Wind Archieven - Utilities

RVO.nl ontving 5.907 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energie projecten tijdens de openstelling SDE+ najaar 2018. Er is ruim 7,7 miljard euro subsidie aangevraagd. Hiermee wordt het budget van zes miljard euro ruim overschreden.

Minister Wiebes informeerde de Kamer over het verloop van de openstelling SDE+ najaar 2018. De minister kon melden dat de regeling ruimschoots was overtekend. Overigens moet RVO.nl nog wel beoordelen of de projecten ook daadwerkelijk in aanmerking komen voor subsidie.

Zon en wind

Zon-PV blijft populair – men vroeg hier een budget van ruim vier miljard euro aan. Windenergie (land, meer en primaire waterkering) volgt met een aangevraagd budget van ruim twee miljard euro. Samen zijn zij goed voor tachtig procent van het aangevraagde budget.

Beoordeling

RVO.nl beoordeelt op dit moment de aanvragen op basis van de eisen van de regeling en toetst de projecten op technische, financiële en economische haalbaarheid. Een overzicht van de aanvragen per fase is te vinden op de website van de SDE+ onder ‘Feiten en Cijfers’.

Opdrachtgever

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de productie van duurzame energie stimuleren. Van 2 oktober tot en met 8 november 2018 konden bedrijven en (non-profit) instellingen SDE+ subsidie aanvragen. In de najaarsronde 2018 is zes miljard euro beschikbaar voor duurzame energie projecten.

China is sinds 2009 de grootste energieverbruiker ter wereld. Tegelijkertijd is de energietransitie van fossiele naar duurzame energie volop gaande. Op welke wijze Nederlandse bedrijven mee kunnen werken aan deze transitie is een belangrijk onderwerp dat aan de orde komt tijdens het bezoek van minister Kamp aan China. Van 6 tot 9 juni brengt de minister van Economische Zaken een bezoek aan de Volksrepubliek China.

Minister Kamp: ‘China heeft de afgelopen tien jaar een indrukwekkende groei laten zien op het gebied van duurzame energie en is ’s werelds grootste investeerder op dat gebied. China heeft duidelijke ambities als het gaat om windmolens op zee. In het laatste vijfjarenplan is het doel gesteld op vijf gigawattuur in 2020, met het streven om dan tien gigawattuur in totaal aan windmolenparken op zee in aanbouw te hebben. Dat is ruim zes keer het aantal windmolens op zee dat China nu heeft (1,5 gigawatt). Deze Chinese ambitie biedt kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Ik zal het succesvolle Nederlandse wind op zee-model en de Nederlandse expertise onder de aandacht brengen in Beijing en in Xiamen.’

Kamp is Nederlands vertegenwoordiger op ministeriële bijeenkomsten van de Clean Energy Ministerial (CEM) en Mission Innovation in Beijing. De minister spreekt hier met internationale delegaties uit meer dan 20 landen: waaronder de VS, India, China, Canada en verscheidene Europese landen over samenwerking op het gebied van energie-innovatie en duurzame energie-technologieën, zoals wind op zee en elektrisch vervoer.

CO2-besparing

Op dit moment wordt in China nog altijd ruim zeventig procent van de stroom opgewekt met kolen. Tijdens zijn bezoek aan China gaat minister Kamp in gesprek met Nederlandse bedrijven die zich inzetten om de luchtvervuiling die veroorzaakt wordt door het gebruik van kolen te verminderen.  Bijvoorbeeld met nieuwe technologieën om rookgassen en afvalwater van kolenverwerkende industrie te reinigen, en door te zorgen dat stofdeeltjes afkomstig van de kolenbergen niet verstuiven en in de lucht komen. Kamp heeft op dinsdag 6 juni een ontmoeting met deze Nederlandse bedrijven die zich hebben verenigd in het zogenoemde Clean Coal Cluster.

TenneT en het Deense Energinet.dk tekenen op 23 maart in Brussel een trilaterale overeenkomst waarmee de hoogspanningsnetbeheerders een samenwerking aangaan voor de verdere ontwikkeling van een omvangrijk, duurzaam Europees elektriciteitssysteem op de Noordzee. De samenwerking met Energinet.dk is een belangrijke volgende stap richting uiteindelijke realisatie van een North Sea Wind Power Hub rond 2050, die sterk bij zal dragen aan het halen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

Met de ontwikkeling van de North Sea Wind Power Hub willen TenneT en Energinet.dk de energietransitie haalbaar én betaalbaar maken. Centraal in het plan ligt de aanleg van één of meerdere zogenoemde Power Link eilanden met interconnecties naar de Noordzeelanden, midden in de Noordzee (Doggersbank), waarop vele windparken met en vermogen van zo’n 70.000 tot 100.000 megawatt kunnen aansluiten. Vanuit de eilanden kan de distributie en het transport van windenenergie via gelijkstroomverbindingen plaatsvinden naar de Noordzeelanden Nederland, België, Groot-Brittannië, Noorwegen, Duitsland en Denemarken.

De transportkabels functioneren tegelijkertijd als koppelingen tussen de energiemarkten van genoemde landen. Deze zogenoemde Wind Connectors maken, naast transport van de windstroom naar de verschillende aangesloten landen, ook internationale stroomhandel tussen die landen mogelijk.

Bijkomend voordeel is dat het op de Doggersbank hard en veel waait, wat ideaal is voor offshore windturbines.

Bijkomend voordeel van een eiland is dat er mensen, onderdelen en assemblagehallen kunnen worden geplaatst waardoor de complexe offshore logistiek optimaal kan worden georganiseerd en vereenvoudigd. Het gebied is bovendien relatief ondiep. Hoe ondieper, hoe lager de bouwkosten van de windparken en het eiland.