biogas Archieven - Utilities

De pas geopende fabriek van Nordsol in Amsterdam heeft inmiddels ook de eerste commerciële lossing van bio-LNG achter de rug. Uit de analyse voorafgaand aan de verlading bleek dat de kwaliteit van het bio-LNG uitstekend is. Naar verwachting gaat de nieuwe installatie zo’n 3.400 ton bio-LNG per jaar produceren.

De bio-LNG-installatie van Nordsol is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Renewi, Shell en Nordsol. De drie initiatiefnemers hebben elk hun eigen aandeel in de productie van biobrandstof. Renewi zamelt in heel Nederland organisch afval in, zoals verlopen producten uit supermarkten. De recycler verwerkt het afval en zet het om in biogas. De nieuwe bio-LNG-installatie van Nordsol werkt het biogas vervolgens op tot bio-LNG. Dit scheidingsproces vereist geen warmte of chemicaliën, is energie-efficiënt en maakt compacte installaties mogelijk. Tot slot stelt Shell de bio-LNG beschikbaar aan haar klanten bij LNG-tankstations in Nederland.

Zelfbedieningsproces

De installatie is ontworpen voor 24/7 onbemand bedrijf en bewaking op afstand. Het lossen is dan ook een zelfbedieningsproces dat wordt uitgevoerd door de chauffeur van de brandstoftruck, niet door gespecialiseerde operators. Dit is een van de zeer innovatieve aspecten van de bio-LNG-installatie.

Tankopslagbedrijf VTTI neemt het bio-energieproject in Tilburg over van Re-N Technology Group. In 2023 wil het bedrijf een nieuwe biogasinstallatie hebben gebouwd.

De nieuwe installatie krijgt een capaciteit van 17 megawatt en genereert onder meer 23 miljoen kubieke meter biogas per jaar. De installatie verwerkt organisch afval en nevenstromen met een anaeroob vergistingsproces. Een deel van het biogas wordt opgewerkt tot groen gas dat aan het net wordt geleverd. Een ander deel gebruikt VTTI om de installatie van stroom te voorzien en als warmte om het afval van de installatie verder te verwerken tot organische meststoffen.

VTTI ziet de overname van het project als een nieuwe stap doordat ze de markt voor groen gas betreedt. Het bedrijf zegt dat de overname perfect past in zijn strategie om zijn productportefeuille te diversifiëren, en om actief te werken aan hernieuwbare energieoplossingen.

De uitbreiding van een biogascentrale in Bunschoten kan waarschijnlijk niet doorgaan omdat gedeputeerde staten vermoedt dat er geld uit strafbare feiten wordt geïnvesteerd. Onderzoek van het Landelijk Bureau Bibob legde deze verdenkingen vast.

Gedeputeerde Staten van Utrecht besloten de door biogascentrale A. van de Groep & Zonen BV in Bunschoten gevraagde vergunning voor wijziging van de inrichting/het bedrijf te weigeren. Ook de bestaande provinciale omgevingsvergunning trekt men in. Het betreffende bedrijf krijgt een termijn van zes weken om haar activiteiten te beëindigen.

Visafval

A. van de Groep & Zonen, dat ook eigenaar is van de Spakenburgse Zeevisgroothandel, maakt biogas uit  vis- en groenteafval en zetmeelresten. Het gas wordt opgewerkt wordt naar aardgas-kwaliteit (groen gas). Het bedrijf heeft een vergunningaanvraag ingediend voor wijziging van de inrichting/bedrijf.

Bibob

Ter beoordeling van deze aanvraag is Bibob-onderzoek verricht en is ook het Landelijk Bureau Bibob (onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid) om advies gevraagd. Met de Wet Bibob wil de provincie voorkomen dat de provinciale vergunningen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen.

Uit onderzoek is gebleken dat een ernstig gevaar bestaat dat het betreffende bedrijf de vergunningen zal gebruiken om geld afkomstig van strafbare feiten te investeren, of strafbare feiten te plegen. Over de inhoud en/of uitkomsten van het Bibob-onderzoek kan de provincie geen verdere mededelingen doen in verband met de wettelijke geheimhoudingsplicht op Bibob-onderzoeken.

Beroep

Het bedrijf kan beroep aantekenen bij de rechtbank en daarbij een voorlopige voorziening aanvragen. Als de rechter dat verzoek honoreert dan mogen de bedrijfsactiviteiten voorlopig voortgezet worden. Hoe lang die situatie duurt, is afhankelijk van het besluit van de rechter.

De stikstofproblematiek leek de plannen van Stercore om een biogasfabriek te bouwen in Emmen te dwarsbomen. De Provincie Drenthe lijkt nu alsnog overtuigd dat de fabriek geen negatieve impact heeft. De vergunning is in aantocht. 

Het Drentse Stercore wil groen gas en biogebaseerde carbon produceren uit hernieuwbare grondstoffen zoals mest en digestaat uit co-vergisters. Het groene gas wil ze vervolgens leveren aan het naastgelegen Emmtec-industrieterrein of op het gasnetwerk. De CO2 die bij het productieproces vrijkomt, wordt vloeibaar gemaakt en geleverd aan de glastuinbouw. Lees hier in een uitgebreid artikel wat het bedrijf doet.

Berekeningen

Nadat er vorig jaar  januari één bezwaar was gekomen op de aanvraag van de vergunning heeft Stercore extra informatie aangeleverd. Vervolgens liet de publicatie van de vergunning op zich wachten. Lang genoeg om in de stikstofdiscussie te worden getrokken toen halverwege afgelopen jaar de PAS werd ingetrokken.

Bij de eerste vergunningsaanvraag voor de fabriek had Stercore ingezet op 0,05 mol stikstofdepositie per hectare per jaar (N/ha/jaar). Op het gebied van de stikstofdepositie zaten ze toen goed, want onder de PAS hoefden bedrijven die daaronder zaten geen vergunning aan te vragen op dat gebied. Een bijdrage onder de 1 mol N/ha/jaar moest er melding van maken en voor een bijdrage van meer dan 1 mol N/ha/jaar was een vergunning vereist.

Volgens berekeningen van adviesbureau Tauw heeft het bedrijf nog maar een hele geringe stikstofuitstoot. Tauw kwam zelfs  uit op 0,00 mol stikstofdepositie per jaar op het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied, dat zeven kilometer verderop ligt.

Verstrekking

De provincie Drenthe ontving de nieuwe informatie van Stercore. Zij gaf in eerste instantie echter aan dat ze de berekeningen niet goed kon controleren. Inmiddels is dat wel gedaan en de provincie lijkt de berekeningen over te nemen. Niets lijkt de verstrekking van de vergunning nu nog in de weg te staan.

Nu alle vergunningen rond zijn, is het de planning dat de bouw van een  grootschalige biogasinstallatie op Chemelot begin 2020 aanvangt. Zitta Biogas kan dan eind 2021 of begin 2022 de installatie opstarten. Inmiddels is het bedrijf begonnen met het intekenen van de benodigde mest.

De installatie gaat zevenhonderdduizend ton mest per jaar verwerken. Daarvan maakt Zitta Biogas Chemelot ongeveer zestig miljoen kubieke meter biogas, met daarnaast nog gedroogde mestkorrels en zuiver water. Het bedrijf werkt met langjarige overeenkomsten. Daardoor is de leverancier gegarandeerd van een continue afname van zijn mest, jaarrond, tegen een vast tarief.

OCI Nitrogen wordt afnemer van het biogas voor de productie van ammoniak en kunstmest. En levert restwarmte die nodig is om de biogasinstallatie efficiënter te laten draaien. Zitta Biogas gebruikt de restwarmte voor het op temperatuur houden van de vergisters en voor het drogen van het digestaat tot organische mestkorrels. Dit verbetert de efficiency van de installatie aanzienlijk ten opzichte van conventionele biogasinstallaties.

Twaalf vergisters

De vergisting vindt plaats in twaalf vergisters met een totaalvolume van 84.000 kubieke meter. Omdat reststromen worden verwerkt tot organische mestkorrels, worden alle nutriënten uit de mest in geconcentreerde vorm beschikbaar gemaakt voor de landbouw. Zo wordt er 4,5 miljoen kilo fosfaat als droge meststof geëxporteerd naar landen die om fosfaat verlegen zitten. Ook wordt ongeveer twee miljoen kilo stikstof afgevangen en opgewerkt tot geconcentreerde vloeibare kunstmest.

Zitta Biogas Chemelot is opgericht door Re-N technology. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van biogasinstallaties. Het exploiteert in Sterksel al een biogasinstallatie en zal verantwoordelijk zijn voor zowel de ontwikkeling en de realisatie als de exploitatie van de biogasinstallatie op Chemelot in Geleen.

Veebedrijf Aben Green Energy is gestart met het aanbieden van groen gas. Op het bedrijventerrein Axelse Vlakte bij Westdorpe produceert Aben biogas dat wordt opgewerkt tot groen gas. Vanaf daar wordt het groene gas ingevoed in het regionale gasnet van netbeheerder Enduris en het landelijke gasnet van Gasunie.

Agrarisch bedrijf Aben produceert op jaarbasis ongeveer achttien miljoen kuub groen gas uit koeien en varkensmest. Daarmee kan ongeveer 25 procent van de woningen in Zeeuws-Vlaanderen (12.000) van gas kunnen worden voorzien. Groen gas moet aan dezelfde strenge kwaliteitseisen voldoen als bij de invoeding van aardgas. Daarom controleren de netbeheerders GTS en Enduris de gaskwaliteit bij de invoeding van Aben in het Zeeuwse gasnet.

Groene stroom

Aben produceert al groene stroom. Het bedrijf gebruikte vijf warmtekrachtkoppelingen en een ORC voor de productie van stroom en warmte. De groene warmte wordt ingezet voor de verwarming van de stallen van het bedrijf en die van de buurman. Ook gebruikt het bedrijf de warmte voor het bereiden van het varkensvoer van de eigen varkens en het drogen van verschillende producten.

CO2

Niels Peters, commercieel manager Aben: ‘Wij willen door hergebruik van organische reststromen onze bijdrage leveren aan een circulaire economie. Met onze bijdrage kunnen wij volledig CO2-neutraal een gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen voorzien van groen gas en kunnen we de teruggewonnen CO2 leveren aan de glastuinbouw, waardoor de cirkel weer rond is.’

Paques tekende een een miljoenencontract met het Scandinavische energiebedrijf Gasum. De handelaar wil BIOPAQ ICX anaerobe bioreactoren en een THIOPAQ gasontzwavelingsinstallatie inzetten om de afvalwaterstroom van een Zweedse papiermolen om te zetten in biogas.

Het energiebedrijf Gasum en Stora Enso tekenden eind 2018 een contract voor de bouw van een biogasinstallatie bij de papierfabriek Nymölla in Stora Enso in Zweden. De fabriek, gebouwd en geëxploiteerd door Gasum, zal het afvalwater van de fabriek veranderen in hernieuwbare energie.

Gasum is van plan om Liquefied Biogas (LBG) te produceren en verkoopt dit als brandstof voor auto’s, bussen, vrachtwagens en veerboten. Het biogasproject Nymölla omvat biogasproductie, upgrading en liquefactie. De verwachte LBG-productie van de installatie is 220 megawattuur per dag. Het project zal medio 2020 in bedrijf komen.

Papierfabriek

De Nymölla Mill in Stora Enso, gelegen in het zuiden van Zweden, heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van 340.000 ton pulp en 485.000 ton houtvrij ongecoat (WFU) papier voor kantoor- en postgebruik. Stora Enso’s bekende kantoorpapiermerk Multicopy wordt geproduceerd in Nymölla

Gasum

Het energiebedrijf Gasum is een Scandinavische gashandelaar en expert op het gebied van energiemarkten. Samen met zijn partners bouwt Gasum een ​​brug naar een koolstofneutrale maatschappij op het land en op zee. Gasum importeert aardgas in Finland en bevordert de circulaire economie door afvalverwerking en productie van biogas en gerecycleerde voedingsstoffen in Finland en Zweden. Het bedrijf biedt energie voor warmte- en stroomproductie, industrie en weg- en zeevervoer.

Het bedrijf heeft een netwerk voor gasvulstations dat ook voor zware voertuigen wordt gebruikt. Gasum is ook de leidende speler op het gebied van vloeibaar aardgas (LNG) op de Noordse markt.

Zitta Biogas Chemelot kan verder met haar plannen voor een grootschalige biogasinstallatie in Geleen nu een SDE+ aan het project is toegekend. De installatie krijgt een capaciteit van 700.000 ton dierlijke meststoffen per jaar en kan daaruit ongeveer 60 miljoen kubieke meter biogas produceren, met daarnaast nog gedroogde mestkorrels en zuiver water.

Zitta Biogas Chemelot is opgericht door Re-N technology. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van biogasinstallaties. Het exploiteert in Sterksel al een biogasinstallatie en zal verantwoordelijk zijn voor zowel de ontwikkeling en de realisatie als de exploitatie van de biogasinstallatie op Chemelot in Geleen.

OCI Nitrogen wordt afnemer van het biogas voor de productie van ammoniak en kunstmest én levert restwarmte die nodig is om de biogasinstallatie efficiënter te laten draaien. De restwarmte wordt gebruikt voor het op temperatuur houden van de vergisters en voor het drogen van het digestaat tot organische mestkorrels. Hiermee wordt de efficiency van de installatie significant verbeterd ten opzichte van conventionele biogasinstallaties.

Haalbaarheid

De vergisting vindt plaats in twaalf vergisters met een totaalvolume van 84.000 kubieke meter. Omdat reststromen worden verwerkt tot organische mestkorrels, worden alle nutriënten uit de mest in geconcentreerde vorm beschikbaar gemaakt voor de landbouw. Zo wordt er 4,5 miljoen kilo fosfaat als droge meststof geëxporteerd naar landen die om fosfaat verlegen zitten. Ook wordt ongeveer twee miljoen kilo stikstof gevangen en opgewerkt tot geconcentreerde vloeibare kunstmest.

De Provincie Limburg heeft al een omgevingsvergunning verleend aan het project. De haalbaarheid was onder andere nog afhankelijk van de zogeheten Stimulering Duurzame Energie (SDE+). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kende deze subsidie eind juni vorig jaar niet toe, maar heeft die beslissing herzien omdat de financiële haalbaarheid van de plannen inmiddels beter onderbouwd is. Zitta Biogas Chemelot kan met de toekenning van de SDE+ weer verder met de ontwikkeling van het project. Een definitieve investeringsbeslissing volgt nog.

Bananenmerk Chiquita wil in 2020 geen fruit meer verspillen. Naast een biovergister die biogas en kunstmest maakt van afvalfruit, hergebruikt het bedrijf alle onderdelen van de bananenplant. Zo wordt er bananenpuree of meel gemaakt van afgedankte bananen en beschermen bladeren de bodem tegen onkruid op de plantages.

Jaarlijks voldoet vijf tot 20 procent van de bananen niet aan kwaliteitseisen voor de export terwijl ze nog wel eetbaar zijn. Om het fruit niet onnodig weg te gooien, worden de bananen in de herkomstlanden verkocht of gedoneerd aan een goed doel. Bananen die er niet meer goed genoeg uitzien om te verkopen, worden verwerkt tot bananenpuree en -meel of gedoneerd aan boeren die het gebruiken als veevoer.

Biovergister

De Chiquita-fabriek in Costa Rica, waar de bananenpuree wordt gemaakt, heeft een biovergister die organisch afval omzet in biogas en kunstmest. De gewonnen energie wordt gebruikt voor de fabriek en lokale boeren gebruiken het kunstmest. De biovergister filtert ook het water voor het bedrijf en de lokale gemeenschap. De hoeveelheid biogas is voldoende om de eerder gebruikte LPG te vervangen.

Ook niet eetbare onderdelen van de bananenplant worden hergebruikt. Bladeren, stronken en stam worden op de plantages achtergelaten om de bodem te beschermen tegen uitdrogen en onkruid.

Vernieuwde plantages in Costa Rica en Panama hebben minder dan 5 procent plantenafval, terwijl oude plantages zo’n 15 procent afval produceren. Inmiddels is 39 procent van de grond vernieuwd, het doel is in 2020 een percentage van 76 procent te bereiken.

De subsidie die OCI Nitrogen samen met Re-N Technology had aangevraagd voor de realisatie van een grootschalige biogasinstallatie is niet toegekend. De fabriek zou worden gebouwd in Geleen, met een capaciteit van 700.000 ton dierlijke meststoffen per jaar. De installatie zou daaruit ongeveer 40 miljoen kubieke meter biogas produceren voor de kunstmestproductie van OCI Nitrogen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de SDE+ regeling niet toegekend. Niet alleen OCI Nitrogen en Re-N Technology, maar ook Provincie Limburg, Chemelot en de betrokken veehouders vinden dit besluit jammer. Alle partijen zijn het erover eens dat de toezegging van subsidie noodzakelijk is om het project verder te kunnen ontwikkelen. OCI Nitrogen beraad zich nu op een mogelijk vervolg.

Lees hier meer over het project.