PwC Archieven - Utilities

De Noordzee zal opnieuw een cruciale rol spelen in de energietransitie van Noordwest-Europa. Althans, dat meldt een nieuw rapport van de Nederlandse ledencommissie van de World Energy Council. Volgens de makers van het rapport ontsluit met name de inzet van groene waterstof het volledig potentieel van de offshore windparken.

De roep om schone energie in Europa neemt toe en volgens het WEC zal de Noordzee een cruciale rol spelen bij het zoeken naar efficiënte routes die de grootschalige energietransitie mogelijk maken die nodig is om de doelen van Parijs te bereiken.

‘De focus van de energiesector is de afgelopen jaren gericht op windopwekking op de Noordzee en de capaciteit neemt snel toe’, aldus Jeroen van Hoof, voorzitter van de Nederlandse commissie van de World Energy Council. ‘Er moeten echter dringend verschillende paden worden bewandeld om de gegenereerde stroom efficiënt bij de eindconsument te krijgen. Deze urgentie wordt niet alleen gedreven door de tijdpaden die zijn vastgelegd in de akkoorden van Parijs, maar ook door uitdagingen in het energiesysteem zoals de opslag van energie. Hetzelfde geldt voor de  decarbonisatie van de in de havens geconcentreerde industrie- en transportsector.’

Elektronen en moleculen

Het rapport ‘Bringing North Sea Energy Ashore Efficiently’ neemt de snel toenemende offshore windcapaciteit op de Noordzee als uitgangspunt. De toenemende vraag naar duurzame energie in de landen rondom de Noordzee vraagt om verschillende oplossingen en technologieën om de energie zo efficiënt mogelijk bij de consument  te krijgen tegen de laagste kosten.

De studie kijkt naar twee gestileerde routes: de elektronen (kracht) en de moleculenroute, met een specifieke focus op waterstofgeneratie (power-to-gas). De studie toont aan dat een combinatie van beide routes nodig zal zijn om de uitdagingen van de klimaatverandering in de toekomst het hoofd te bieden. Om een betaalbare en betrouwbare energievoorziening in Noordwest-Europa te creëren, is een hybride systeem van (groene) stroom en (groene) waterstof van groot belang.

Grote investeringen

‘Hoewel de energiekosten op de Noordzee enorm zijn, zijn de financiële en maatschappelijke opbrengsten van investeringen ook erg groot’, zegt chief economist Jan Willem Velthuijsen van PwC. ‘Volgens onze modellering zou de waterstoftoekomst in 2030 kapitaalinvesteringen vereisen in de ordegrootte van 5 tot 7,5 miljard euro tot 2030 en in de orde van grootte van 27 tot 37 miljard euro tot 2050. Het grootste deel van deze investering moet worden gedaan in elektrolysecapaciteit. De resulterende hoeveelheid energie zou voldoende zijn om ongeveer 12,5 procent van de energievraag in de industriële sectoren van de Noordzeelanden in 2050 te dekken.’

Vergeleken met de huidige gemiddelde CO2-emissies zou een dergelijke overschakeling naar groene waterstof jaarlijks ongeveer 32 megaton CO2-besparingen opleveren. Vanwege het grootschalige karakter van de benodigde investeringen, is internationale samenwerking nodig om het volledige potentieel van de Noordzee te benutten. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Denemarken en Noorwegen staan centraal in het rapport.

De belangrijkste bevindingen uit het rapport:

  • Het definiëren van de rol van de publieke en de private sector is belangrijk. Regeringen moeten doelen rond duurzaamheid definiëren en eventuele contraproductieve regelgeving opschonen. Particuliere marktpartijen kunnen dan hun creativiteit en vaardigheden gebruiken om effectieve, betaalbare technische en economische oplossingen te ontwikkelen.
  • Als de huidige generatie de op de Noordzee ontwikkelde energie kan vormen, zal de volgende generatie kunnen genieten van de vruchten van een schonere, goedkopere en veiligere energievoorziening dan de onze.
  • De volgende Europese generatie kan gebruik maken van de technologische knowhow die zich heeft opgedaan bij de ontwikkeling van deze systemen die waarschijnlijk ook naar de rest van de wereld kunnen worden geëxporteerd.

Nederland blijft internationaal achter in het doorbreken van de koppeling tussen CO2-uitstoot en economische groei. Dat blijkt uit de Low Carbon Economy Index 2017 van PwC. In de index wordt de nationale CO2-uitstoot van de twintig grootste economieën plus Nederland afgezet tegen het bbp: hoeveel ton CO2 stoot een economie uit om een miljoen dollar te verdienen? Voor de G20 daalde deze zogeheten CO2-intensiteit met 2,6 procent. In Nederland nam deze echter met 0,1 procent toe

De CO2-intensiteit van de G20 daalde vooral dankzij het verminderde gebruik van steenkool. Maar om de opwarming van de aarde ruim onder de twee graden Celsius te houden moet de CO2-intensiteit jaarlijks minstens 6,3 procent afnemen. Weinig landen voldoen aan deze norm. De lage Nederlandse score hangt nauw samen met onze CO2-intensieve industrie en kan deels verklaard worden door een tragere ontwikkeling van windenergie dan geraamd.

Grote economieën zoals het Verenigd Koninkrijk (-7,7 procent), China (-6,5 procent), Australië (-3,5 procent) en de Verenigde Staten (-3,4 procent) laten wel een forse afname van de CO2-intensiteit zien. Hun economische voorspoed gaat hand in hand met een daling van de uitstoot van broeikasgassen. Daarbij aangetekend dat China en de VS nog steeds tot de grootste vervuilers in de wereld behoren. Maar ook binnen de Europese klas is Nederland een van de slechtst presterende jongetjes. Nederland scoort slechter dan het EU-gemiddelde (-1,7 procent) en blijft achter bij landen als Duitsland en Italië.

‘In dit tempo zal Nederland de Parijs-doelstellingen niet halen’, zegt duurzaamheidspecialist Hans Schoolderman van PwC. ‘Laat staan de ambitie in het nieuwe regeerakkoord.’ Het doel om de uitstoot ten opzichte van 1990 met 49 procent te verminderen is ambitieuzer dan de verplichting die ‘Parijs’ Nederland oplegt. Om dit te halen, zal de reductie aanzienlijk moeten worden versneld: jaarlijks met gemiddeld 3,9 procent. De afgelopen 27 jaar was het gemiddelde tempo in Nederland niet meer dan een half procent per jaar.

Veel zal volgens Schoolderman in Nederland afhangen hoe Rutte III haar voornemens met concreet beleid en maatregelen gaat invullen. ‘Het kabinet doet zeker een aantal goed dingen. De aanleg van windparken op zee gaat door, nieuwe woningen zullen vanaf 2021 niet meer standaard met aardgas worden verwarmd en er komt een Klimaatwet.’

Maar er bestaat grote onzekerheid over het verlagen van broeikasgassen door 18 Mton CO2 op te vangen en op te slaan. Ook VEMW – kenniscentrum voor de industrie – zet hier vraagtekens bij. Schoolderman: ‘Met CO2-opslag ben je nooit klaar. Het is geen structurele oplossing om de CO2-intensiteit te verlagen. Hiervoor moet het primaire proces worden aangepakt: hoe wekken we energie op, hoe benutten we energie op de meest efficiënte manier, en hoe vermijden we energiegebruik. Er zijn slimmere alternatieven om te verduurzamen, zoals waterstof als nieuwe energiedrager voor de industrie.’

Volgens Schoolderman liggen er kansen voor het bedrijfsleven. ‘Het regeerakkoord maakt duidelijk dat het nieuwe kabinet het niet alleen kan. Niet alleen de energiesector, maar juist ook andere sectoren zoals de agrarische sector en het vrachtvervoer zullen in een hogere versnelling moeten schakelen.’