Tennet legt 240 kilometer hoogspanningskabel ondergronds - Utilities
nieuws

Tennet legt 240 kilometer hoogspanningskabel ondergronds

Publicatie

6 nov 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

elektriciteitsnet, infrastructuur

Tennet legt een nieuwe 380 kV hoogspanningskabel aan tussen Beverwijk en Bleiswijk; de Randstad 380 kV Noordring. Een deel van dit net is ondergronds aangelegd, wat redelijk uniek is in de wereld. Een internationaal onderzoeksteam monitort het gedrag van deze ondergrondse kabels en bekijkt of deze vorm van hoogspanningstransport verantwoord is.

De nieuwe hoogspanningsverbinding is met een lengte van 65 kilometer het grootste project van Tennet in Nederland op land. Deze nieuwe hoogspanningsverbinding is niet alleen belangrijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit in de Randstad maar ook om de elektriciteit van de in de Noordzee voorziene windparken te transporteren.

Om ruimtelijke knelpunten in het tracé tussen Beverwijk en Bleiswijk op te lossen is voor het eerst wereldwijd over een lengte van twintig kilometer een ondergrondse 380 kV-kabel aangelegd. Deze ondergrondse verbinding is verdeeld over vijf tracés. Deze vijf tracés bestaan uit twaalf parallelle kabels waardoor de totale hoeveelheid 380 kV-kabel 240 kilometer bedraagt.

De eerste twee tracés tussen Delft en Pijnacker en bij de kruising met het Noordzeekanaal zijn al enige jaren in bedrijf. Het sluitstuk van het Randstad-project is de verbinding tussen Vijfhuizen en Bleiswijk waar op drie plaatsen de ondergrondse 380 kV-kabel is toegepast. Het laatste stukje tracé van circa twee kilometer ligt nu ook definitief onder de grond bij Rijpwetering.

Van de twintig kilometer 380 kV-verbinding ligt het grootste deel in sleuven op een gemiddelde diepte van ongeveer twee meter. Op de plekken waar dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een kruising van een watergang, wordt de kabel op tien tot 35 meter diepte geboord. De 380 kV-kabels wegen zo’n vijftig kilo per meter.

Uniek wereldwijd

Het unieke in de wereld is dat deze ondergrondse 380 kV-verbindingen op het hoogste spanningsniveau feilloos moeten functioneren in een zwaar belast en vermaasd hoogspanningsnet. Gelet op dit unieke karakter wordt het gedrag van deze kabels gemonitord en is er een internationaal onderzoeksprogramma opgestart door de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven in samenwerking met Nederlandse en Oostenrijkse netbeheerders APG en Tennet. Een lengte van maximaal twintig kilometer wordt op basis van de eerste onderzoeksresultaten door Tennet en het ministerie van EZK verantwoord geacht.

2019 gereed

Er wordt op dit moment nog volop gewerkt aan de Randstad 380 kV-verbinding tussen Vijfhuizen en Bleiswijk. Er zijn nu op 78 locaties wintrackmasten geplaatst. Er volgen nog 35 nieuwe mastlocaties. Tussen Beverwijk en Bleiswijk zijn al 38 masten in gebruik genomen. In totaal bestaat de Randstad 380 kV Noordring uit 151 masten. De totale Randstad 380 kV Noordring is het derde kwartaal 2019 gereed.

Bron: TenneT

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West