Nuon Archieven - Utilities

De herstelvoorziening bij black-outs, door Nuon in de Eemshaven gebouwd in opdracht van TenneT, is op 1 april in gebruik genomen. De faciliteit zorgt ervoor dat het hoogspanningsnet weer snel onder spanning komt na een eventuele black-out situatie waarbij Nederland tijdelijk geen elektriciteit heeft.

Hoewel zo’n black-out situatie zeer onwaarschijnlijk is, moet TenneT conform Europese afspraken voorbereid zijn op een dergelijke situatie. De herstelvoorziening moet zo snel mogelijk na afroep door TenneT kunnen draaien, om vervolgens minimaal 24 uur beschikbaar te blijven.

Aanzwengelen

In een black-out situatie is een herstelvoorziening nodig om het net weer onder spanning te brengen. De elektriciteitscentrales in Nederland zullen opnieuw moeten worden opgestart. Hierbij zorgt een black-start generator voor elektriciteit om één van de eenheden van de Magnum-centrale op te starten, waarmee vervolgens weer andere centrales kunnen worden gestart. De black-start generator zwengelt zo als het ware als een startmotor de centrale weer aan en daarmee de rest van het elektriciteitsnet. TenneT heeft verdeeld over het noorden, midden en zuiden van Nederland drie soortgelijke faciliteiten.

Verhuizen

De bouw van de zogeheten ‘black-start’ faciliteit bij de Magnum-centrale van Nuon startte begin 2017. De herstelvoorziening bestaat uit een dieselnoodstroomaggregaat, een gasturbinegenerator en twee van de drie eenheden van de Magnum-centrale. Opvallend is dat er niet een volledig nieuwe installatie is gebouwd, maar dat Nuon een bestaande gasturbine uit Almere heeft verhuisd naar het terrein van de Magnum-centrale in Eemshaven.

In Almere worden de warmtekrachtcentrales verwijderd, omdat ze niet meer nodig zijn voor de productie van warmte na het aanleggen van de 8,5 kilometer lange warmteleiding vanuit de Nuon centrales in Diemen naar Almere, onder het IJmeer, en de opening van het warmteoverdrachtstation in Almere in 2012. Eén van de twee gasturbines heeft nu een nieuwe bestemming gekregen in de Eemshaven.

Verduurzaming Nuon Magnum

De Magnum-centrale is volop in ontwikkeling. Zo onderzoeken Nuon, Gasunie en Statoil de mogelijkheden om waterstof in de gascentrale te gebruiken om zo CO2-vrij elektriciteit te kunnen opwekken. Deze zomer wordt bovendien gestart met de bouw van zonnecentrale Eemshaven – een park van ongeveer vijf megawatt waar klanten van Nuon in kunnen participeren.

Vandaag is bekendgemaakt dat Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, de vergunning krijgt voor het offshore windpark Hollandse Kust Zuid. In december heeft Vattenfall een voorstel ingediend voor dit eerste niet-gesubsidieerde windpark in Nederland. Het gaat om een windpark van 700 – 750 MW dat duurzame energie zal produceren voor 1 tot 1,5 miljoen huishoudens.

Magnus Hall, CEO van Vattenfall: ‘Dit is heel goed nieuws voor Vattenfall, Nuon en Nederland. Dit betekent een belangrijke stap voor Vattenfall met het oog op onze ambitie om te groeien in de productie van duurzame energie en om binnen één generatie fossielvrij te zijn. We hebben eerder aangekondigd dat we van plan zijn om tussen 2017 en 2018 meer dan 1,5 miljard euro te investeren in duurzame projecten in Noordwest-Europa. Nederland is een belangrijke markt voor ons en dit zal ons tweede offshore windpark zijn in Nederland. Het is een grote eer voor ons om met dit project bij te dragen aan de Nederlandse energietransitie.’

 

Volgende stappen

Vattenfall gaat zich nu richten op de laatste voorbereidingen voor dit project. Zo zal het bedrijf ook het aanbestedingsproces voor belangrijke onderdelen (zoals turbines, fundaties en de productie, transport en installatie van de wind turbines) afronden. Volgens de aanbestedingsregels moet het windpark binnen vijf jaar na een onherroepelijke vergunning volledig operationeel zijn.

Nuon gaat flexibele energie leveren aan AkzoNobel locaties in Nederland, als onderdeel van een stroomleverovereenkomst van 1,5 terawattuur per jaar. Deze overeenkomst biedt AkzoNobel mogelijkheden om de voordelen te benutten van flexibiliteit in chemische productie en de eigen elektriciteitsopwekking. Daarmee worden fluctuaties in het netwerk opgevangen en kostenvoordelen behaald.

De innovatieve oplossing – voor de locaties Delfzijl, Hengelo en Rotterdam – levert toegang tot de energiemarkt en brengt AkzoNobel’s strategische en duurzaamheidsdoelen dichterbij. Het contract maakt het mogelijk om in de toekomst van andere partijen wind- en andere groene energie in te kopen en nieuwe Power Purchase Agreements (PPA’s) af te sluiten. Nuon biedt AkzoNobel toegang tot die energiemarkten via haar handelsvloer.

‘Deze overeenkomst onderstreept ons streven naar gebruik van duurzamere energiebronnen en het balanceren van aanbod van energie uit zon en wind’, zegt Knut Schwalenberg, directievoorzitter van AkzoNobel Nederland. ‘Het helpt ons verder op weg naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2050.’

‘Met deze partnership biedt Vattenfall, met veel expertise en ervaring op de energiemarkt, ondersteuning aan AkzoNobel. Hiermee kunnen we AkzoNobel helpen om waarde te creëren door de beschikbare flexibiliteit van energie in te zetten op de energiemarkt’, zegt Martijn Hagens, Senior Vice-President Customers & Solutions van Vattenfall.

Peter Smink, CEO van Nuon: ‘We zorgen dat onze klanten steeds minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en helpen onze partners om duurzamer te worden. Een slim en flexibel energiesysteem biedt enorme voordelen voor partners als AkzoNobel. Het helpt ze om energie flexibel en efficiënt in te zetten. Het gaat hier niet alleen om een investering in de Nederlandse energiemarkt, het helpt ook AkzoNobel om klimaatneutraler te worden.’

akzonuon

Vattenfall, moederbedrijf van Nuon, gaat een voorstel indienen voor de bouw van een groot windpark op de Noordzee-kavels van Hollandse Kust Zuid, de eerste subsidieloze tender. Dit is een mijlpaal voor Vattenfall en een belangrijke stap in het realiseren van een toekomst zonder het gebruik van fossiele energiebronnen.

Vattenfall zet zich volledig in voor de groene transitie van Noord-West Europa en investeert in 2017 en 2018 meer dan twee miljard euro in duurzame energie. Daarom is besloten om mee te doen aan de offshore wind-tender ‘Hollandse Kust Zuid’.

“Nuon is in de Nederlandse markt een groot en bekend energiebedrijf. Wij hebben door onze marktpositie en brede portfolio goed zicht op de ontwikkelingen in de Nederlandse energiemarkt en zijn vastbesloten een leidende rol te spelen in de Nederlandse energietransitie. Hollandse Kust Zuid is een belangrijke mijlpaal voor ons” zegt Magnus Hall, CEO van Vattenfall.

De Noordzee en met name de locatie ‘Hollandse Kust Zuid’ is een perfect windgebied en er zijn aanzienlijke synergieën met het andere windpark op zee van Nuon. Het windpark Hollandse Kust Zuid, dat in 2022 moet worden gerealiseerd, past goed in het porfolio van Vattenfall en kan ook perfect worden geïntegreerd in de huidige inkoopstrategie.

Robuuste business case

Gunnar Groebler, hoofd Business Area Wind en lid van de raad van bestuur van Vattenfall:  ‘We hebben zeer grondig onderzocht of onze businesscase robuust is: we zijn goed in staat om alle risico’s te beheersen. We combineren een sterke staat van dienst in het bouwen en exploiteren van windmolenparken tegen de laagste kosten, met de mogelijkheid om het marktrisico te beheersen en elektriciteit te verkopen op de Nederlandse markt. Dit onderscheid ons van andere potentiële bieders. We zijn ervan overtuigd dat we dit windpark kunnen en zullen bouwen zodat het de komende decennia duurzame stroom kan leveren.’

Scherpe doelen

Groebler benadrukt dat de sterke inzet van de Nederlandse regering voor duurzame energie, zoals de scherpe doelen voor wind op zee in het recente Regeerakkoord, een stabiel regelgevingskader creëert in vergelijking met andere markten. Dit samen met de ondersteuning op het gebied van onderstation- en netwerkaansluiting zijn belangrijke factoren geweest in de beslissing om mee te doen.

Brede ervaring

Vattenfall heeft ruime ervaring met windenergie: van ontwikkeling en installatie tot verkoop van windenergie aan huishoudens en bedrijven. In Nederland heeft het bedrijf onlangs overeenkomsten gesloten met bedrijven als Microsoft en andere zakelijke klanten om hen te voorzien van duurzame elektriciteit uit haar windparken. Op dit moment heeft Vattenfall 74 windparken en zonneprojecten operationeel dan wel in ontwikkeling. Alle verspreid over verschillende landen zoals: Denemarken, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

De staalindustrie kan zijn koolmonoxide-emissies drastisch verlagen door delen van zijn koolstofemissies te leveren aan de chemische industrie. Dit concludeert ISPT naar aanleiding van het Coresym-onderzoek naar industriële symbiose.

De staalindustrie heeft tot nog toe geen alternatieven voor het gebruik van cokes voor het smelten van staal. De chemische industrie is op zijn beurt voornamelijk afhankelijk van fossiele olie en aardgas. Een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Groningen, ISPT, Nuon, Tata Steel, Dow, Arcelor Mittal en het TKI Energie & Industrie onderzocht of het mogelijk was koolmonoxide van de staalindustrie in te zetten in de chemische industrie. Het project heet officieel: CarbOn-monoxide RE-use through SYMbiosis between steel and chemical industries (CORESYM) en heeft als doel de koolstofemissies van zowel de staal- als de chemische industrie terug te dringen. En met succes. In theorie zou deze vorm van industriële symbiose jaarlijks 57 miljoen ton CO2-emissies kunnen vermijden. Dat is 1,3 procent van de totale Europese CO2-emissies.

Koolmonoxide

Tijdens de productie van staal komt veel restgas vrij. Dit gas bestaat voor achttien tot dertig procent uit koolmonoxide, voor vijftien tot 25 procent uit kooldioxide en verder zit er nog stikstof en waterstof in. De staalbedrijven verbranden tot nog toe de koolmonoxide in energiecentrales, waar de koolmonoxide wordt omgezet in kooldioxide. Dit is zonde omdat koolmonoxide een waardevolle koolstofbron is voor de chemische industrie. Bovendien wordt bij de verbranding van koolmonoxide twee keer zoveel kooldioxide geproduceerd als bij de verbranding van steenkool.

Methanol

Het CORESYM-onderzoek richtte zich dan ook op de vraag of het mogelijk was de restgassen van de staalindustrie in te zetten in chemische basisproducten. In eerste instantie zou het waterstofgas kunnen worden gebruikt in de chemische industrie. In een later stadium zou ook koolmonoxide kunnen worden ingezet als grondstof voor de productie van methanol of ethanol. Deze stoffen kunnen nafta vervangen als grondstof voor diverse chemische producten zoals ethyleen, polypropyleen en synthetische brandstoffen.

Het gebruik van restgassen als grondstof voor de chemie kan de CO2-emissie van de staalindustrie met twintig tot 35 procent terugdringen. Op den duur zou de staalindustrie de synthetische brandstoffen die van hun eigen restgassen worden gemaakt weer inzetten in hun proces. Op die manier sluit men de koolstofkringloop.

Hoewel deze vorm van industriële symbiose in theorie meer CO2 kan besparen dan welke andere CO2-besparende oplossing dan ook, zijn er wel behoorlijke investeringen voor nodig. De deelnemers aan de studie willen dan ook graag verder met het ontwikkelen van de techniek en infrastructuur, maar vraagt wel om steun van de overheid.

Wilt u meer weten over Industriële symbiose en CORESYM? Tijdens het congres Industrie & Energie op 12 december geeft Andreas ten Cate een masterclass over dit onderwerp.

 

 

Nuon heeft contracten getekend met Nordex Group, BAM Infra Nederland en Van Gelder Groep voor het windmolenpark Wieringermeer. De contracten hebben betrekking op de levering en bouw van windturbines, de aanleg van de infrastructuur en de fundaties van het windpark.

De Nordex Group levert vijftig N117 / 3600-turbines. De installatie van deze vijftig turbines begint in 2019 en zal tegen het einde van dat jaar voltooid zijn. Daarna zal Nordex service verlenen aan het windpark en een lokaal service centrum voor dit doel oprichten.

BAM Infra is verantwoordelijk voor de fundaties van het windpark. Van Gelder Groep is verantwoordelijk voor de realisatie van de parkwegen, kraanopstelplaatsen en voor het leveren en aanleggen van de parkbekabeling inclusief schakelstations.

‘Iedereen kijkt er naar uit om met dit grote project te beginnen. We zijn al begonnen met de eerste voorbereidingen in het gebied en we zijn blij dat we drie professionele bedrijven hebben kunnen selecteren. We zullen nauw met hen samenwerken om de eerste vijftig turbines van dit windpark te realiseren’, zegt Ruben Lindenburg, project directeur windenergie bij Nuon.

Windpark Wieringermeer

Windpark Wieringermeer is één van de grootste wind op land projecten van Vattenfall in Europa. De ontwikkeling van dit windmolenpark startte tien jaar geleden via een samenwerking tussen ECN, Nuon en partners, en Windcollectief Wieringermeer. In september 2017 heeft Vattenfall 32 windturbines van Windcollectief Wieringermeer overgenomen en is daarmee eigenaar van 82 turbines. ECN blijft eigenaar van de resterende 17 windturbines in het windpark. Eén windturbine, de Poldermolen, wordt ter beschikking gesteld aan de omwonenden. Eind 2019 zal het nieuwe windpark honderd windturbines tellen en stroom opwekken voor 370.000 huishoudens.

Nuon/Vattenfall heeft een overeenkomst met Microsoft getekend voor het leveren van windenergie. Met deze nieuwe tienjarige overeenkomst ontvangt Microsoft honderd procent van de energieproductie van het nieuwe windmolenpark dat in de Wieringermeerpolder zal worden gebouwd. De bouw zal in 2018 beginnen en dit windpark zal vanaf 2019 elektriciteit produceren.

‘We willen graag hernieuwbare energie afnemen voor ons datacenter in Middenmeer’, aldus Ernst-Jan Stigter, algemeen directeur van Microsoft, Nederland. ‘Deze investering in Nederland toont het potentieel aan van Nederland als icoon op het gebied van digitale transformatie en helpt bij het creëren van een virtuele cyclus waarmee de partners van Microsoft Cloud hun impact op het milieu verminderen.’

Groene IT

‘Nederland is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor grote technologiebedrijven, zoals Microsoft, omdat de energievoorziening betrouwbaar is en Nederland een belangrijke hub is in het internetverkeer. We maken klimaat slimmer leven mogelijk en leveren data centers lokaal geproduceerde hernieuwbare energie’, zegt Peter Smink, CEO van Nuon. ‘Daarom was onze investeringsbeslissing om dit windpark te bouwen in samenwerking met een datacenter operator ook zo belangrijk. Het is niet alleen een investering in Nederlandse duurzame energie, maar ook een nieuwe stap in het vergroenen van IT in Nederland.’

370.000 huishoudens

Het Windpark Wieringermeer zal uiteindelijk 100 windmolens omvatten. Samen produceren zij ongeveer 1,3 miljard kilowattuur duurzame elektriciteit, vergelijkbaar met het gebruik van ongeveer 370.000 huishoudens.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse solar race en de Nederlandse teams doen het goed. Het team van de TU Delft, dat onder de naam Nuon Solar team staat ingeschreven, schoof de eerste dag van de vierde naar de eerste plek.

Succes voor de studenten van het Nuon Solar Team tijdens de eerste racedag in de Bridgestone World Solar Challenge in Australië: het team vertrok als vierde, maar schoof na diverse inhaalacties op naar de eerste plaats. Als laatste werd het team van Tokai University ingehaald, al jaren de grootste concurrent van het Nuon Solar Team. Western Sydney Solar Team eindigde de dag op een mooie derde plaats, gevolgd door Twente en België. De belangrijkste vijand van vandaag was de bijna ondragelijke hitte: de temperatuur in Nuna9 liep op tot boven de vijftig graden Celsius.

De eerste racedag begon voor het Nuon Solar Team behoorlijk bewolkt, en met drie andere teams in het vizier: België met Punch Two, Japan met Horizon 17 en het Australische team uit Sydney met Unlimited 2.0. “We hadden goede hoop dat we België, Japan en Australië vandaag al konden passeren met ons racemonster Nuna9”, zegt Sharon van Luik, die startte als eerste coureur. “Maar je moet het nog wel even doen. En dat was vandaag niet eenvoudig: het verkeer was vrij druk en op sommige stukken stond er ontzettend veel wind. Maar uiteindelijk gingen we erop en erover: Nuna9 ging vandaag als een speer.”

Tijdwinst ondanks traagste start

De eerste racedag is de traagste uit de geschiedenis van het Nuon Solar Team – dat dit jaar voor de negende keer meedoet. Dat komt omdat er veel minder zonnecellen op de auto zijn geplaatst, als gevolg van de steeds strengere eisen vanuit de organisatie. Wel is er veel tijdwinst geboekt tijdens de ‘control stops’. Coureur Emma Vercoulen – die vandaag als tweede plaatsnam achter het stuur – denkt dat Nuna9 vooral voordeel haalt uit een slimme oplossing die het team heeft bedacht om het paneel snel omhoog te kunnen zetten tijdens de verplichte stops. “We doen dat nu met een hendel, waardoor we als coureurs heel snel uit kunnen stappen en het paneel naar de zon richten voor extra energie-inname. Hiermee winnen we veel tijd ten opzichte van de concurrentie.” Bij de laatste officiële tijdmeting was het verschil ongeveer acht minuten met de nummer twee, Tokai.

Sudoku’s in ondragelijke hitte

De belangrijkste vijand van vandaag was de temperatuur, die in de cockpit opliep tot boven de vijftig graden Celsius. Lisanne de Rooij, die als coureur vandaag de dag afsloot: “De hitte is onvoorstelbaar. Het is buiten 39 graden, maar onder de kap is de temperatuur tien tot vijftien graden hoger. En we kunnen niet meer dan twee liter water meenemen in de cockpit. Het is echt afzien tot de volgende control stop.” Gelukkig zijn de coureurs van het Nuon Solar Team goed voorbereid op deze temperaturen. Zo trainden ze onder meer in een sauna waar ze taken kregen zoals het oplossen van Sudoku’s, om scherp te leren blijven in de hitte.

Topambitie

Het Nuon Solar Team zag verschillende concurrenten terugvallen met technische problemen, waaronder de Belgen en het team van Sydney. Nuna9 kwam de dag zonder problemen door, tot grote tevredenheid van de studenten van de TU Delft. In de aanloop naar de race zorgden problemen met de accu voor flinke vertragingen bij de voorbereidingen, maar het lijkt erop dat het team de auto net op tijd in topconditie heeft gekregen. Het Nuon Solar Team hoopt op donderdag 12 oktober voor de zevende keer als winnaar over de finish in Adelaide te komen. Dat wordt niet eenvoudig nu de concurrentie elk jaar sterker wordt en de verschillen aan de top steeds kleiner. Twee jaar geleden versloeg het Nuon Solar Team concurrent Twente met 8 minuten: een minimaal verschil op een race van 3.000 kilometer.

In de regulering van netbeheerders speelt de energietransitie nog geen rol, terwijl de markt staat te springen om een moderne, faciliterende netbeheerder. Dat blijkt uit een rapport dat door onderzoeksbureau Ecorys is opgesteld in opdracht van een aantal energiebedrijven. In het onderzoek van Ecorys lieten Nuon, Essent, Eneco, Fastned, ENGIE en BudgetEnergie in kaart brengen op welke terreinen betere prestaties van netbeheerders gewenst zijn en hoe dit in de praktijk kan worden gebracht.

Het helpt de energietransitie wanneer er eenduidige, transparante en afdwingbare prestatie-eisen komen voor netbeheerders. Bijvoorbeeld als het gaat om de snelheid van aansluiten van nieuwe wind- of zonneparken en laadpunten voor elektrische auto’s. Of het voorzien van ieder huishouden in Nederland van een goed werkende slimme meter, zodat consumenten inzicht hebben in hun energieverbruik en eigen opwek. Om wind en zonne-energie in te passen is voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet nodig; inzicht in verwachte congestie op het net maakt het mogelijk  dat de markt dit kan voorkomen met opslagdiensten. En waar aardgas vervangen gaat worden, kan de markt duurzame alternatieven aanbieden.

Versnellen

Allemaal terreinen waarop netbeheerders een cruciale rol spelen in de verduurzaming door consumenten en bedrijven, maar waar niet op wordt beoordeeld in de huidige regulering. Momenteel worden netbeheerders vooral beoordeeld op onderwerpen als storingsminuten. Het rapport gaat in op de manier waarop netbeheerders kunnen worden gestimuleerd, zodat marktpartijen de energietransitie kunnen versnellen. Om tot verandering te komen, is meer nodig dan vrijblijvend overleg. Wanneer de regulering van netbeheerders met heldere spelregels stuurt op prestaties die van belang zijn voor de energietransitie, zal deze ook sneller gaan.

Inzicht

Ecorys adviseert netbeheerders alvast aan de slag te gaan met het bieden van meer inzicht in prestaties en de noodzakelijke verbetering. De Autoriteit Consument & Markt en het Ministerie van Economische Zaken kunnen dan aanvullend transparantie- en prestatie-eisen opnemen in bestaande regelgeving en codes.

Versnelling van de energietransitie is nodig om de duurzame doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen. Daarvoor moet de hele keten, van consument tot energiebedrijf en netbeheerder, goed geregeld zijn. De energieleveranciers zien dit rapport als een belangrijke stap om samen met de netbeheerders tot een plan te komen hoe de taken te verdelen en hoe de transitie te versnellen.

Nuon, Gasunie en het Noorse Statoil willen samenwerken om waterstof in te zetten als brandstof voor de Magnum-centrale in de Groninger Eemshaven. Zij starten een innovatieproject dat erop is gericht om vanaf 2023 één van de drie units van de centrale over te schakelen op waterstof. Dit is een belangrijke stap op weg naar een 100% CO2-vrije energievoorziening. Hiermee komt ook de ‘superbatterij’ waar Nuon aan werkt een stap dichterbij.

Gascentrales vervullen door hun flexibele inzetbaarheid een belangrijke rol in de betrouwbaarheid van de Nederlandse energievoorziening. Het borgen van de stabiliteit in de energievoorziening wordt in de toekomst belangrijker naarmate het aandeel van wind en zon toeneemt. Het energieaanbod van deze duurzame bronnen wordt immers sterk door weersomstandigheden bepaald. Gascentrales kunnen ook in de toekomst voor voldoende flexibiliteit zorgen, mits de CO2-uitstoot succesvol wordt teruggedrongen. Om de doelen uit het klimaatakkoord in Parijs te halen, moet de uitstoot in de elektriciteitssector al in 2030 55 tot 75% lager zijn dan in 1990. Wanneer de nieuwe centrales – die zonder problemen tot na 2050 meekunnen – geen aardgas meer gebruiken maar waterstof, kan de energievoorziening CO2-vrij worden terwijl de betrouwbaarheid en stabiliteit behouden blijft.

Innovatieproject

Om waterstof toe te passen als brandstof in de elektriciteitsproductie onderzoeken Nuon, Statoil en Gasunie de mogelijkheden voor een eerste innovatieproject. Daarbij zou één van de drie eenheden van de Magnum-gascentrale in de Groninger Eemshaven vanaf 2023 elektriciteit kunnen produceren met waterstof. De Magnum-centrale is hier heel geschikt voor omdat deze ontworpen is voor toepassing van meerdere brandstoffen. Zo kunnen met dit innovatieve project belangrijke leerervaringen worden opgedaan om te komen tot een CO2-vrije elektriciteitsproductie.

Binnen de samenwerking richt Statoil zich op de productie van waterstof. Dit gebeurt door Noors aardgas om te zetten in waterstof en CO2. De CO2 wordt in Noorwegen ondergronds opgeslagen voor de Noorse kust, waar Statoil al ruim 20 jaar CO2 afvangt uit het Sleipner-veld. Het bedrijf heeft hiervoor onlangs een nieuwe concessie verkregen van de Noorse overheid. Gasunie doet binnen dit project onderzoek naar de mogelijkheden voor het transport van de waterstof naar de Magnum-centrale en de mogelijkheden om de waterstof zo nodig tijdelijk op te slaan. Nuon zet de waterstof in voor verbranding in Magnum voor elektriciteitsproductie. Wat resteert is voornamelijk waterdamp.

Tussenstap naar ammoniak

Waar de waterstof in 2023 geproduceerd zou kunnen worden met aardgas, kan het vanaf 2030 mogelijk met duurzaam geproduceerde ammoniak worden gemaakt. Dit wordt dan geproduceerd met elektriciteit uit wind en zon – bijvoorbeeld bij een overschot aan duurzame energie. Vervolgens kan op een later moment uit de ammoniak weer waterstof gehaald worden. Ammoniak fungeert dan dus als opslagmedium voor waterstof, en daarmee wordt Magnum een superbatterij.

Op dit moment is het produceren van ammoniak of waterstof uit duurzame elektriciteit nog duur en zijn overschotten van groene elektriciteit in Nederland nog niet aan de orde. Daarom is tot die tijd de inzet van CO2-neutrale waterstof uit aardgas een goede optie. Met de kennis en ervaring die met dit project worden opgedaan, kunnen ook andere gascentrales in de toekomst worden omgebouwd.

Waterstofeconomie

Waterstof wordt al lang gezien als een belangrijk onderdeel van een duurzame economie. Het kent vele veelbelovende toepassingen die de CO2-uitstoot kunnen verminderen in de industrie, transport en de elektriciteitssector. Door het zetten van eerste concrete stappen op deze schaal ontstaan nieuwe toepassingsmogelijkheden en kansen om de Nederlandse economie verder te verduurzamen. Hierbij is subsidie van de Rijksoverheid een belangrijke vereiste.