SODM Archieven - Utilities

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet uiterlijk 31 oktober 2017 een verbeterde studie inleveren bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Op basis van die studie moeten de effecten op de lange termijn kunnen worden voorspeld van gaswinning op de bodemdaling in de Waddenzee. De resultaten van die verbeterde studie moeten ten genoegen zijn van de Inspecteur-generaal der Mijnen (IGM). Anders moet de NAM een dwangsom betalen.

De studie die de NAM eerder dit jaar indiende was naar de mening van SodM onvoldoende. Daarmee kon de bodemdaling op de lange termijn niet worden voorspeld. De studie kon dus ook niet gebruikt worden om te bepalen of de bodemdaling binnen de grenzen blijft die in het instemmingsbesluit voor gaswinning in de Waddenzee van de minister zijn gesteld. Daarom was die studie toen ‘niet ten genoegen van de Inspecteur-generaal der Mijnen’.

Van belang is dat de bodemdaling als gevolg van gaswinning wordt gecompenseerd door onder andere afzetting van sedimenten (bijvoorbeeld zand of klei) op de bodem. Dat betekent dat de bodemdaling door gaswinning bij Zoutkamperlaag niet meer mag zijn dan vijf millimeter per jaar en bij Pinkegat niet meer dan zes millimeter per jaar. Op die manier wordt het unieke karakter van de Waddenzee niet aangetast door gaswinning.

De NAM krijgt tot uiterlijk 31 oktober 2017 om een studie op te leveren die wél ten genoegen van de IGM is. Daarna gaat een dwangsom lopen. Deze kan oplopen tot een maximum van drie miljoen euro

De IGM gaat tot deze dwangmaatregel over omdat hij vindt dat de studie die begin dit jaar is ingediend, echt voldoende had kunnen en moeten zijn.

Als de uitkomsten van de studie aangeven dat de effecten van de gaswinning op de lange termijn negatief of onzeker zijn, dan kan de minister na advies van SodM de winning aanpassen of stopzetten.

Gaswinningsbedrijf Vermilion moet onmiddelijk stoppen met het winnen van gas uit put LZG-03 in het gasveld Langezwaag. Daarna gaat een dwangsom lopen van EUR 0,50 per kubieke meter, met een maximum van tien miljoen euro. Dat heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan Vermilion laten weten.

Vorige maand heeft SodM al een vooraankondiging van dit besluit naar Vermilion gestuurd. Vermilion heeft eind november een derde put in productie genomen zonder dat daar een goedgekeurd winningsplan voor is. Dat is niet toegestaan. Vermilion heeft daarna zowel schriftelijk als mondeling aangegeven hoe zij hier tegen aankijkt. Na zorgvuldige bestudering van deze zienswijzen heeft SodM besloten toch een last onder dwangsom op te leggen.

Handhaven

SodM is de handhaver van de Mijnbouwwet. Als er sprake is van een overtreding van de Mijnbouwwet, dan moet SodM in de regel van deze bevoegdheid gebruik maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag SodM daarvan afzien. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Dat houdt in dat het nog slechts een kwestie van tijd is voordat de activiteit ook formeel toegestaan is. Maar dat is bij de winning uit put LZG-03 niet het geval.

Risico’s zijn verwaarloosbaar

Vermilion heeft inmiddels wel voor de winning uit put LZG-03 bij de minister een verzoek gedaan om instemming met een wijziging van het winningsplan. SodM heeft die wijziging inmiddels bekeken. De effecten op bodembeweging en seismische risico´s zijn door TNO beoordeeld en verwaarloosbaar bevonden. SodM heeft dan ook gesteld dat er geen nadere voorwaarden hoeven worden gesteld.

Decentrale overheden

Dat de risico’s verwaarloosbaar zijn, wil echter niet zeggen dat zeker is dat de minister met het winningsplan gaat instemmen. Sinds 1 januari geldt de nieuwe Mijnbouwwet. Daarin is geregeld dat onder andere ook decentrale overheden advies mogen geven. Op dit moment moeten Gedeputeerde staten, Burgemeesters en wethouders, het waterschapsbestuur, de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad hun adviezen nog geven. Die adviezen kunnen leiden tot het weigeren van de instemming of tot het stellen van voorwaarden aan de instemming. SodM treedt daarom op tegen het winnen uit put LZG-03 zonder goedgekeurd winningsplan.