee voor windenergie en de introductie van een minimumprijs van CO2 voor de elektriciteitssector. Daarbij probeert de overheid de EU mee te nemen in een nog hoger emissiereductiedoel van 55 procent. En als de EU onvoldoende ambitieus is, zoekt men de buurlanden op om gezamenlijk een extra inzet af te spreken bovenop de EU-afspraken.

Carbon leakage

Beleid dat ambitieuzer is dan de landenallocatie van de EU, mag niet tot hogere uitstoot elders leiden. Om dat te voorkomen zal in de kopgroep flankerend beleid gevoerd moeten worden, bijvoorbeeld het opkopen van ETS-rechten. Omdat de uitkomst van de internationale gesprekken in 2019 nog niet vaststaat, kan de uiteindelijke doelstelling voor 2030 afwijken van de 49 procent waar het kabinet nu van uit gaat.

Relatief veel emissiereducties vinden plaats in de industrie omdat daar volgens de coalitie een groot besparingspotentieel is dat tegen relatief lage kosten kan worden benut. Men vertrouwt er daarbij op dat een op innovatie gericht beleidspakket ervoor zorgt dat de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie niet in gevaar komt.

Het kabinet verwacht dan ook in 2030 in totaal 22 megaton CO2 in de industrie te kunnen besparen door recycling (één megaton), procesefficiency (drie megaton) en de afvang en opslag van kooldioxide (achttien ton). Vooral die laatste is opvallend omdat het enige project dat zich bezighield met de opslag en afvang van CO2, het ROAD-project, onlangs is afgeblazen.

Ook de elektriciteitssector zal zijn CO2-uitstoot aanzienlijk moeten beperken. Zuinigere LED-verlichting zou al één megaton uitstoot moeten voorkomen. Maar de grootste bijdrage komt van het sluiten van de kolencentrales (twaalf megaton). Die zouden volgens de regering uiterlijk in 2030 moeten worden gesloten. De subsidie voor de bijstook van biomassa zal al in 2024 worden stopgezet. Ook bij de afvalverbrandingsinstallaties zal afvang- en opslag van kooldioxide de emissies omlaag moeten brengen, en wel met twee megaton. Bovendien zullen extra windparken op zee ook nog eens vier megaton CO2-uitstoot vermijden. Tot slot draagt zonne-energie bij aan een uitstootverlaging van één megaton.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.