Vermilion Archieven - Utilities

Gaswinningsbedrijf Vermilion moet onmiddelijk stoppen met het winnen van gas uit put LZG-03 in het gasveld Langezwaag. Daarna gaat een dwangsom lopen van EUR 0,50 per kubieke meter, met een maximum van tien miljoen euro. Dat heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan Vermilion laten weten.

Vorige maand heeft SodM al een vooraankondiging van dit besluit naar Vermilion gestuurd. Vermilion heeft eind november een derde put in productie genomen zonder dat daar een goedgekeurd winningsplan voor is. Dat is niet toegestaan. Vermilion heeft daarna zowel schriftelijk als mondeling aangegeven hoe zij hier tegen aankijkt. Na zorgvuldige bestudering van deze zienswijzen heeft SodM besloten toch een last onder dwangsom op te leggen.

Handhaven

SodM is de handhaver van de Mijnbouwwet. Als er sprake is van een overtreding van de Mijnbouwwet, dan moet SodM in de regel van deze bevoegdheid gebruik maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag SodM daarvan afzien. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Dat houdt in dat het nog slechts een kwestie van tijd is voordat de activiteit ook formeel toegestaan is. Maar dat is bij de winning uit put LZG-03 niet het geval.

Risico’s zijn verwaarloosbaar

Vermilion heeft inmiddels wel voor de winning uit put LZG-03 bij de minister een verzoek gedaan om instemming met een wijziging van het winningsplan. SodM heeft die wijziging inmiddels bekeken. De effecten op bodembeweging en seismische risico´s zijn door TNO beoordeeld en verwaarloosbaar bevonden. SodM heeft dan ook gesteld dat er geen nadere voorwaarden hoeven worden gesteld.

Decentrale overheden

Dat de risico’s verwaarloosbaar zijn, wil echter niet zeggen dat zeker is dat de minister met het winningsplan gaat instemmen. Sinds 1 januari geldt de nieuwe Mijnbouwwet. Daarin is geregeld dat onder andere ook decentrale overheden advies mogen geven. Op dit moment moeten Gedeputeerde staten, Burgemeesters en wethouders, het waterschapsbestuur, de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad hun adviezen nog geven. Die adviezen kunnen leiden tot het weigeren van de instemming of tot het stellen van voorwaarden aan de instemming. SodM treedt daarom op tegen het winnen uit put LZG-03 zonder goedgekeurd winningsplan.

Gaswinningsbedrijf Vermilion moet stoppen met de winning van gas uit put LZG-03 in het gasveld Langezwaag onder Opsterland en Heerenveen. Recent is gebleken dat Vermilion eind november een derde put in productie heeft genomen. Omdat daar nog geen goedgekeurd winningsplan voor is, mag dat niet.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft nu aangekondigd dat die overtreding moet worden beëindigd. Vermilion krijgt enkele dagen om hierop te reageren. Wanneer de overtreding vast staat en niet tijdig wordt beëindigd, moet Vermilion een dwangsom betalen van één euro per gewonnen kubieke meter gas met een maximum van tien miljoen euro.

Vermilion heeft op 24 november 2016 een gewijzigd winningsplan ingediend bij het ministerie van Economische zaken. In die wijziging is onder andere het in werking stellen van put LZG-3 opgenomen. De Minister van Economische Zaken heeft nog niet met dit plan ingestemd. Daarmee voldoet Vermilion op dit moment niet aan de vereisten voor het winnen van gas uit put LZG-03.

SodM is als toezichthouder  een algemeen onderzoek gestart naar de vraag of Vermilion aan de wettelijke vereisten voldoet voor de winning van gas uit het veld Langezwaag. Vooruitlopend op de eindconclusies uit  dat onderzoek meent SodM dat nu al duidelijk is dat de productie uit put LZG-03 niet aan de eisen voldoet. Vermilion krijgt tot en met maandag 13 maart de tijd om een reactie te geven op de aankondiging van SodM