Natuur & Milieu Archieven - Utilities

‘Ik betaal niet mee aan de opslag van CO2’. Dat is de slogan van de petitie die Natuur & Milieu startte, ondersteund door Greenpeace en Milieudefensie. Met de petitie tekent Natuur & Milieu protest aan tegen de kabinetsplannen om de opslag van 20 miljoen ton CO2 te betalen uit de SDE+ subsidies.

Natuur & Milieu vindt dat de SDE+ subsidies zijn bedoeld voor de ontwikkeling van duurzame energie, zoals zon en wind. Toekomstbestendige vormen van energievoorziening die de motor vormen voor een klimaatvriendelijke samenleving. Men is dan ook vang dat de verdere ontwikkeling van duurzame energie stokt vanwege de grote hoeveelheden subsidies die naar CO2-opslag gaan.

Symptoombestrijding

‘Een groot deel van de SDE+ dreigt straks naar de industrie te gaan, zonder dat dat leidt tot een schonere energievoorziening. Onwenselijke symptoombestrijding, betaald door burgers. De industrie krijgt hiermee geen enkele prikkel om haar CO2-uitstoot te verminderen. Terwijl dat juist zo noodzakelijk is,’ aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu. Natuur & Milieu roept het kabinet dan ook op om dit plan te schrappen. De miljarden voor de SDE+ moet het kabinet volledig besteden aan de ontwikkeling van duurzame energie.

Transitieplan

Volgens Natuur &Milieu moet het kabinet met de industrie bindende afspraken maken hoe de CO2-uitstoot moet worden verminderd: door energie te besparen, over te stappen op duurzame grondstoffen en elektrificering. Harde besparingsdoelstellingen vanuit de overheid helpen daarbij.

Een studie van DNV GL laat zien dat in Nederland in 2035 een substantiële hoeveelheid (203 petajoule) biomassa beschikbaar is voor de opwekking van hernieuwbare energie. Een flink deel hiervan zal kunnen komen van zeewier. Gasunie en Natuur & Milieu pleiten in een persbericht gezamenlijk voor krachtige innovatieprogramma’s om het potentieel van zeewier te ontwikkelen.

Zeewier als bron voor hernieuwbare energie biedt onder andere als voordeel dat het niet met voedselgewassen en landbouwgrond concurreert. Daarnaast vangt het nutriëntenuitstroom van landbouwactiviteiten op in de zee. Bovendien biedt deze nieuwe sector innovatieve kansen voor de Nederlandse economie.

Ruim de helft van de beschikbare hoeveelheid biomassa kan worden omgezet in groen gas. Het is voor het eerst dat de beschikbaarheid van biomassa in de energievoorziening van de toekomst zo uitgebreid in kaart is gebracht. Dat is belangrijk omdat nu duidelijk wordt hoe groot de bijdrage kan zijn van biomassa en groen gas van eigen (zee)bodem aan de duurzame energievoorziening, naast zon en wind. Het onderzoek noemt naast zeewier ook afvalhout en agrarische reststromen als biomassabronnen voor hernieuwbare energie.