Gasunie Archieven - Utilities

Het kabinet komt met een plan om bestaande gasleidingen aan te passen voor het transport van waterstof. Dat kondigt Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat aan in reactie op het rapport HyWay27. Dit rapport concludeert dat het haalbaar, veilig en kostenefficiënt is om bestaande gasleidingen te hergebruiken voor waterstof.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat CO2-vrije waterstof nodig is om de Nederlandse ambitie van een duurzame, klimaatneutrale economie te realiseren. Het HyWay27 onderzoek stelt dat de ontwikkeling van transportcapaciteit  voor waterstof een cruciale stap is om waterstof die sleutelpositie in onze economie en energievoorziening te geven. Op korte termijn ziet het onderzoek vooral vraag vanuit de industrie. Op langere termijn is de verwachting dat ook vanuit de sectoren mobiliteit, de gebouwde omgeving en de elektriciteitssector (CO2-vrij regelbaar vermogen) concrete vraag om transportcapaciteit voor waterstof ontstaat.

Uitrolplan

Het kabinet ziet een belangrijke rol weggelegd voor CO2-vrije waterstof bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Waterstof kan niet alleen bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen, het biedt ook kansen voor economische groei. Nederland kan dankzij haar gunstige ligging, de internationale havens en de aanwezige gasnetten en opslagcapaciteit in de toekomst een spil zijn in de internationale waterstofmarkt. Om die kans te grijpen, zet het kabinet nu een belangrijke concrete vervolgstap: het ontwikkelen van een uitrolplan voor een transportnet voor waterstof.

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius: ‘Waterstof is nodig om onze industrie te verduurzamen en banen hier in Nederland te houden. Als we het goed aanpakken, kan ons land er bovendien ook nog een goede boterham mee verdienen. De overheid moet wat mij betreft de juiste randvoorwaarden bieden, zoals infrastructuur, zodat bedrijven de noodzakelijke verduurzamingsslag hier in Nederland kunnen maken. Dat we ons uitstekende gasnet met enkele aanpassingen veilig en kosteneffectief kunnen omvormen tot een transportnet voor waterstof biedt een grote verduurzamingskans voor de Nederlandse industrie die we niet mogen laten liggen.”

Hergebruik

Het kabinet concludeert op basis van het HyWay27 onderzoek dat een transportnet voor waterstof noodzakelijk is en dat deze omwille van kosteneffectiviteit voor een zo groot mogelijk deel zal moeten bestaan uit hergebruik van bestaande leidingen. Daarom is het kabinet voornemens Gasunie te vragen de ontwikkeling van het transportnet voor waterstof op zich te nemen en de gasleidingen vrij te spelen om te kunnen hergebruiken.

Ook komt het kabinet met een plan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Cluster Energiestrategieën (CES), dat inzicht geeft in waar en wanneer behoefte aan transportcapaciteit ontstaat. In combinatie met een tijdslijn voor het beschikbaar komen van leidingen, moet dit leiden tot een onderbouwde uitrol en fasering van het landelijk waterstofnet. Het is aan een nieuw kabinet om te besluiten hoe de leidingen moeten komen te liggen en de financiering daarvan.

1,5 miljard euro

Gasunie raamt de investeringen van het gehele project op 1,5 miljard euro. Deze investering is nodig omdat de infrastructuur vanaf het allereerste gebruik direct volledig beschikbaar moet zijn. Ook moet de capaciteit groot genoeg zijn voor de toekomstige vraag. Het landelijk waterstofnetwerk moet in 2027 gereed zijn en zal dan voor 85 procent uit hergebruikte aardgasleidingen bestaan, aangevuld met nieuwe leidingen. Groot voordeel is dat de kosten hiermee een factor vier lager uitpakken dan wanneer volledig nieuwe leidingen zouden worden aangelegd. De capaciteit van het netwerk bedraagt 10 GigaWatt, gelijk aan 25 procent van het totale energieverbruik van de Nederlandse industrie. Op termijn kan dit verder worden uitgebreid.

Half april start Gasunie met de pilot waarbij ze een boorgat vult met waterstof. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Het doel van de testen is om aan te tonen dat het boorgat, de leidingen, afdichtingen enzovoorts geschikt zijn voor de toepassing van waterstof. Wereldwijd zijn er vier locaties waar waterstof al wordt opgeslagen in zoutlagen. Gasunie voert de tests uit in nauwe afstemming met SodM en TNO. De eerste testen worden uitgevoerd op locatie A8 omdat hier al wel een boorgat, maar nog geen caverne is aangebracht.

De eerste materialen voor de pilot zijn inmiddels aangevoerd op locatie. De pilot neemt twee tot drie weken in beslag. Gedurende een paar dagen zal er 24 uur worden doorgewerkt.

Hystock

Gasunie onderzoekt met het Hystock-project of het mogelijk is waterstof op te slaan in de zoutcavernes in Zuidwending. De klanten van Gasunie gebruiken de zoutcavernes als peakshaver. Het gas kan zeer snel in de cavernes worden gebracht om na een aantal uren weer te worden ingezet, als duurzame bronnen te weinig elektriciteit produceren. Die rol kan waterstof ook vervullen. Sterker nog, door overtollige windstroom om te zetten in waterstof, wordt de businesscase voor windenergie een stuk gunstiger.

Henk Abbing, directeur Hystock: ‘Hoewel waterstofopslag in feite niet veel anders zou moeten zijn dan gasopslag, heb je wel andere compressoren, afsluiters, casings, leidingen en veiligheidskleppen nodig. Omdat daar nog niet veel ervaring mee is, moeten we de afzonderlijke onderdelen, maar ook de systemen valideren en beproeven.

 

 

Air Products en Gasunie gaven onlangs het officiёle startschot voor de bouw van drie nieuwe stikstoffabrieken bij Zuidbroek in Groningen. Dankzij de extra stikstofcapaciteit zet Gasunie in 2022 meer hoogcalorisch gas om in pseudo Groningengas.

De start van de bouwactiviteiten volgde op de definitieve goedkeuring van het project door minister Eric Wiebes van het ministerie van Economische zaken en Klimaat. De bouw van de installaties, die Gasunie medio 2022 in gebruik zal nemen, is een belangrijk onderdeel van de kabinetsplannen om de gaswinning in Groningen stop te zetten.

Stikstof

Het laagcalorische aardgas in Groningen maakt plaats voor hoogcalorisch gas uit bijvoorbeeld Rusland of Noorwegen (pijpleiding) of de rest van de wereld (LNG). Air Products bouwt daarom drie fabrieken voor Gasunie om de stikstof te produceren die het H-gas kunnen converteren naar G-gas.

‘We hebben ons gecommitteerd aan een versnelde stopzetting van de gaswinning in Groningen’, zei Han Fennema, CEO van Gasunie. ‘De bouw van deze installatie is een noodzakelijke maatregel om ervoor te zorgen, dat het aardgas uit het Groningse gasveld vanaf 2022 niet langer nodig is om de leveringszekerheid van aardgas in ons land te kunnen garanderen.’

Hoge capaciteit

De installaties van de stikstoffabrieken bij Zuidbroek beslaan ongeveer twaalf hectare en hebben een capaciteit van 180.000 kubieke meter stikstof per uur. Deze capaciteit is meer dan tien keer hoger dan die van de bestaande stikstoffabriek bij Zuidbroek.

Groningen Seaports, Gasunie, Shell en de Provincie Groningen slaan de handen ineen voor een ambitieus plan voor groen waterstof. Kern van het plan is de bouw van ’s werelds grootste windpark in de Noordzee. Uiteindelijk moet die rond 2040 een vermogen van 10 gigawatt krijgen. Daarvan moet in 2030 al 3 tot 4 gigawatt zijn gerealiseerd. Met deze windstroom moeten enorme hoeveelheden waterstof worden geproduceerd.

Het gonst al wat langer. Steeds meer partijen kondigen groene waterstofprojecten aan. Elektrolyzer-fabrieken die water omzetten in waterstof en zuurstof. Als locatie spant Noord-Nederland wel de kroon. De regio kan ook al op Europese steun rekenen op dit gebied.

Gasunie is bij veel projecten betrokken en ook Groningen Seaports en de provincie Groningen tonen vaak hun ambities op dit terrein. Nieuw is dat ook Shell zich laat zien. Dat versterkt onder andere de kapitaalkracht van het consortium enorm. Dat is belangrijk. Het gaat hier om enorme investeringen van miljarden euro’s in de komende decennia. Ook zal er overheidssteun nodig zijn en tal van vergunningen. De aankondiging vandaag is ook deels daar op gericht.

Uitstekende aansluiting

Om het plan te realiseren moeten er vele windturbines in de Noordzee verrijzen, boven Ameland en Schiermonnikoog, op een locatie die recent al werd aangewezen voor de bouw van windparken.

Het plan voorziet ook in de bouw van een enorme waterstoffabriek in de Eemsdelta. Het is echter ook denkbaar dat de windstroom al op zee wordt omgezet in waterstof. Afgeschreven gasplatforms zijn bijvoorbeeld om te bouwen naar waterstoffabrieken. In de Noordzee ligt een uitgebreid gastransportnet, dat een tweede leven kan krijgen. Groningen heeft al een prima aansluiting op deze infrastructuur.

Chemieclusters

In de eerste fase van het plan zal met name de industrie in de Eemsdelta van de aangevoerde waterstof kunnen profiteren en ook het chemiepark in Emmen zal worden ontsloten. Vervolgens is het de bedoeling dat op termijn ook de andere chemieclusters in Nederland en daarbuiten groen waterstof aangevoerd krijgen. Dat kan via gasinfrastructuur van Gasunie, die het bedrijf daartoe gedeeltelijk ombouwt. Uiteindelijk kan groen waterstof richting clusters stromen in Rotterdam, Geleen (Chemelot) en zelfs het Ruhr-gebied.

 

 

Gasunie heeft het project “Stikstof mengstation Zuidbroek 2” gegund aan een joint venture van Visser & Smit Hanab en A.Hak Leidingbouw. Het project omvat de infrastructuur om de huidige stikstoffabriek aan te sluiten op nog te bouwen extra stikstofinstallatie.

De joint venture realiseert voor het project een gasreduceerstation om hoogcalorisch gas op de juiste druk te brengen. Ook komt er een mengstation om stikstof en hoogcalorisch gas te mengen. Verder gaat de joint venture de infrastructuur verbinden met de huidige opslagcapaciteit. De doorlooptijd van het project is ongeveer twee jaar.

Groningen-gas

Eerder gunde Gasunie de bouw van de extra stikstofinstallatie in Zuidbroek al aan Air Products. Het gaat daarbij om drie luchtscheidingsfabrieken met een gezamenlijke capaciteit van 180.000 kuub per uur. Deze capaciteit is ruim tien keer groter dan de bestaande stikstofinstallatie in Zuidbroek. De planning is dat de stikstofinstallatie in het eerste kwartaal van 2022 in gebruik wordt genomen.

Gasunie mengt stikstof bij hoogcalorisch gas van buitenaf. Zodoende wordt het geschikt voor het laagcalorisch gasnet. Dit is belangrijk voor de afbouw van het Groningen-gas. Stikstof dat op een bepaald moment niet nodig is, gaat via een transportleiding naar een opslagcaverne. Daar blijft het op meer dan een kilometer onder de grond opgeslagen totdat het weer wel nodig is.

Gasunie is binnenkort ook warmte TSO.  Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat meldt dat Gasunie de eerste fase ontwikkelt van een warmtetransportnet door Zuid-Holland. Naar verwachting kan de eerste warmte vanaf 2023 bij de klant wordt geleverd.

Gasunie werkt aan de ontwikkeling van ‘Leiding door het Midden’. Dat is de hoofdinfrastructuur voor warmte vanuit de haven van Rotterdam naar Den Haag. Een aftakking bij Delft levert bovendien warmte aan de glastuinbouw. Daarnaast werken Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam aan de nieuwe Vondelingenplaat-leiding  om de restwarmte vanuit verschillende bedrijven uit de haven te kunnen aanvoeren.

Deze hoofdinfrastructuur voor warmte biedt toegang aan verschillende aanbieders van warmtebronnen en de bedrijven die warmte leveren aan huishoudens. Gasunie is hierbij de voorziene onafhankelijk warmtetransportbeheerder. Eneco nam enige jaren geleden het initiatief tot de ontwikkeling van Leiding door het Midden. Die activiteiten draagt zij nu over aan Gasunie. In de nieuwe constructie concentreert Eneco zich op de levering van warmte aan huishoudens en bedrijven in de Haagse regio. Betrokken partijen verwachten in 2020 een definitief investeringsbesluit te kunnen nemen.

Actieve betrokkenheid Rijk

Minister Wiebes noemt in een Kamerbrief de ontwikkeling van een regionaal warmtetransportnet in Zuid-Holland verstandig met het oog op de verduurzamingsopgave op de lange termijn. Wiebes kondigt een “actieve betrokkenheid van het Rijk” aan in de realisatie van de hoofdinfrastructuur. De overheid steunt het project nog dit jaar met vijftien miljoen en trekt 75 miljoen euro uit voor de periode 2020-2030.

Ulco Vermeulen, directeur Participations & Business Development Gasunie: ‘Warmtenetten zijn een onmisbare component in de duurzame energiemix van 2050. In Zuid-Holland kan op deze manier op relatief korte termijn CO2-emissie worden gereduceerd. De aanwijzing als onafhankelijk transportnetbeheerder sluit aan bij het publieke belang om met onze infrastructurele kunde en ervaring bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Het past naadloos bij onze ambitie om ons verder te ontwikkelen naar een breed open access energie-infrastructuurbedrijf. Naast aardgas en groen gas richten wij ons ook op het transport van waterstof, lng en CO2. Nu krijgen partijen ook non-discriminatoir toegang tot de levering van warmte.’

Voldoende aanbod

Leiding door het Midden krijgt een capaciteit van 250 megawatt en zal daarmee een deel van de warmtevraag in de regio Westland en de Haagse regio invullen. De haven van Rotterdam heeft ruimschoots voldoende aanbod van restwarmte, ook om een toekomstige groeiende warmtevraag te kunnen faciliteren.

Koning Willem-Alexander opende de eerste fase van de HyStock-installatie in Zuidwending. De electrolysers van Gasunie zetten de opgewekte groene stroom van één megawattpiek, afkomstig van het stroomnet en de ongeveer vijfduizend fotovoltaïsche cellen rondom de installatie, om in waterstof. Het is de eerste stap in een proef waarbij Gasunie onderzoekt of het mogelijk is waterstof op te slaan in de zoutcavernes in Zuidwending. Volgend jaar beginnen de eerste testen voor daadwerkelijke opslag.

Hoewel al lang over de inzet van groene waterstof in het energiesysteem wordt gesproken, was het aantal concrete projecten nog mager. Gasunie gebruikte de afgelopen twee jaar om de ambities tastbaar te maken en in ieder geval een werkende installatie neer te zetten op het terrein van de gasopslag Zuidwending. Koning Willem-Alexander opende de installatie door er symbolisch water in te gieten. Het is de start van verder onderzoek naar de inzet van waterstof in een emissieloos energiesysteem. Opslag, al is het maar voor enkele uren of dagen, is daarin cruciaal.

Electrolyser

Managing director van EnergyStock Henk Abbing excuseert zich eerst voor de radiostilte rondom HyStock de afgelopen twee jaar: ‘We moesten ons even concentreren op het bouwen van de installatie. Maar nu we deze succesvol hebben opgeleverd beginnen de echte testen: de opslag ervan in de zoutcavernes.’

Het Duitse ITM Power leverde de één megawatt PEM electrolyser, een techniek die al rendabel is en in de toekomst nog wel eens hogere rendementen zou kunnen opleveren. Het gas dat de zonnepanelen, gebouwd door Engie, produceren, wordt nu nog gecomprimeerd en opgeslagen in een door het eveneens Duitse Wystrach geleverde veertig voets trailer. Die trailer kan achthonderd kilo waterstof vervoeren naar afnemers in de mobiliteitssector of industrie.

Zoutcaverne

De trailer is een tussenoplossing voor de echte uitdaging van HyStock: de opslag van waterstof in de zoutcavernes van Zuidwending. De klanten van Gasunie gebruiken de zoutcavernes als peakshaver. Het gas kan zeer snel in de cavernes worden gebracht om na een aantal uren weer te worden ingezet, als duurzame bronnen te weinig elektriciteit produceren.

Die rol kan waterstof ook vervullen. Sterker nog, door overtollige windstroom om te zetten in waterstof, wordt de businesscase voor windenergie een stuk gunstiger. De overheid sorteert dan ook al voor op de aanbesteding van nieuwe windconsessies mét enige vorm van opslag. Zeker als waterstof onderdeel wordt van de energieketen binnen de industrie, maar ook de transportsector en gebouwde omgeving, heeft deze vorm van opslag goede kaarten in handen.

Testen

Abbing: ‘We maken binnenkort één caverne vrij voor testen met waterstofopslag. Hoewel het in feite niet veel anders zou moeten zijn dan gasopslag, heb je wel andere compressoren, afsluiters, casings, leidingen en veiligheidskleppen nodig. Omdat daar nog niet veel ervaring mee is, moeten we de afzonderlijke onderdelen, maar ook de systemen valideren en beproeven. We werken hierbij nauw samen met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Zo kan de toezichthouder ook ervaring opdoen met waterstof en de veiligheid in de keten bewaken.

We voeren de drukken langzaam op, kijken wat het effect van het gas is in de verschillende niveaus van de caverne en zullen alle mogelijke veiligheidstesten uitvoeren. Als dit goed uitpakt, kunnen we ook een tweede caverne in gebruik gaan nemen. Deze caverne is in principe al gereed, maar zal dan nog wel moeten worden ingericht. Maar zover zijn we nu nog niet.’

Als alles verloopt zoals Abbing graag zou willen, zou de eerste put al in 2021 in productie kunnen worden genomen. De investeringsbeslissing hiervoor zou Gasunie volgend jaar kunnen nemen.

Gasunie en Accenture hebben een nieuw gastransportmanagementsysteem (GTMS) ontwikkeld en geïmplementeerd. Het systeem is ontworpen om het Nederlandse gasnet voor aardgas, waterstof en biogas, beter te besturen vanuit de centrale commandopost van Gasunie in Groningen.

Het nieuwe systeem, dat zich bevindt in het hart van de kritische en complexe gasinfrastructuur van Nederland, voorziet de centrale commandopost en het onderhoudspersoneel 24 uur per dag van nauwkeurige informatie op het juiste moment. Op basis van geavanceerde software van Schneider Electric maakt GTMS het mogelijk om het Nederlandse gasnet te monitoren en te besturen.

Accenture werkte nauw samen met Gasunie om het nieuwe digitale systeem te ontwerpen, te bouwen en in gebruik te nemen. Dit proces omvatte ook het implementeren van de digitale architectuur en de migratie van data uit het vorige systeem.

Scada en GMS

GTMS omvat nieuwe Supervisory Control and Data Acquisition-functies (SCADA) en Gas Management System-functies (GMS) die alle communicatie op afstand met Gasunie-stations faciliteren. Dit is vergelijkbaar met Distribution Management Systems (DMS) en Energy Management Systems (EMS) in elektriciteitsnetwerken. GTMS presenteert de opgehaalde informatie op een begrijpelijke manier en voorziet operators van de benodigde informatie voor het efficiënt beheren van het gasnet vanuit de centrale commandopost in Groningen. Dit draagt bij aan een zo veilig mogelijk transport van (aard)gas in Nederland.

GTMS voorziet Gasunie van realtime inzichten in het hogedruk-gasleidingnetwerk, maakt voorspellingen van de gasvraag tot en met 48 uur in de toekomst en biedt simulaties van gasstromen en -samenstelling. Op die manier is Gasunie in staat haar activiteiten te verbeteren en onderhoud efficiënter uit te voeren. GTMS is geïntegreerd met Gasunie’s geografische-informatiesysteem dat gebruikmaakt van één bron voor assetdata, inclusief gasleidingen, compressors en kleppen, om zo een netwerkmodel van het systeem te creëren, dat fungeert als digitale kopie van het fysieke netwerk.

Verandermanagement

Als onderdeel van het programma leverde Accenture ook verandermanagementservices om gebruikersgroepen – zoals de operators en data- en IT-onderhoudsteams – te helpen voorbereiden op het werken met de nieuwe systemen.

Janneke Hermes (1978) wordt per 1 oktober de nieuwe CFO van  Gasunie, eigenaar en beheerder van de gas- en opslaginfrastructuur in Nederland en Duitsland. Zij treedt hiermee ook toe tot de Raad van Bestuur. Hermes volgt René Oudejans op, die na 7 jaar afscheid neemt als CFO van Gasunie.

Janneke Hermes is op het moment manager corporate finance en riskmanagement bij Gasunie. In deze rol is zij verantwoordelijk voor onder meer treasury, projectwaarderingen en risicomanagement. Zij begon haar carrière bij Gasunie in 2002 en bekleedde daar onder anderen leidinggevende functies bij financiën, strategie en human resources.

Rinse de Jong, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC): ‘De RvC bedankt René Oudejans voor zijn voortreffelijke en gewaardeerde bijdrage aan Gasunie. Hij heeft geruime tijd geleden al laten weten zijn tweede termijn niet vol te zullen maken, daarom zijn wij op zoek gegaan naar een gekwalificeerde opvolger. Janneke Hermes koppelt een gedegen kennis van de energiemarkt aan een diepgaande financiële expertise. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij met deze CFO een evenwichtige samenstelling van de Raad van Bestuur zeker stellen.’

 

Gasunie presenteert de resultaten van een bijzonder gasjaar waarin de productie van Groningengas versneld is afgebouwd en plaatsmaakt voor hoogcalorisch gas vermengt met stikstof. Alleen de negen grootste industriële grootverbruikers van Groningengas moeten overstappen op H-gas: de rest profiteert van de extra stikstofcapaciteit die Gasunie bouwt in Zuidbroek.

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp op 8 januari 2018 besloten om de gaswinning uit het Groningenveld terug te brengen. Eerst naar twaalf miljard kubieke meter per jaar en vervolgens naar nul. Gasunie draagt bij aan de maatregelen om deze verlaging zo snel als mogelijk is te realiseren, zoals het bouwen van een nieuwe stikstofinstallatie en het inkopen van extra stikstof. Deze maatregelen liggen goed op koers, waardoor de Groningenproductie sneller kan worden afgebouwd dan in maart 2018 werd verwacht. De eerste werkzaamheden voor de bouw zijn in het vierde kwartaal van 2018 gestart.

Als de installatie begin 2022 in bedrijf wordt genomen, maakt het een reductie van ongeveer zeven miljard kuub gas uit het Groningenveld mogelijk, waardoor de doelstelling van de minister om de Groningenproductie te beperken tot maximaal twaalf miljard kubieke meter al in 2022 kan worden bereikt. Door slimme oplossingen kan de ombouw van de industrie naar hoogcalorisch gas beperkt blijven tot de negen grootste industriële grootverbruikers.

Kwaliteitsconversie

In 2018 is door het netwerk van Gasunie 6,3 procent minder aardgas getransporteerd, van 124 miljard kubieke meter (1.213 terawattuur) in 2017 naar 116 miljard kubieke meter (1.136 terawattuur). Deze afname is vooral veroorzaakt door minder transport van hoogcalorisch gas naar het buitenland in de laatste twee maanden van 2018. De betrouwbaarheid was daarbij, met slechts één kortdurende onderbreking, nagenoeg honderd procent.

De inzet van de stikstofinstallaties is sterk toegenomen. Door het mengen met stikstof kan aardgas afkomstig uit andere bronnen geschikt worden gemaakt voor huishoudens en bedrijven om de rol van Groningengas over te nemen. Het afgelopen jaar is ruim twaalf procent meer hoogcalorisch gas omgezet naar Groningenkwaliteit: in totaal 28,9 miljard kubieke meter, tegenover 25,8 miljard kuub in 2017. De hoeveelheid gas die dankzij de gasrotonde uit het buitenland kan worden gehaald, leverde daaraan een belangrijke bijdrage.

De aanvoer van hoogcalorische gas uit het buitenland is met negentien procent gestegen naar 39,3 miljard kuub. En de LNG-aanvoer is bijna verdrievoudigd naar 2,5 miljard kuub. Gasunie werkt samen met partners om de gasrotonde in Duitsland uit te breiden met een LNG-terminal. Een nieuwe terminal kan een strategische bijdrage leveren aan de diversificatie van de Duitse energievoorziening en daarmee ook voor Nederland en andere West Europese landen.

Stijging omzet en nettowinst

Over 2018 heeft Gasunie solide resultaten geboekt. De omzet is licht gestegen van 1.241 miljoen euro naar 1.247 miljoen euro, de gerapporteerde nettowinst is toegenomen met 68 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar tot 325 miljoen euro.

Deze toename van het resultaat is grotendeels het gevolg van een wijziging ten aanzien van het belastingtarief voor vennootschapsbelasting in 2020 en 2021 (75 miljoen euro). Exclusief de bijzondere waardeverminderingen in 2017, de vrijwillige vertrekregeling en afkoop van een aantal arbeidsvoorwaarden in 2018 en de aanpassing van het belastingtarief neemt het resultaat na belasting af met 57 miljoen euro. Dit lagere resultaat is grotendeels het gevolg van de hogere energiekosten (met name stikstof) voor het gastransport (22 miljoen euro) en de voorziening voor dubieuze debiteuren (16 miljoen euro).