Zomerblog: Nieuw kabinet moet rol biomassa sterker stimuleren - Utilities
nieuws

Zomerblog: Nieuw kabinet moet rol biomassa sterker stimuleren

Publicatie

27 jul 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

biomassa, ECN

Het maximaal benutten van biomassa als duurzame energiebron is hard nodig om aan internationale klimaatafspraken  te kunnen voldoen. Met alleen zon en wind komen we er niet. De discussie over biomassa wordt te nauw gevoerd – het gaat alleen over biomassa meestook in kolencentrales – en het nieuwe kabinet moet het voortouw nemen om innovatie en marktintroductie van biogebaseerde technologie te versnellen.

Jaap Kiel, Programme Development Manager Biomass van ECN

In het Klimaatakkoord van Parijs hebben 195 landen afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan twee graden en liever nog minder dan anderhalve graad Celsius. Ook Nederland schaarde zich achter deze afspraken. Nederland committeerde zich ook aan de Europese afspraak dat dit betekent dat de emissies van CO2 en andere broeikasgassen uiterlijk in 2050 met 80-95 procent moeten zijn gereduceerd.

De discussie over hoe dit te bereiken verengt men in toenemende mate tot de vraag hoe het aanbod aan duurzame elektriciteit uit zon en wind te vergroten. De rol van biomassa als duurzame energiebron blijft onderbelicht. Als energie uit biomassa al wordt genoemd, betreft het vaak enkel biomassa meestook in kolencentrales en is de toon vaak negatief. Dit is onterecht en brengt het halen van de Parijsafspraken in gevaar.

Elektriciteit kan inderdaad in hoge mate duurzaam uit zon en wind worden opgewekt. Voor andere sectoren zoals vrachtvervoer en de procesindustrie is dat veel minder het geval, daar zullen we op een andere manier de CO2-emissies moeten terugdringen. Studies laten zien dat alle mogelijkheden moeten worden benut en dat biomassa een grote rol moet en kan spelen. Zo laat een recente studie van het International Energy Agency (IEA) en het Duitse onderzoekinstituut IRENA een biomassa-aandeel in de wereldwijde duurzame energiemix in 2050 van 37 procent zien (tegen zon PV en wind samen 26 procent). Voor Nederland is de grote rol voor biomassa onder andere geschetst in de strategische visie Biomassa 2030 van het Ministerie van Economische Zaken. Er is wereldwijd voldoende duurzame biomassa beschikbaar, zo blijkt uit brede studies van het IPCC en voor Nederland onder andere uit het Biomassa 2030 rapport. Voor Nederland gaat het dan om verschillende binnenlandse biomassareststromen, import van biomassa of biogebaseerde brandstoffen en grondstoffen, en ontwikkeling van grootschalige zeewierteelt op de Noordzee.

Deze biomassa moeten we vooral daar inzetten waar andere duurzame alternatieven minder geschikt zijn. Zo is biomassa een hoogwaardige grondstof voor bijvoorbeeld de productie van chemicaliën, een duurzame brandstof voor lucht- en scheepvaart en zwaar wegtransport en een alternatief voor proceswarmte in de industrie. Daarnaast kan biomassa worden ingezet als back-up of voor het opvangen van pieken bij de elektriciteitsopwekking en de verwarming van huizen en gebouwen. Net als nu gebeurt bij aardolie, kan biomassa in de verwerking worden gesplitst in meerdere deelstromen waaruit vervolgens verschillende producten kunnen worden gemaakt, zoals materialen, chemicaliën, biobrandstoffen, elektriciteit en warmte. Door op deze manier biomassa efficiënt in te zetten wordt bioenergie betaalbaar.

We staan voor een enorme uitdaging, indien we biomassa in 2050 inderdaad deze prominente rol willen laten spelen. Veel benodigde technologie is nog niet commercieel beschikbaar. Ontwikkeling en marktintroductie van technologie vergen typisch tien tot twintig jaar en daarbovenop komt nog de tijd die nodig is voor grootschalige uitrol. Ook het beschikbaar maken van grote volumes duurzame biomassa, de ontwikkeling van logistieke ketens om biomassa te importeren en goede certificeringssystemen om de duurzaamheid te borgen, vereisen grote inspanningen.

Daarom moeten we nu forse stappen zetten, om de innovatie te versnellen, marktintroductie van nieuwe technologie te stimuleren en de beschikbaarheid van duurzame biomassa te vergroten. Waar we bestaande (energie-)infrastructuur kunnen benutten voor een versnelling van de transitie, moeten we dat zorgvuldig overwegen. Dat geldt bijvoorbeeld voor biomassameestook in kolencentrales, waarbij we natuurlijk moeten voorkomen dat ongewenste effecten ontstaan die de transitie en verduurzaming belemmeren.

De tijd dringt! De overheid zal, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, kennisorganisaties en NGO’s, de aandacht moeten richten op de vraag hoe de transitie naar een duurzame energievoorziening in 2050 met daarin een prominente rol voor biomassa vorm te geven. Laten we vooral niet blijven hangen in het negeren van de rol van biomassa of in enkel nee zeggen.

Bron: ECN

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West