Enexis Archieven - Utilities

TSO Enexis start een proef met demand side management. Het bedrijf werft de komende periode 250 huishoudens die hun elektriciteitsgebruik willen aanpassen aan het aanbod. De slimme energymanager Maxem FLEX wordt hiertoe gekoppeld met de laadpaal, warmtepomp en batterijen van de proefpersonen.

Voor het eerst gaan elektrische auto’s en warmtepompen slim aangestuurd worden om pieken in het elektriciteitsnet op te vangen. Tijdens deze pilot ‘Flexibel laden en verwarmen achter de meter’, willen de deelnemende partijen nader inzicht krijgen in de acceptatie van de consument voor het door een energiemanager laten regelen van energie in en om het huis. Ook wordt onderzocht hoe de techniek om het energieverbruik in en om het huis slim te regelen verder kan worden ontwikkeld. Dit is belangrijk omdat het elektriciteitsverbruik van Nederlandse huishoudens flink stijgt. In deze unieke proef wordt nu gekeken of met deze slimme sturing huishoudens ook een bijdrage kunnen leveren aan het opvangen van pieken van het elektriciteitsnet. Het project loopt tot december 2019.

Door de omschakeling naar elektrisch rijden en naar elektrische verwarming door middel van warmtepompen gaat het elektriciteitsverbruik in Nederlandse huishoudens flink stijgen. Wanneer er gelijktijdig elektrisch gekookt wordt, het huis elektrisch verwarmd en de elektrische auto opgeladen wordt, kan dit in de toekomst leiden tot overbelasting van de netaansluiting of zelfs van het achterliggende elektriciteitsnet, met als mogelijk gevolg dat de elektriciteit thuis volledig uitvalt. Een oplossing is het verzwaren van die netaansluiting of het versterken van het net, maar dat is een dure oplossing terwijl dat wellicht niet altijd nodig is. Het is dan ook voor huishoudens interessant om met slimme technieken het elektriciteitsverbruik te sturen om dergelijke overbelasting te voorkomen.

Energy Manager Maxem FLEX

Rijders van elektrische auto’s kunnen slimmer hun energieverbruik sturen door gebruik te maken van de Energy Manager Maxem. De Maxem FLEX is een apparaat dat aan de elektriciteitsmeter in de meterkast wordt gekoppeld en een huishouden realtime inzicht geeft in het elektriciteitsverbruik en de opbrengst van eventuele zonnepanelen. Op basis hiervan wordt het laadpunt voor de elektrische auto, de warmtepomp en mogelijk de thuisbatterij aangestuurd zodat de stoppen in je meterkast niet doorslaan en er binnen de capaciteit van de netaansluiting optimaal gebruik wordt gemaakt van de eigen zonne-energie.

Daarnaast kan je deze grote elektriciteitsverbruikers in en om het huis ook in zetten om te zorgen dat pieken op het lokale elektriciteitsnet opgevangen worden door te variëren met de capaciteit op de netaansluiting op het moment dat er schaarste is aan capaciteit in het net. Zo kan het elektriciteitsgebruik van huishoudens flink toenemen zonder dat dure investeringen gedaan moeten worden in zwaardere netaansluitingen, grotere elektriciteitskabels en zwaardere transformatoren in de wijk. Door het slim aansturen van grote elektriciteitsverbruikers kunnen dure investeringen voor consumenten én netbeheerder voorkomen worden en blijft de overgang van fossiele naar duurzame energie betaalbaar.

Het project ‘Flexibel laden en verwarmen achter de meter’ is een gezamenlijk initiatief van Cohere, Enpuls, Enexis Netbeheer, ElaadNL en Living lab smart Charging. De komende periode worden 250 huishoudens geworven om deel te nemen aan het proefproject.

 

Als eerste sector in Nederland gaan de nationale infrabeheerders gezamenlijk aan de slag met het inzichtelijk maken van hun maatschappelijke impact. De infrabedrijven, verenigd in de coalitie Groene Netten van MVO Nederland, hebben afgesproken om de maatschappelijke impact van hun bedrijfsactiviteiten transparant te maken, waarbij elementen als CO2-uitstoot, gebruik van grondstoffen en biodiversiteit in beeld worden gebracht.

De coalitie bestaat uit Alliander, Enexis Groep, Gasunie Transport Services, KPN, Rijkswaterstaat, ProRail, Stedin en TenneT. De infrabedrijven spelen een unieke rol in de transitie naar een meer duurzame wereld. Enerzijds faciliteren ze de transitie met aanpassingen aan onze infrastructuur. Anderzijds hebben de activiteiten ook negatieve impact door emissies en inkoop van niet-hernieuwbare grondstoffen.

Spoor-, water- en verkeerswegen en energienetwerken hebben effect op de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van Nederland. Een maatschappelijke impactmeting geeft inzicht in de effecten voor de welvaart en het welzijn hiervan. Door impactmeting gezamenlijk op te pakken willen de deelnemende bedrijven hun maatschappelijke bijdrage verder vergroten, bijvoorbeeld door het creëren van slimme oplossingen voor het opwekken van hernieuwbare energie en circulair inkopen.

Eerste resultaten

De gezamenlijke aanpak bouwt voort op de ervaring die infrabeheerders al hebben met het meten van de maatschappelijke impact van hun eigen projecten. Een aantal voorbeelden:

Circulaire renovaties van de Alliander-gebouwen Duiven en Bellevue leveren over hun levensduur 119 miljoen euro op voor de maatschappij, vooral door een lager energieverbruik en de toepassing van gebruikte en recyclebare materialen.

Stedin concludeerde uit onderzoek dat de grootste impact van hun elektriciteitsnetwerk ligt bij grondstoffengebruik en klimaatverandering. Dit is de basis geworden van hun One Planet Thinking-ambities voor 2020 en 2030.

KPN zet fors in op het steeds energiezuiniger maken van ICT, waardoor het energieverbruik daalt ondanks de groei van het dataverkeer, met een resultaat van drie miljoen euro energiebesparing in haar netwerken, datacentra en kantoren.

De samenwerking tussen Gasunie en Enexis levert zijn eerste project op. De TSO en DSO helpen de gemeente Loppersum in zijn ambitie in 2030 energieneutraal te worden. Als eerste onderzoekt men de mogelijkheden voor groen gas-productie.

In totaal ondertekenden negentien partijen samen met de gemeente Loppersum een akkoord om invulling te geven aan het ‘Energietransitieplan Loppersum’. Het plan heeft als doel om de plaats Loppersum per 2030 energieneutraal te maken. Om hier invulling aan te geven starten zestien partijen pilotprojecten rondom duurzame energievoorziening. Twee van die partijen zijn Enexis Groep en Gasunie, die recent bekend maakten hun krachten te bundelen om de energietransitie te versnellen.

Groen gas

Voor Loppersum gaan Gasunie en Enexis Groep onderzoeken of het mogelijk is een deel van de energievoorziening van Loppersum te laten overschakelen op groen gas. In de directe omgeving van Loppersum wordt momenteel geen groen gas geproduceerd. Gasunie en Enexis Groep gaan onderzoeken of er in de directe omgeving potentie aanwezig is en of deze tot ontwikkeling kan komen. Daarbij wordt ook direct gekeken naar de mogelijke afzet en toepassing in Loppersum.

Enexis Groep en Gasunie trekken gezamenlijk op om de energietransitie te versnellen. Zo willen de beide infrastructuurbedrijven samenwerken om snelle en betaalbare CO2-reductie te realiseren in de gebouwde omgeving. Die CO2-reductie realiseren de bedrijven onder meer door energiebesparingsprogramma’s verder te ontwikkelen, zoals Groningen Woont Slim en Buurkracht.

De partijen willen de hybride warmtepomptechniek ondersteunen, die de CO2-uitstoot voor woningverwarming substantieel vermindert. Daarnaast gaan beide bedrijven gezamenlijk gemeenten en provincies ondersteunen bij de verduurzamingsopgave van gemeenten en regio’s. Verder bekijken Enexis en Gasunie hoe het groeiend potentieel van hernieuwbare gassen, zoals groen gas en waterstof, ingepast kan worden in de infrastructuur.

Om deze samenwerking te bekrachtigen ondertekenden Ulco Vermeulen (lid Raad van Bestuur Gasunie) en Peter Vermaat (voorzitter Raad van Bestuur Enexis Groep) een samenwerkingsovereenkomst in het Mauritshuis te Den Haag tijdens de terugkom-middag van de expeditieleden, die eerder dit jaar op klimaatexpeditie naar Spitsbergen zijn geweest.