GTS Archieven - Utilities

TKI Nieuw Gas, KVGN en Groen Gas NL brachten een rapport uit met de voorspelling dat in 2030 2,6 miljard kuub groen gas kan worden geproduceerd en elf miljard kuub in 2050.De Nederlandse netbeheerders berekenden dat tot 2030 een investering van driehonderd miljoen euro nodig is om het gasnet geschikt te maken voor het transport en opslag van dat gas.

Uit het rapport Green Liaisons van TKI Nieuw Gas, KVGN en Groen Gas NL blijkt dat Nederland 2,6 miljard kubieke meter groen gas kan produceren in 2030 (goed voor vier tot vijf megaton CO2-reductie) en ongeveer 11 miljard kuub in 2050. Dat is fors meer dan de ruim 100 miljoen kuub die de netbeheerders in 2017 transporteerden.

Aanpassingen gasnet

De huidige netstructuur is nog niet klaar voor een flinke toename van groen gas. De gasnetstructuur is ontworpen voor het verspreiden van gas van een centrale, flexibele bron naar eindgebruikers. Er zijn aanpassingen nodig om decentraal gas te ontsluiten. Met name de beperkte invoedmogelijkheden door de lage gasvraag in de zomermaanden zorgt voor een toenemend risico op invoedbeperkingen.

Invoedbeperkingen ontstaan wanneer binnen het netgebied op het regionale net de productie de vraag naar gas overschrijdt. Daarvoor bestaan drie typen oplossingen: De groen gas producent kan worden aangesloten op het regionale transportnetwerk van GTS, de invoeding kan worden afgestemd op de afname of de netbheerders zouden netaanpassingen moeten doorvoeren. Welke (combinatie van) oplossingen het beste passen, hangt af van de netconfiguratie en de mate van invoedbeperkingen.

Investeringsprikkel via regulering

De netbeheerders schatten dat een investering van driehonderd miljoen euro in netaanpassingen nodig is om in 2030 drie miljard kubieke meter groen gas aan te kunnen. Zij zijn bereid die investering te doen en vinden deze maatschappelijk verantwoord.

Een voorwaarde is wel dat de regulering wordt aangepast, zodat individuele netbeheerders hun investeringen kunnen terugverdienen. Op dit moment krijgen individuele RNB’s slechts gedeeltelijke dekking voor de gemaakte kosten. Daardoor bestaat er geen prikkel om aanvullende investeringen te doen om invoeding mogelijk te maken. De kosten moeten daarom in de toegestane inkomsten van netbeheerders worden opgenomen.

Uitgangspunten voor invoeding groen gas

Netbeheerders hanteren de volgende uitgangspunten om te zorgen voor voldoende invoedruimte voor groen gas. Ten eerste biedt de netbeheerder de invoeder een aansluitpunt aan op het dichtstbijzijnde punt van het gasnet met een voor die aansluiting geschikte druk en voldoende transportcapaciteit. In geval van een (verwachte) structurele invoedbeperking nemen netbeheerders netmaatregelen om de invoedruimte te vergroten, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen en de doelmatigheid van de investering.

In afwijking van het eerste punt kan de netbeheerder een aansluiting op het dichtstbijzijnde punt van een hoger netvlak, bijvoorbeeld het regionale netwerk, opleggen indien de totale kosten voor een aansluiting, plus de te nemen maatregelen om de invoedruimte te vergroten, hoger zijn dan de kosten van een aansluiting op het hoger netvlak.

Wanneer door veranderend gasverbruik in een lokaal net invoeding wordt gehinderd door het ontstaan van een structurele invoedbeperking, nemen de netbeheerders de invoedbeperking weg.

Gasunie Transport Services (GTS) heeft op 1 maart 2018 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven die zij in 2019 in rekening wil brengen. De ACM beoordeelt dit voorstel en bepaalt naar verwachting in mei van dit jaar de hoogte van de tarieven die zullen gelden vanaf 1 januari 2019.

Het tijdspad van het jaarlijkse tarievenbesluit voor GTS is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De Europese netwerkcode Tariefstructuren (NC-TAR) bepaalt dat de tarieven uiterlijk één maand voorafgaand aan de veiling van jaarcapaciteit bekend moeten zijn. Deze jaarveiling vindt dit jaar plaats op 2 juli 2018. Dit is ook de reden dat GTS het tarievenvoorstel eerder heeft opgestuurd aan de ACM.

De ACM publiceert het tarievenvoorstel van GTS op haar website. Vertrouwelijke informatie is verwijderd uit het tarievenvoorstel. Belanghebbenden kunnen tot en met 28 maart 2018 op het tarievenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties.

Wat valt er op aan het voorstel van GTS?

De tarieven die GTS voorstelt stijgen gemiddeld met circa 2% ten opzichte van 2018. De toegestane inkomsten voor GTS dalen wel als gevolg van het x-factorbesluit. Echter, het voorstel bevat minder correcties met een neerwaarts effect op de tarieven dan in 2018. Daarnaast verwacht GTS in 2019 minder transportcapaciteit te verkopen.